Artikeln publicerades 18 mars 2020

Vaxholms stads krisledningsnämnd värnar politiska möten

Möten med Vaxholms stads krisledningsnämnd är sällsynta, men under onsdagen sammanträde nämnden. Det genomfördes i förberedande syfte med anledning av det rådande läget i samhället, där kommunen bedriver ett omfattande och samordnat arbete för att bidra till att begränsa coronavirusets spridning, säkerställa den kommunala verksamheten och öka tryggheten i samhället.

Folkhälsomyndigheten har till följd av nya coronaviruset rekommenderat att sammankomster med större antal deltagare bör begränsas. Det fanns därför vid krisledningsnämndens möte behov av att belysa hur planerade möten i nämnder och fullmäktige under rådande läge, och mot bakgrund av kommunallagens krav, ska hanteras.

Politiska möten behöver fortsatt värnas

Den demokratiska processen, med politiska möten som en central del, behöver fortsatt värnas. Krisledningsnämndens inriktning är därför att sammanträden i kommunens beslutande organ ska genomföras med så få avsteg som möjligt.

Tillfälliga förändringar för politiska sammanträden

Huvudinriktningen är att upprätthålla stadens viktiga samhällsuppdrag parallellt med stadens arbete med att minska risken för smittspridning. Med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronaviruset beslutade Vaxholms stads krisledningsnämnd om några tillfälliga förändringar för politiska sammanträden i Vaxholms stad.

Krisledningsnämndens överenskommelse som gäller tills vidare för politiska sammanträden i Vaxholms stad:

  1. Nämndsammanträden hålls i lokaler där det går att hålla avstånd mellan ledamöterna. I huvudsak gäller detta lokalerna Storskär och Norrskär (i kommunhuset). Kronängsskolans aula är fortsatt lokal för fullmäktiges sammanträden och kan vara ett alternativ vid nämndsammanträden med hög närvaro (se även punkt 4).
  2. Det är endast beslutsärenden (och förvaltningen informerar) som tas upp på dagordningen. Övriga föredragningar, informationsärenden, utbildningar och liknande ska inte tas med på dagordningen under rådande situation.

  3. Vid få beslutsärenden kan nämnden ställas in om presidiet är överens om detta (ytterst ordförandens beslut) och ärendena får då i första hand skjutas upp till nästkommande sammanträde alternativt kan ordförandebeslut fattas vid ett brådskande ärende.

  4. För att minska antalet personer i sammanträdeslokalen bör tills vidare ersättare (som inte tjänstgör) ej delta vid nämndssammanträden. Det finns inte stöd i kommunallagen att inte kalla in ersättare och de har därmed rätt att delta för det fall de vill. Gruppledarna för respektive parti kan dock hjälpa till och kommunicera en önskan till sina ersättare om att inte delta vid sammanträden. Vid utebliven närvaro utgår inget sammanträdesarvode.

  5. Beredningsmöten och andra typer av möten där inte beslutsfattande är aktuellt ska i första hand ske genom distansdeltagande.

  6. Kommunala funktionshinderrådet samt kommunala pensionärsrådet ska inte hålla sammanträden tills vidare.

  7. Parallellt med ovan utreder förvaltningen vidare frågan om att skapa möjlighet för distansdeltagande vid nämndsammanträden.

Hela protokollet från krisledningsnämndens möte 20200318 Pdf, 194.8 kB.