Artikeln publicerades 4 september 2017

Start för extra samråd för Norrberget

4–27 september genomför stadsbyggnadsförvaltningen ett extra samråd för Norrberget. Välkommen till samrådsmöte på Kronängsskolan 19 september.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra ett extra samråd för förslag till detaljplan DP 410 Norrberget. Samrådet pågår 4–27 september 2017 och under denna period visas detaljplaneförslaget i kommunhuset under ordinarie öppettider. Handlingarna finns även på Vaxholms stadsbibliotek samt här på stadens webbplats.

Samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget inbjuds allmänheten till ett samrådsmöte tisdagen 19 september klockan 19.00 i Kronängsskolans aula, Ingenjörvägen 1. Vänligen observera att Kronängskolan är en skofri skola.

Lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 27 september 2017. Underteckna skrivelsen och uppge namn och postadress. Namnteckning bör förses med namnförtydligande.


Postadress:
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Eller skicka e‐post: plan@vaxholm.se

Mer information

Här hittar du mer information och samtliga handlingar

För frågor om detaljplanen, vänligen kontakta:
Planarkitekt Farnaz Wigh, telefon 08‐541 709 24 , eller planchef Kristina Henchen, telefon 08‐541 708 48.

Bakgrund

Det första detaljplaneförslaget visades upp för allmänheten under ett samråd hösten 2016. Såväl medborgare som länsstyrelsen föreslog då att ett ytterligare samråd skulle genomföras efter att ett mer konkret bebyggelseförslag tagits fram. Detta för att djupare studera platsens förutsättningar och den planerade bebyggelsen.

Till grund för det nya detaljplaneförslaget ligger det vinnande bidraget i den markansningstävling som avgjordes i mars. Det nya förslaget har även justerats utifrån synpunkter som inkom under det första samrådet, genomförda utredningar samt platsen förutsättningar.