Artikeln publicerades 13 december 2019

Vaxholms stads resultat i årets medborgarundersökning

Under hösten 2019 genomförde Statistikmyndigheten SCB den så kallade medborgarundersökningen på uppdrag av 135 kommuner. Vaxholms stad är en av de kommuner som årligen deltar.

Medborgarundersökningen mäter invånarnas attityd och inställning inom olika områden. Den totala nöjdheten som under 2018 visade en klar förbättring har minskat något för de tre sammanfattande områdena NRI (nöjd regionindex), NMI (nöjd medborgarindex) och NII (nöjd inflytandeindex), även om samtliga skillnader inte är statistiskt säkerställda. Och inom några av delområdena har nöjdheten ökat.

–Vi beklagar förstås att vi tappat jämfört med 2018 och är tillbaka på nivåer motsvarande 2017, säger Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholms stad. Till en del kan det nog förklaras med en ”valårseffekt” under 2018, men vi är ändå inte nöjda med att backa. Nu ska vi analysera resultaten mer noggrant och se vad vi kan göra för att nå ett bättre resultat nästa år.

Vaxholms stads resultat är över snittet i Nöjd-Region-Index (NRI)

I det sammanfattande betygsindexet NRI bedömer medborgarna Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. Vaxholms värden blev här 65 (index 0–100), jämfört med NRI för samtliga deltagande kommuner som var 59. Resultatet för Vaxholm är något lägre än 2018 då resultatet var 68 men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Resultatet har de senaste 5 åren legat mellan 62-68 så slutsatsen är att invånarna stabilt över tid tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på och de kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Exempel på arbete som skett inom området under året är påbörjad ny översiktsplan, Vaxholm 2040, påbörjad ny hållbarhetsstrategi, trygghetsarbete i samverkan med polisen och satsningar på fritidsverksamhet för ungdomar.

Sämre resultat jämfört med 2018 inom Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Det sammanfattande betygsindexet NMI mäter hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för Vaxholms stad blev 48, vilket innebär en försämring jämfört med förra årets mycket goda resultat 56. Resultatet de senaste 5 åren har legat mellan 45–56 och trots att vi inte är nöjda med årets resultat är årets resultat dock det näst högsta under dessa år. Vi kan också glädjas åt att förskolan och grundskolan har ett högre betygsindex än genomsnittet för alla kommuner. Exempel på arbete som skett inom området under året är fortsatt utveckling av e-tjänster, teambaserat arbetssätt inom hemtjänsten, kulturevenemang som kulturnatt och olika arrangemang på biblioteket.

Under genomsnittet på Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Den tredje delen i SCB:s medborgarundersökning mäter Nöjd-Inflytande-Index (NII) och visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NII för Vaxholms stad blev 32, vilket är lägre jämfört med 2018 då NII var 38. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Vaxholms resultat är under genomsnittet som är 39. Resultatet de senaste fem åren har legat mellan 30–38. Exempel på arbete som skett inom området under året är stort fokus på medborgarinflytande i den nya översiktsplanen genom t ex webbenkät, dialog med invånare i form av bland annat ”openspace-möte” och cykelturné på öarna. Arbete för att utveckla informationen på kommunens webbplats pågår också kontinuerligt.

Bakgrund: SCB medborgarundersökning 2019

  • Undersökningen är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning.
  • Undersökningen pågick under perioden 23 augusti–4 november 2019.
  • Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland Vaxholms stads invånare i åldrarna 18–84 år.
  • Ett obundet slumpmässigt urval drogs från varje kommun, vilket innebär att varje medborgare i kommunens åldrar 18–84 år har samma chans att komma med i urvalet.
  • 800 personer i Vaxholm fick enkäten, 376 har svarat, vilket ger en svarsprocent på 47 procent. Den genomsnittliga svarsandelen för de 135 kommunerna uppgick till 41 procent.