Artikeln publicerades 22 december 2022

Vaxholmare känner sig trygga i sin kommun

Vaxholm är en bra kommun att bo och leva i, med hög trygghet och ett rikt utbud av friluftsområden. Det svarar Vaxholmsborna i årets medborgarundersökning från SCB. Det märks också att den nya återvinningcentralen är uppskattad. Samtidigt önskar deltagarna i enkäten att det fanns fler ställen för både ungdomar och äldre att träffas. Det finns också en önskan om ökad insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter.

Nu har resultaten av senaste medborgarundersökningen från SCB (Statistiska Centralbyrån) presenterats. Syftet är att mäta hur invånarna ser på sin kommun, vad de tycker fungerar bra eller mindre bra. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boendemiljö och trygghet i samhället.

Trygghet och trivsel

På frågan ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?” Får Vaxholm till 96,6 procent höga betyg, jämfört med 92,4 procent för riket i genomsnitt.

Vaxholm får också höga betyg för möjligheten att ”vara dig själv och leva ditt liv som du vill”, till exempel utifrån ålder, könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning. 92,1 procent höga betyg jämfört med 86,6 procent för riket.

Trygghetsbetyget är också högt i Vaxholm. Bland annat uppskattas Vaxholms rika utbud av friluftsområden och tycker inte att inbrott, våldsbrott eller hot om våld är frågor som oroar.

En åtgärd som tydlig uppskattas i undersökningen handlar om den nya återvinningscentralen som öppnade i Vaxholm i maj 2022. Andelen höga betyg för utbudet av återvinning har nära nog fördubblats i Vaxholm jämfört med förra årets undersökning upp till 91,4 procent nöjda mot 47,6 procent 2021.

Mer inflytande och träffpunkter

Däremot finns en önskan om fler ställen att träffas på, både för ungdomar och äldre. Vaxholmsborna sätter också lägre betyg på polisens närvaro i kommunen. Där får Vaxholm bara 28,1 procent höga betyg jämfört med 55 procent för riket.

Bland frågor om förtroende får Sveriges kommuner generellt låga siffror. Deltagarna i enkäten tycker inte att de politiska beslut som fattas i kommunen är genomarbetade och de svarar i hög grad att de saknar insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, 11,6 procent höga betyg mot rikets 21 procent. 17,2 procent upplever att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter, 24,8 procent för riket. 29,1 procent anser att kommunens politiker är ansvarstagande, jämför med 37,4 procent i riket.

Resultaten leder till utveckling

Resultatet av medborgarundersökningen används som underlag i Vaxholms stads utvecklingsarbete. Tidigare medborgarundersökningar har till exempel lett till flera åtgärder för att öka invånarnas inflytande och insyn.

I november beslutade kommunstyrelsen också att en undersökning ska göras, bland annat genom djupintervjuer, för att få en bättre förståelse för Vaxholms låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande i Vaxholm.

SCB medborgarundersökning

Medborgarundersökningen görs varje år av statistikmyndigheten SCB. 137 kommuner deltog i undersökningen 2022, däribland Vaxholm.

Totalt var det 36 procent av de tillfrågade som besvarade enkäten. I Vaxholm tillfrågades 1 000 slumpmässigt utvalda personer, 18 år eller äldre. 40 procent, totalt 392 personer, besvarade enkäten.

Mer information

Du hittar hela medborgarundersökningen på SCB:

scb.se, Medborgarundersökning 2022 Länk till annan webbplats.