Artikeln publicerades 13 januari 2016

Pressmeddelande 2016-01-13 kring avloppsvattenlösning

Berörda instanser har nu fattat beslut om att gå vidare och starta nästa fas i ett projekt som syftar till att rena Österåkers och Vaxholms avloppsvatten i Käppalaverket.

Dessa kommuners avloppsvatten planeras att överföras till Käppalaverket via sjöledning och bergtunnel som ansluts till Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel.

Österåkers och Vaxholms avloppsvatten renas i dag i de lokala avlopps-reningsverken Margretelund och Blynäs som drivs av Roslagsvatten. Dessa verk når inom några år sina kapacitetstak och nya lösningar måste till. År 2010 ansökte Käppalaförbundet hos Länsstyrelsen om att få ta emot detta avloppsvatten, en ansökan som godkändes 2014.

Käppalaförbundet och Roslagsvatten driver med anledning av detta sedan 2014 ett gemensamt projekt. En förstudie har genomförts för att utreda på vilket sätt man tekniskt skulle kunna överföra avloppsvattnet till Käppalaverket och hur mycket en anslutning skulle kosta.

Förstudien mynnade ut i ett förslag om att gå vidare med ett alternativ som innebär att avloppsvattnet från Österåker och Vaxholm överförs via sjöledningar till Svinninge och vidare i en bergtunnel som ansluter till Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel i Täby.

Samtliga berörda instanser har nu fattat beslut om att gå vidare med förslaget och starta fas 1 i projektet samt godkänt en budget för detta arbete. Det innebär att projektgruppen nu kommer att ta fram en systemhandling (ett dokument som beskriver teknisk funktion och geografisk placering av
anläggningarna), genomföra förundersökningar, ta fram en miljökonsekvens-beskrivning och en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen samt förbereda för medlemskap för Vaxholm och Österåker i Käppalaförbundet.

-Det här är en långsiktigt hållbar lösning som är positiv både för miljön och för samhällsutvecklingen i vår region och som dessutom ger mervärde för fler kommuner än Vaxholm och Österåker, säger Per Manhem, VD på Käppala-förbundet.

-Kapaciteten i Margretelunds och Blynäs reningsverk når snart sitt tak och vi måste hitta en lösning. Genom att ansluta oss till Käppalaverket tillgodoser vi våra framtida behov, menar Mikael Algvere, VD på Roslagsvatten.

Under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas och att tillståndsprocess och genomförande sker utan större fördröjningar jämfört med tidplan kan avloppsvattnet från Österåker och Vaxholm tidigast komma att renas på Käppalaverket år 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Manhem, VD, Käppalaförbundet

Telefon: 08-766 67 00.

E-post: per.manhem@kappala.se

Mikael Algvere, VD, Roslagsvatten

Telefon: 08-540 835 81.

E-post: mikael.algvere@roslagsvatten.se

Susanne Carlberg, kommunikationschef, Käppalaförbundet

Telefon: 08-766 67 00.

E-post:susanne.carlberg@kappala.se

Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef, Roslagsvatten.

Telefon: 08-540 835 51

E-post: marie-louise.scanlan@roslagsvatten.se