Artikeln publicerades 5 april 2023

Statistik: Hög andel behöriga lärare i Vaxholm

Vaxholms kommun placeras på andra plats i Stockholms län och på nittonde plats i landet när Skolverket i veckan presenterade statistik över pedagogisk personal i skolan. Skolverkets statistik över samtliga kommuner och län visar att Vaxholm är den kommun i Stockholms län som hade näst högst andel behöriga lärare i grundskolan under läsåret 2022/23.

-Om eleverna ska nå målen, är det av stor betydelse att de får undervisning av behöriga lärare. Fler behöriga lärare med goda förutsättningar att göra det de är utbildade för, att bedriva undervisning, är den viktigaste framgångsfaktorn för elevers kunskapsutveckling, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Samband mellan höga skolresultat och utbildade medarbetare

André Wallin är skolchef i Vaxholms stad och tf förvaltningschef. Han ser ett samband mellan de höga skolresultat som Vaxholms barn presterar och en hög nivå på utbildade och motiverade medarbetare i Vaxholms skolor, i allt från förskolan upp till sista året i grundskolan.

-Utbildade och motiverade medarbetare är grunden för att nå hög kvalitet i undervisningen. Lärarutbildningen ska ge lärare en stabil grund inom ämneskunskap och pedagogik. Den ska sedan fortsätta att utvecklas varje dag i mötet med elever och kollegor. I Vaxholm söker vi en balans där vårt utvecklingsarbete ger förutsättning för långsiktigt hållbara förändringar.

Engagerade medarbetare och gott renommé

André Wallin menar också att förändring tar tid, att det behöver få göra det och ske i en mix av politiska och statliga initiativ. Men det behöver också finnas utrymme för enskild skola och lärare att utifrån sin kompetens identifiera förbättringsbehov och initiera de insatser man ser som nödvändiga.

Vaxholms skolor har ett gott renommé och många erfarna och engagerade medarbetare, vilket bidrar till att både attrahera nya och behålla behöriga medarbetare.

För att bevara hög andel behöriga lärare och bra skolresultat även på sikt ser André Wallin Vaxholms stads arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som fortsatt viktigt. Konkurrensen om kompetent arbetskraft är hård.

-Vi försöker på olika sätt samarbeta med andra kommuner och vi bidrar med praktikplatser för lärarstudenter, berättar André Wallin. Den viktigaste faktorn för att vi ska kunna fortsätta ligga på topp tror jag är att den upplevelsen som våra medarbetare bär med sig i sina möten med andra - att när de beskriver vårt uppdrag och vår vardag i Vaxholms skolor upplevs lockande för flera.

Fakta: skolresultat Vaxholm

När det gäller skolresultat visade Skolverkets statistik för läsåret 2021/2022 fortsatt mycket goda resultat för Vaxholm. 92,3 procent av Vaxholms elever i årskurs 9 hade godkänt i alla ämnen. Det placerade Vaxholm som tredje bästa kommun i Sverige. Genomsnittet i Sverige var 74,1 procent.

Andelen pojkar i årskurs 9 i Vaxholm med godkänt i alla ämnen var 93,8 procent vilket innebär att Vaxholms pojkar har näst högst resultat bland landets alla kommuner.

Flickorna i årskurs 9 visade förbättrat resultat jämfört med året innan och gick från 87,8 procent till 90,9 procent med godkänt i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för Vaxholms elever i årskurs 9 hade då ökat med 0,8 poäng till 266,7 poäng, vilket är högt över snittet i Sverige, 229 poäng.