Artikeln publicerades 27 augusti 2021

Vaxholm söker svar kring ungas psykiska hälsa

Under hösten pågår ett arbete med att kartlägga och bättre förstå ungas psykiska hälsa. En studie görs med ett antal elever i årskurs 9 i Vaxholm, Danderyd, Täby och Vallentuna. Om du är en av dem som slumpvis får frågan om att delta, hjälp oss gärna att svara.

Studien, som görs i ett samarbete mellan Vaxholms stad, Täby, Danderyd och Vallentuna, syftar till att få en ökad förståelse kring resultaten i den del av Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa, exempelvis med frågor om hur ofta den unga har huvudvärk, är rädd att leva utan att veta varför, vill ändra på sig själv eller känner att den inte duger. Meningen är att få ökad förståelse för ungdomars livssituation, hur de mår och vad som påverkar deras mående.

Oftast härligt att leva

I Stockholmsenkäten är nivåerna bland Vaxholms unga sannolikt inte högre än för övriga kommuner i länet men ändå bekymmersamma och någon positiv trend kan inte skönjas snarare tvärtom. Exempelvis svarade ca 63 procent av eleverna i årskurs 9 i de fyra kommunerna i den senaste mätningen (2020) ”ganska ofta” eller ”väldigt ofta” på frågan om är härligt att leva. Resterande 34 procent uppgav lägre frekvenser (”sällan”, ”någon enstaka gång” eller ”ibland”). Motsvarande andelar år 2016 var 66 procent respektive 34 procent.

Höstens studie innefattar både kartläggning, rapportering och förslag på konkreta insatser. Eftersom det mesta tyder på stora skillnader mellan flickor och pojkar kommer också könsskillnader att studeras.

Söker 10 unga i Vaxholm

Projektet söker nu 10 ungdomar per kommun att intervjua digitalt, fem flickor och fem pojkar. Företaget IPSOS ringer runt till vårdnadshavare via slumpen och frågar efter ungdomar som är intresserad av att delta i studien.

Deltagandet i studien är anonymt och varje deltagare får en ersättning på 400 kronor. Kriterierna för att delta i studien är, bosatt i Vaxholms stad, född 2006 och har påbörjat årkurs 9 på Kronängsskolan.

Om du får ett telefonsamtal gällande detta men känner dig osäker, ta telefonnummer och be om att få ringa upp.

Mer information:

För frågor kontakta hållbarhetschef Madeleine Larsson, e-post madeleine.larsson@vaxholm.se.