Artikeln publicerades 11 augusti 2021

Staren är Vaxholms vanligaste fågel

Under en fågelinventering i juni hittades 90 olika fågelarter i Vaxholm, bland annat bivråk, tofsmes och kungsfågel. Vanligast i Vaxholm är stare och på andra plats kom koltrast.

Sedan 2017 har det genomförts inventeringar av biologisk mångfald i kommunen. Förra året inventerades växter och i år var det fåglarnas tur. Under en vecka i juni utfördes inventeringen enligt en upplagd rutt med olika områden att besöka. I alla områden fanns punkter där inventeraren lyssnade och tittade efter fågelarter i cirka 5 minuter för att sedan gå vidare till nästa punkt. Resultatet av 61 inventerade områden rapporterades till kommunen och ska nu användas för att beskriva hur biologisk mångfald förändras.

Fiskgjuse och ormvråk

Staren var den fågel som det fanns flest av i Vaxholm och på andra plats kom koltrasten. Staren är just nu rödlistad som sårbar eftersom den har minskat i antal under en längre tid. Rovfåglar som kunde noteras var till exempel fiskgjuse och ormvråk. Ett extra intressant fynd i Vaxholm var den mer sällsynta bivråken, som livnär sig på bin och getingar.

Bland de mindre fåglarna utmärkte sig tofsmes och kungsfågel. Både bivråk, tofsmes och kungsfågel är ett kvitto på att Vaxholm har värdefulla äldre barr- och lövträdsmiljöer.

Alla fåglar är fridlysta

Alla Sveriges vilda fågelarter är fridlysta och av de 90 fågelarter som hittades i Vaxholm är 18 rödlistade. Om en art finns med på rödlistan betyder det att populationen inte är lika livskraftig som tidigare. 10 av arterna i Vaxholm är med i de så kallade fågeldirektivet vilket innebär ett skydd inom EU för arten och dess häckningsplatser.

Stare

Staren är Vaxholms vanligaste fågel.