Artikeln publicerades 19 november 2020

Vaxholm satsar på jämställdhet

Vaxholm är en av fem kommuner som från och med november deltar i ett arbete för att bli en jämställd kommun och att erbjuda kvinnor och män, flickor och pojkar jämställd service. Arbetet ska bidra till att nå jämställdhetsmålen och de globala hållbarhetsmålen till 2030.

De kommande åren innebär stora utmaningar för välfärden. Fler människor kommer att behöva välfärdstjänster, samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Kommuner och regioner behöver hitta effektivare sätt att planera och styra verksamheter för att kunna erbjuda bibehållen kvalitet i verksamheten och likvärdig service och resursfördelning till olika grupper kvinnor och män, flickor och pojkar.

För att utveckla sitt jämställdhetsarbete kommer Vaxholms stad vara med i ett projekt som drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och kallas Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Utvecklingen sker genom att kommuner systematiskt jämför sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Syftet är att kommuner ska erbjuda kvinnor och män en jämställd service och en jämn fördelning av resurser.

– Arbetet är igång och det känns väldigt bra, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C). Det handlar om att se till att vi som stad ger lika goda förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män. Det här kommer att stärka kvalitén i våra verksamheter och tjänster.

Projektet som påbörjades i november pågår fram till sommaren 2022 och är ett led i att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.