Artikeln publicerades 1 mars 2016

Vaxholm utvald som pionjärkommun i Baltic Sea Accelerator

Vaxholms stad har som en av fyra svenska städer valts ut som pionjär i programmet Baltic Sea Accelerator, som verkar för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön.

Programmet startades 2015 av Race for the Baltic, en organisation som ingår i Zennström Philantropies (IT-entreprenören Niklas Zennström), med syftet att sätta mer kraft bakom orden och åtgärderna för ett renare Östersjön.

Inom programmet ska kommuner kopplas ihop med experter, företag och finansiärer. Det ger kunskap och globala nätverk som hade varit kostnads- och tidskrävande att tillägna sig på annat sätt.

–Östersjöns vattenstatus är en prioriterad fråga för Vaxholm och nära förbundet med vårt varumärke, säger Lars Lindgren, Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.

–För Vaxholms stad, som är en liten kommun, är det värdefullt att få det här expertstödet. Det ger oss även möjlighet att få finansiellt stöd för projekt som bidrar till bättre vattenkvalitet i skärgården och Östersjön. Det gör i förlängningen Vaxholm till en mer attraktiv kommun att bo och verka i, säger Mia Sklenar, vikarierande kommunekolog.

Av alla deltagande kommuner runt Östersjön har sju valts ut som pionjärer: Slupsk (Polen), Mariehamn (Åland), Panevezys (Litauen), Kalmar, Västervik, Värmdö och Vaxholm. De ska sätta ribban lite högre än andra i startskedet och kan samtidigt räkna med extra skräddarsytt stöd från programmet. Support och kunskap ges via workshops, webinarier och telefonmöten. Arbetet under det kommande året ska bilda en plattform för det mer långsiktiga arbetet.

Pionjärkommunerna förbinder sig att identifiera, planera och börja arbeta med två–tre näringsreducerande åtgärder samt mål och strategier som leder till förbättrad vattenkvalitet. Programmet pågår från februari 2016 till april 2017.

Vaxholms stad arbetar med näringsreducerande åtgärder, som ska motverka övergödningen, och har ytterligare idéer och planer på gång. Dit hör bland annat en utvecklad dagvattenrening, restaurering av våtmarker samt förbättrad hantering av avfallet från båtlatriner.

Engagemanget i Baltic Sea Accelerator sker för Vaxholms del parallellt med engagemanget i Östersjöinitiativet, ett nätverk med flera kustkommuner som vill lyfta och driva Östersjöfrågorna. Vaxholm har varit med i detta nätverk sedan 2012.

Välkommen att kontakta oss för mer information:

  • Lars Lindgren (M), kommunalråd, tel: 0722 – 345 488
  • Mia Sklenar, kommunekolog (vik), Vaxholms stad, tel: 08-541 709 97, mia.sklenar@vaxholm.se
  • Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad, tel 08-541 709 87, susanne.eden@vaxholm.se