Artikeln publicerades 23 augusti 2018

Toppresultat för Vaxholms stads årskurs 9-elever

Eleverna i Vaxholms stads kommunala skolor visar fina resultat för läsåret 2017/2018. I årskurs 9 har både måluppfyllelsen och meritvärdet ökat och nästan samtliga elever är behöriga till gymnasiet.

Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiet har inte varit så hög sedan de nya kunskapskraven i skolan började gälla 2011. 97,7 procent av eleverna som i år gick ut årskurs 9 i Kronängsskolan är behöriga till gymnasiet. De allra flesta har också klarat måluppfyllelsen, det vill säga har betyget godkänt eller högre. 94,6 procent av eleverna är godkända, vilket kan jämföras med 84,2 procent förra året. Genomsnittet för elevernas meritvärde ökade från förra årets 241 poäng till 256 poäng i år.

Det har också gått bra i de nationella ämnesproven. 94 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde betyget godkänt eller högre i den sammanfattande bedömningen för svenska, och för ämnesprovet i engelska var motsvarande siffra 97 procent (matematikprovet har inget officiellt resultat). I år gjorde eleverna i årskurs 9 också ämnesprov i historia och fysik, där 89 respektive 93 procent fick betyget godkänt eller högre.

–Jag är stolt och glad över elevernas och lärarnas engagemang och kunskap, som så tydligt märks i de fina kunskapsresultaten, säger Åsa Häger, rektor för Kronängsskolan. Eleverna har blivit mer medvetna om sitt eget lärande och att goda kunskaper kommer genom ansträngning och att be om hjälp när något är svårt.

Åsa Häger menar att det är flera faktorer som bidragit till de fina resultaten, inte minst en god samverkan med de fyra f-6-skolorna i kommunen, som bidrar till gemensamma utvecklingsmål och bra övergångar. I undervisningen tror hon på vikten av att alltid ha eleven i fokus och att systematiskt arbeta med anpassningar. Hon pekar på betydelsen av att lärare som undervisar en årskurs tillhör samma arbetslag och att varje årskurs har en egen speciallärare. Men hon vill också lyfta fram skolans gemensamma arbete för elevernas utveckling och satsningen på skolmaten, som gör att eleverna äter bättre och därmed orkar mer.

–Det är viktigt att se att alla yrkeskategorier bidrar till elevernas utveckling. Till exempel är det värdefullt för ungdomar i högstadieåldern att ha tillgång till fler vuxna än lärare på lektioner och raster, vilket också gör det möjligt att i ett tidigt skede fånga upp elever som behöver stöd. Därför kommer vi bland annat att utveckla mentorskapet på skolan. Det blir ett pilotprojekt för årkurs 8, som innebär två heltidsanställda lärare som arbetar nära eleverna med normer och värden, trygghet och studiero, berättar Åsa Häger.

Mer information

För mer information, vänligen kontakta utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad:

Christina Björkenvall, verksamhetscontroller

Telefon: 08-541 709 36

E-post christina.bjorkenvall@vaxholm.se

Myrna Selenius, verksamhetsutvecklare

Telefon: 08-541 709 14
E-post myrna.selenius@vaxholm.se