Artikeln publicerades 3 februari 2022

Information från kommunfullmäktiges möte december 2021

Här följer en sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 13 december 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i tidningen Waxholmslotsen. Nästa fullmäktigesammanträde hålls måndag 14 februari.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08–541 708 00, så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 92 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt vördefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan.

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploaterinsavtal upprättats.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Läs mer:

På sidan 4–5 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 93 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg – antagande

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt vördefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan.

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017. Därefter reviderades det och ställdes ut för granskning sommaren 2019. Under juni 2020 skedde en andra granskning av planförslaget då totalt 18 yttranden kom in. Yttrandena finns sammaställda i granskningsbeslutet.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Läs mer:

På sidan 6–7 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 94 Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer

Ett första gestaltningsprogram togs fram i maj 2021. Därefter har programmet bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, politiker, antikvarisk kompetens med flera.

En viktig del i arbetet har varit dialogerna med de som berörs; verksamma inom området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare, besökare med flera. Möten har också hållits med alla partier.

Kommunfullmäktiges beslut: Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer godkäns.

Läs mer:

På sidan 8–9 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 95 Fast avgift linfärjan 2022 samt avetablering av färjefäste på Vaxön

I juni 2021 fattade KF beslut om att Vaxholms stad inte ska gå in i en ny avtalsperiod efter 2021 för transportstrckningen mellan Vaxön och Vaxholmen (Kastellet).

Läs mer:

På sidan 10 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 96 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31

Enligt gällande finanspolicy ska kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. Rapporteringen avser situationen per 2021-10-31.

Kommunfullmäktiges beslut:

  • Informationen noteras till protokollet.
  • Ekonomichefen får mandat att avsluta ränteswapparna i förtid.
  • Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörlig ränta från perioden då ränteswapparna avslutas fram till kommunens nästa låneförfall godkänns.

Läs mer:

På sidan 11–14 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 97 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021

Informationsärende om Vaxholms stads ekonomi.

Ufallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 miljoner kronor vilket överstiger budgeten med 127,5 miljoner kronor. 96,8 miljoner avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 117,9 miljoner kronor och ett resultat på 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21.1 miljoner kronor och ett resultat på 5,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 15–16 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 98 Utvärdering och förlängning av inriktningsbeslut nyanlända

Staden har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de 2 första åren de nyanlända vistas i kommunen. Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin egen försörjning och boende. Om individen inte hittar eget boende så ligger ansvaret för försörjning och boende kvar på Vaxholms stad.

Kommunfullmäktiges beslut:

Information om utvärdering av inriktningsbeslut nyanlända noteras till protokollet.

Tidigare beslut av KF 2020-12-14 förlängs:

  • Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.
  • Undantag ska gälla för familjer med barn under 18 år under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens beständ av boende för nyanlända.
  • Undantaget gäller i 1 år eller till dess att nytt beslut fattas.

Läs mer:

På sidan 17–18 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 99 Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska skillnader i Vaxholms stad 2021

År 2016 fick SWECO i uppdrag att utreda om det fanns strukturella skillnader mellan barns och elevers socioekonomiska bakgrund i förskolorna och skolorna i Vaxholms stad. Ingen omfördelning avseende socioekonomiskt tillägg införs i dagsläget.

Kommunfullmäktiges beslut: Resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund införs inte i förskolan eller i den obligatoriska grundskolan under 2022–2023.

Läs mer:

På sidan 19–20 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 100 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en intern kontroll i hanteringen av bidrag för föreningar.

Kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsens och nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 21–22 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 101 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022

Enligt reglerna för kommunalt pratistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.

Kommunfullmäktiges beslut:

  • Partistöd för perioden 1 januari–31december 2022 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.
  • Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2023.

Läs mer:

På sidan 23 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 102 Val av presidium i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 11 ersättare är valda till 2022–12–31 (4 år). Kommunstyrelsens presidium är valda till 2021–12–31 (1 år). Med anledning av detta måste kommunstyrelsens presidium väljas med ny mandattid från och med 2022–01–01.

Kommunfullmäktiges beslut:

Till ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd väljs Malin Forsbrand (C), för perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31.

Till vice ordförande väljs Anders Garstål (S), för perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31.

Till andre vice ordförande väljs Lars Lindgren (M), för perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31.

Läs mer:

På sidan 24 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 103 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut: För perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31 väljs 11 ledamöter och 11 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Till ordförande väljs Michael Baumgarten (L).

Läs mer:

På sidan 25–26 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 104 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut: För perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31 väljs 11 ledamöter och 11 ersättare i socialnämnden.

Till ordförande väljs Lena Hallberg (C).

Läs mer:

På sidan 27–28 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 105 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i stadsbyggnadsnämnden

Ingress

Kommunfullmäktiges beslut: För perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31 väljs 11 ledamöter och 11 ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Till ordförande väljs Jan Reuterdahl (L).

Läs mer:

På sidan 29 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 106 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i nänden för teknik, fritid och kultur

ingress

Kommunfullmäktiges beslut: För perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31 väljs 11 ledamöter och 11 ersättare i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Till ordförande väljs Bengt Sandell (S).

Läs mer:

På sidan 30–31 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.

§ 107 Övriga val och entlediganden

Ingress

Kommunfullmäktiges beslut: Per-Eric grön (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden.

Hanna Kviman (M) väljs till nämndeman i Attunda tingsrätt med fastställd mandatperiod Kommunfullmäktiges beslut: För perioden 2022–01–01 t.o.m. 2022–12–31.

Val gjordes också av representanter till Stockholm Nordost (STONO) och val av ombud och ombudsersättare till kommuninvest.

 

Läs mer:

På sidan 32–33 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 10.7 MB. kan du ta del av ärendet.