Artikeln publicerades 29 september 2022

Tyck till om nya reningsverket

De kommande åren ska Roslagsvatten bygga ett nytt reningsverk i Margretelund. Reningsverket ska ta hand om avloppsvatten både från Österåker och Vaxholm. Nu bjuder Roslagsvatten in till samråd både för att informera om reningsverket och för att samla in allmänhetens synpunkter.

Som en del av ett så kallat avgränsningssamråd har berörd allmänhet och andra intressenter nu möjlighet att lämna synpunkter på det planerade bygget av nytt reningsverk i Margretelund i Österåker.

Ett samrådsunderlag har tagits fram för att informera om planerad verksamhet inför den kommande tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. I underlaget redovisas planerad verksamhet i korthet, vilka miljövärden som finns i närområdet och den förutsedda miljöpåverkan.

Konsekvenser som uppstår till följd av den planerade verksamheten kommer att utredas och redovisas mer ingående i en miljökonsekvensbeskrivning. Fokus kommer där att vara avloppsreningsverkets påverkan på närmiljö, boendemiljö och människors hälsa. Särskilt fokus kommer att ligga på utsläpp till vatten eftersom det är den största miljökonsekvens ett avloppsreningsverk ger upphov till.

Särskilt berörda får information om samrådet per post. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådet kommer, tillsammans med övrigt utredningsmaterial, att ligga till grund för den fortsatta processen för tillståndsansökan.

Synpunkter kan lämnas fram till 9 oktober.

Du hittar hela samrådunderlaget här:

Roslagsvatten.se, Avgränsningssamråd för Margretelunds reningsverk Länk till annan webbplats.