Artikeln publicerades 21 december 2018

Vaxholms stads resultat klart förbättrade i SCB:s medborgarundersökning

Under hösten 2018 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) sin medborgarundersökning på uppdrag av 111 kommuner. Vaxholms stad är en av de kommuner som årligen deltar. Resultatet för Vaxholms stad visar en klar förbättring sedan förra året av både den totala nöjdheten och inom många av de delområden som undersöks.

–Det är fantastiskt roligt att vi har tagit så stora kliv inom samtliga delområden och att det kontinuerliga utvecklingsarbetet i våra verksamheter ger effekt och skapar nytta för våra invånare. Det här resultatet ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg och hur viktigt det är att fortsätta med ett strukturerat och målinriktat utvecklingsarbete. Nu ska vi analysera resultatet mer noggrant för att sedan prioritera ett antal utvecklingsområden framåt. Självklart kommer vi att fortsätta mäta hur våra invånare uppfattar stadens verksamheter för att vi hela tiden ska kunna förbättra oss, säger Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholms stad.

Vaxholms stads resultat har höjts

I det sammanfattande betygsindexet NRI bedömer medborgarna Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. Vaxholms värden blev här 68 (index 0 - 100), vilket är en höjning sedan 2017 års undersökning, då NRI hamnade på 65.
Vaxholms stad ligger därmed över NRI-snittet, då snittet för samtliga kommuner som deltog i år blev 62.

Stora förbättringar i Vaxholms stads Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Det sammanfattande betygsindexet NMI mäter hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för Vaxholms stad blev 56, vilket tangerar genomsnittet för samtliga kommuner. I 2017 års undersökning var Vaxholms NMI 46, vilket innebär att årets resultat är en stor förbättring jämfört med tidigare år.

Fortfarande under genomsnittet på Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Den tredje delen i SCB:s medborgarundersökning mäter Nöjd-Inflytande-Index (NII) och visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NII för Vaxholms stad blev 38, vilket är en klar förbättring sedan 2017 då NII var 31. Resultatet är dock lägre än genomsnittet som i år var 42.

Bakgrund: SCB medborgarundersökning 2018

  • Undersökningen pågick under perioden 23 augusti - 5 november 2018.
  • Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland Vaxholms stads invånare i åldrarna 18–84 år.
  • Ett obundet slumpmässigt urval drogs från varje kommun, vilket innebär att varje medborgare i kommunens åldrar 18 – 84 år har samma chans att komma med i urvalet.
  • 800 personer i Vaxholm fick enkäten, 376 har svarat, vilket ger en svarsprocent på 47 procent.
  • Den genomsnittliga svarsandelen för de 111 kommunerna uppgick till 41 procent.

Mer information

Vänligen kontakta:
Marie Wiklund, kommunchef
Telefon: 08-541 709 95
E-post: marie.wiklund@vaxholm.se