Artikeln publicerades 4 juni 2021

Vaxholm får fullt stöd till kajrenovering

Vaxholms stad har fått ja från Trafikverket till ett stadsmiljöavtal som totalt kan ge över 185 miljoner kronor i bidrag för att renovera Vaxholms kajer och förbättra möjligheterna att resa med cykel och kollektivtrafik i Vaxholm.

– Det känns otroligt roligt! Det här är mycket större än att bara laga kajen. Det här innebär att vi kan bygga om till en mer klimatsmart och hållbar stadsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C).

Under hösten 2021 inleds kajrenoveringen från Cronhamnsplan till Västerhamnen. Arbetet kommer att pågå under flera år och planeras vara besiktigat och klart våren 2026. Totalt beräknas renoveringen kosta 381 miljoner kronor.

För att finansiera byggprojektet har Vaxholms stad tillsammans med region Stockholm sökt stöd från Trafikverket för ett så kallat stadsmiljöavtal. Trafikverket har nu beslutat att bevilja hela det belopp som Vaxholm ansökt om vilket kan maximalt kan bli 185 750 000 kronor.

– Fantastiskt! Och som jag förstår, första gången stadsmiljöavtalet riktar sig till ett kajprojekt, säger kommunchef Marie Wiklund. Underbart att Trafikverket genom beslutet vill vara med och satsa och utveckla Vaxholm.

Bygga en hållbar stadsmiljö

Syftet med ett stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer så att fler ska kunna resa med kollektivtrafik eller cykel. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

I Vaxholms fall handlar avtalet till största delen om att bygga om Replipunkt Vaxholm, det vill säga kajområdet i centrum, så att det ska kunna fortsätta att vara en knutpunkt både för cykel, buss och båt. Renoveringen ska ge bättre tillgänglighet och ökad kapacitet i kollektivtrafiken för att kunna möta en växande befolkning och fler besökare.

– Det här innebär att vi kan arbeta vidare med ett mer vidgat alternativ till kajrenoveringen där vi kan göra hela området mer trivsamt och funktionellt, säger Malin Forsbrand. Det kommer att innebära ett lyft för hela vår stadskärna.

Nästa steg blir att presentera ett gestaltningsförslag för kajen. Under sommaren kan vaxholmarna ta del av förslaget och komma med synpunkter, bland annat på Vaxholms stads webbsida, på anslagstavlor på kajen och genom sommarjobbare på kajen som tar emot förslag. I början av hösten ska beslut fattas om gestaltningen och före årsskiftet ska arbetet inledas.

Främja cykelsäkerhet och kollektivtrafik

Förutsättningen för att få Trafikverkets stöd är att Vaxholms stad förutom kajrenoveringen också genomför en rad åtgärder i andra delar av Vaxholm. Det handlar till exempel om att ta fram detaljplaner för att kunna bygga flerbostadshus, ta fram en trafikstrategi, förbättra gång- och cykelvägar och att bygga fler cykelparkeringar centralt i Vaxholm.

– Det ska vara enkelt och säkert att utnyttja cykel och kollektivtrafik, säger Malin Forsbrand. Det här innebär att vi kan satsa på en klimatsmart och hållbar utveckling av hela Vaxholm.