Artikeln publicerades 2 oktober 2020

Stockholmsenkäten visar hur Vaxholms unga mår

Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de uppfattar sina liv. Även om Vaxholms unga känner sig trygga och trivs där de bor så ökar tillgängligheten på droger. Den psykiska ohälsan har också ökat något när fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har dålig kontakt med sina föräldrar.

Resultatet från årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att andelen elever i Vaxholm som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området är högst i länet. 90 procent av killarna och 80 procent av tjejerna i årskurs 9 angav det i årets enkät.

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsområde. Andelen som trivs bra är de högsta sedan mätningarna började år 2008, både bland tjejer och killar i årskurs 9.

Ökad tillgång till droger

Andelen ungdomar i länet som har testat narkotika är hög. I årskurs 9 uppger 14 procent av killarna och 10 procent av tjejerna att de någon gång använt narkotika. I Vaxholm ligger motsvarande siffra på 16 procent av killarna respektive 6 procent av tjejerna. På gymnasiets år 2 anger 24 procent av Vaxholms elever att de har testat narkotika vilket är något lägre än länssnittet.

– Tyvärr är det många ungdomar som uppger att de har använt narkotika, säger Madeleinde Larsson, hållbarhetschef i Vaxholm. Andelen unga som anger att de har haft möjlighet att testa men avstått i årskurs 9 är 38 procent, det är den högsta siffran sedan mätningarna började 2008.

– Den vanligaste drogen bland ungdomarna är cannabis och det har blivit enklare att hitta en försäljare, säger kommunpolisen i Vaxholm Alexander Antonian. Man kommunicerar via olika digitala plattformar med lokala försäljare men även med försäljare utomlands. Vi arbetar på lokal nivå med att identifiera och lagföra narkotikaaktörer, vi har bland annat genomfört narkotikasök med hund på flertalet skolor i vårt lokalpolisområde.

Snus i olika smaker

Något som sticker ut är att användningen av snus har ökat, både bland killar och tjejer. I årskurs 9 anger 16 procent av killarna och 8 procent av tjejerna att de snusar dagligen eller ibland, jämfört med 4 respektive 0 procent år 2010. Samma tendens ser vi i länet i stort.

– Vi har ett litet underlag i Vaxholm och det är vanskligt att prata trender, säger Madeleinde Larsson. Men vi kan se att det har hänt något sedan vi började med mätningarna. Ökningen av andelen snusare kan vara kopplad till att det så kallade tobaksfria snuset har blivit mer populärt. Snuset är vitt och marknadsförs i en mängd olika smaker som kan tänkas locka ungdomar. Trots att produkterna är tobaksfria innehåller de oftast nikotin, som är beroendeframkallande.

Ledsna och deppiga

2020 års enkät visar även ett ökat dåligt mående bland Stockholms elever. I Vaxholm är försämringen särskilt tydlig bland flickor i årskurs nio, där 29 procent uppger att de väldigt ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Motsvarande siffra 2008 var 14 procent. Undersökningen visar att flickor generellt uppger att de mår sämre än pojkar, men också att pojkarnas mående långsamt försämrats över tid. I årets enkät svarar var tionde pojke i årskurs nio, att de väldigt ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför.

I år valde sammanlagt 6 kommuner, däribland Vaxholm, att ställa extrafrågor i enkäten som handlar om sexuella trakasserier. En sammanvägning av de kommuner som har ställt frågorna visar att var tredje tjej och var tionde kille uppger att de utsatts för sexuella trakasserier i både gymnasiet och 9:an. I de sex kommuner som har valt att ställa frågorna skiljer sig inte resultaten nämnvärt åt.

Resultat ur Stockholmsenkäten i Vaxholm 2020:

  • I Vaxholm brukar 17 procent i årskurs 9 och 29 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak. Skillnaderna är stora mellan könen, tjejer röker i högre utsträckning och killar snusar.
  • Bland niondeklassarna uppger 51 procent av pojkarna och 45 procent av tjejerna att de helt avstår alkohol. Det är en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det dubbla sedan 2008. På gymnasiet avstår var fjärde elev från alkohol.
  • 74 procent i årskurs 9 uppger att de vet att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 12 procent uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.
  • Drygt 20 procent av killarna och 4 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
  • Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen jämfört med länssnittet. Dock är det fler unga som anger att de klottrat, 13 procent jämfört med 11 procent i länet.
  • 91 procent av killarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med länssnittet på 90 respektive 84 procent.
  • Ungefär var femte tjej och var fjärde kille, i årskurs 9, uppger att de har en svag anknytning till eller svag uppmärksamhet från sina föräldrar.

– Ungdomar behöver vuxennärvaro både i hemmet och i det offentliga rummet. Föräldraansvaret är väldigt viktigt samtidigt som vi måste få till en attitydförändring hos ungdomarna. Det gäller för oss vuxna att fortsätta rusta ungdomarna så att de får kunskap och mod att fatta informationsgrundade beslut om sin egen hälsa, säger Madeleine Larsson. Prata med era barn om normer. Läs på tillsammans på exempelvis ungdomsmottagningens hemsida som har bra information om jämställdhet, normer och allas lika värde.

Ungdomsverksamhetens tips till föräldrar

  • Öka din egen medvetenhet som förälder gällande könsnormer. Hur bemöter du ditt barn? Gör du skillnad på kön? Utmana dig själv och föregå med gott exempel.
  • Hitta bra tillfällen att prata. Till exempel i bilen sker många avslappnade samtal, men vänta tills ditt barn är redo att prata.
  • Även om du egentligen är upptagen, släpp det du har för händerna och lyssna när ditt barn visar intresse för att vilja prata.

Så arbetar vi drogförebyggande

Ungdomsstödet Vaxholm arbetar utifrån en politiskt beslutad drogförebyggande strategi med fokus på tidiga insatser för att motverka bland annat tobaks- och alkoholbruk.

Vi arbetar också med att stärka respekten för varandra, att stå emot grupptryck och öka sin självrespekt. Ett kontinuerligt arbete gällande normer och etik och moral görs också för att ge ungdomarna motståndskraft mot droger.

Ungdomsstödet erbjuder även cannabisavvänjningsprogram för de ungdomar som använt eller provat någon typ av cannabis.

Fritidsgården arbetar för att elever som går i högstadiet och på gymnasiet erbjuds en meningsfull och hälsofrämjande fritid i socialt stödjande miljöer fria från droger.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den genomförts i 23 av länets kommuner och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten. Vaxholm hade år 2020 96 svarande i åk 9 och 51 svarande i år 2 på gymnasiet.

Alla föräldrar i Vaxholm som har ungdomar på högstadiet kommer under hösten få en folder vilken sammanfattar Stockholmenkätens resultat utskickat via Vklass.

Kontaktinformation:

Madeleine Larsson, Hållbarhetschef Vaxholms stad

Tel: 08–522 426 42

e-post: madeleine.larsson@vaxholm.se