Artikeln publicerades 20 december 2021

Tryggt i Vaxholm enligt medborgarenkät

Vaxholmarna trivs bra och känner sig trygga i sin kommun och de flesta är också nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter, det visar årets medborgarundersökning från SCB. Däremot önskar de tillfrågade bland annat större inflytande och insyn i kommunens beslut, bättre återvinningsmöjligheter och fler mötesplatser för ungdomar.

Nu har resultaten av årets medborgarundersökning presenterats. Undersökningen görs sedan 2005 av SCB, Statistiska centralbyrån, i samarbete med SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Syftet är att mäta hur invånarna ser på sin kommun, vad de tycker fungerar bra eller mindre bra. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö och trygghet i samhället. I år har frågorna paketerats på ett nytt sätt i stället för de nyckeltal som tidigare användes. Därför går det inte riktigt att jämföra siffrorna i undersökningen med resultat från tidigare år. 444 av 1000 inbjudna Vaxholmsbor har svarat på årets enkät.

Bra plats att bo på

Resultatet visar att medborgarna i Vaxholm tycker Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen. 73 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Undersökningen tar också upp trygghetsfrågor och i Vaxholm får tryggheten övervägande positiva betyg jämfört med andra kommuner. Tryggheten är ett område där Vaxholm fått positiva resultat i undersökningen flera år i rad.

På frågan ”Hur tycker du att skolan fungerar i din kommun?” är 84 procent positiva jämfört med 75 procent positiva i riket. För förskolan svarar 85 procent i Vaxholms att förskolan fungerar mycket bra eller ganska bra, jämfört med 87 procent i riket.

Undersökningen visar också att invånarna är positiva till bibliotekets utbud och till antalet lekparker men 79 procent av de svarande tycker inte att det finns ett tillräckligt utbud av mötesplatser för kommunens ungdomar.

Önskar mer inflytande

En majoritet av deltagarna i enkäten, 81 procent, tycker inte alls, eller bara till viss del att invånarna har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det är samma andel som genomsnittet för riket och är en kritik som även kommit fram i tidigare medborgarundersökningar.

Ett annat förbättringsområde i Vaxholm enligt enkätsvaren är möjligheten att återvinna avfall utan att transportera det med bil. En delförklaring till det kan vara att Vaxholms återvinningscentral på Eriksövägen just nu är stängd för renovering och modernisering.

Underlag till utveckling

Resultatet av medborgarundersökningen används som underlag i Vaxholms stads utvecklingsarbete. Tidigare medborgarundersökningar har till exempel lett till flera åtgärder för att öka invånarnas inflytande och insyn. Bland annat har en rad nya e-tjänster skapats på stadens webbplats för att göra det enklare att komma i kontakt med kommunen. Under året har också bland annat informationen från kommunens politiska möten gjorts tydligare på webbplatsen och beslut har tagits om nya riktlinjer för medborgardialog och för service.