Artikeln publicerades 23 december 2019

Beslut om Resarö mitt

Efter 15 års förarbete har äntligen en detaljplan antagits för Resarö mitt. Tanken är att förbättra trafiksäkerheten och förtydliga trafiksituationen bland annat genom att bygga en cirkulationsplats, nya busshållplatser och utbyggd gång- och cykelväg.

I december 2004 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Resarö mitt. Efter 15 års planer, diskussioner och återremitteringar beslutade kommunfullmäktige i december 2019 att anta detaljplan 382 – Resarö mitt, Ytterby 4:686 med flera.

Resarö mitt är centralpunkt och den enda infarten till Resarö och därmed en viktig knutpunkt för Resaröborna. I en och samma korsning samsas boende, handel, skola, infartsparkering och kollektivtrafik.

–Det här är en viktig plats för Resaröborna. Alla är måna om att det ska bli en bra utformning och en plats att vara stolt över. Det är många saker som sammanstrålar här och det gör planen extra komplicerad, säger stadsbyggnadschef Susanne Edén.

Trafiksäker samlingspunkt

Syftet med detaljplanen är att förstärka Resarö mitt som samlingspunkt och centrum, samtidigt som man vill öka trafiksäkerheten på platsen. Tanken är att bibehålla en småskalig bebyggelsekaraktär och samtidigt reglera byggrätter på platsen.

I den antagna planen finns bland annat möjligheter till nya bostäder, en cirkulationsplats, nya busshållplatser och parkeringsfickor för att kunna släppa av skolelever. Verksamhet som idag ligger nära skolan kommer att flyttas. Här ska också finnas möjligheter till ny handel eller service och möjlighet att bygga ut lanthandeln. I planen finns också en översyn av ytorna för skolan och undersökning av möjligheter för en permanent förskola i området.

Nästa steg är laga kraft

Nästa steg är att detaljplanen ska vinna laga kraft, vilket kan ske tidigast 3 januari 2020. Överklagan av kommunfullmäktiges beslut ska ha inkommit senast 2 januari till mark- och miljödomstolen. Om planen överklagas drar ärendet ut ytterligare på tiden.

–Det återstår en del planering för hur genomförandet ska ske när planen vinner laga kraft, säger Susanne Edén. En av de första delarna vi kommer att börja med är gång- och cykelväg längs Överbyvägen, som kan genomföras efter att kommunen ansökt hos Lantmäteriet och de beslutat om förrättningen för den delen av Överbyvägen.

När detaljplanen vunnit laga kraft är det ännu mycket planering som återstår innan arbetet med att bygga om vägar, busshållplatser med mera kan komma igång, enligt Susanne Edén.

–Detaljplanen reglerar byggrätten för nya byggnader, men det finns fortfarande möjlighet att påverkar utformandet inom de gränser byggrätten anger. Vi har uppdrag från våra politiker att involvera Resaröborna i den dialogen.

Susanne Edén har arbetat med detaljplanen ända sedan starten 2004. Det har funnits många olika uppfattningar om planens olika delar, till exempel var busshållplatserna ska ligga.

–Det är förstås tråkigt att det har tagit så lång tid, säger Susanne Edén. Det är bra att vi nu fått ett beslut så att det, när planen vinner laga kraft, finns möjlighet att påbörja konkreta åtgärder för att få en bra och säker trafiksituation och att andra aktörer i området kan utveckla sina idéer.

Här kan du läsa mer om detaljplanen Resarö mitt Länk till annan webbplats.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas. En detaljplan öppnar möjligheter för en rad olika saker, men den styr inte i detalj hur allt ska utföras. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.