Artikeln publicerades 11 april 2024

Vaxholm redo för flygfoto

Under våren kommer Vaxholm att flygfotograferas. För att kunna foga ihop många bilder till en karta finns uppmålade rutor, så kallade flygsignaler, på startegiska platser i Vaxholm. Det har nu sopats av och i vissa fall målats om för att fotograferingen ska bli så exakt som möjligt.

Nymnålad flygsignal på en brygga i Vaxholm.

Flygfotografering över Vaxholm görs vartannat år i samordning med ett antal andra grannkommuner. Stora delar av Bogesundslandet kommer inte att fotograferas utan fokus ligger på de tätbebyggda delarna av Vaxholm.

Vid fotograferingen flyger man i raka stråk fram och tillbaka och tar bilder med jämna mellanrum utefter flygstråken. På så sätt täcks hela markytan in över det beställda området.

Fyrkanter på öppna platser

Flygsignalerna är målade vita fyrkanter med svart ram som är utspridda på ett antal platser över Vaxholm. Fyrkanterna är noggrant inmätta och koordinatsatta i plan och höjd och placerade på öppna platser med fri sikt runt om och uppåt utan att skymmas av träd eller byggnader.

– Vi har nu sopat bort grus och bättrat på målningen på flygsignalerna så att de blir tydligare och gjort ett par nya som ersätter gamla som inte kan användas längre, säger kart- och mätningsingenjör Per Johansson.

I flygplanet finns både GPS-utrustning och gyroskop som håller reda på kamerans position och vridning i varje fotoögonblick. Varje flygsignal på marken kommer att vara synlig i flera bilder, eftersom de överlappar varandra.

Med hjälp av de koordinatsatta flygsignalerna och information om läge och vridning för samtliga bilder, kan de sedan läggas ihop till en enda stor bild - ett "ortofoto".

Nymålad flygsignal i korsning på Rindö.

Uppdaterade kartor

Ortofotot används sedan bland annat som underlag för uppdatering av kartor och samhällsplanering inom Vaxholm stad.

– På uppdaterade fotot kan man sedan se förändringar, till exempel att byggnader har tillkommit, byggts till eller rivits eller att vägsträckningar har förändrats, säger Per Johansson.

Ortofotot kan också vara till hjälp vid flera andra uppdrag inom Vaxholms stad, till exempel när nya adresser ska sättas.

Så, om du ser en målad vit kvadrat med en svart ram runt så vet du nu vad det är och vad den används till.

Mer information

För frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, e-post: stadsbyggnad@vaxholm.se.