Artikeln publicerades 8 oktober 2020

Delar av Lägret rustas

Just nu pågår två planeringsprojekt för att rusta delar av parkområdet Lägret. Det ena ärendet handlar om parkeringen och tennisbanan och det andra om lekplatsen.

På längre sikt finns behov av ett större planerings- och utvecklingsarbete för hela parkområdet Lägret. Planering för ett sådant arbete är tänkt att påbörjas tidigast 2023. Det som görs just nu är ett planarbete för parkeringen och utveckling av lekplatsen.

Ändrad detaljplan för parkeringen

Just nu arbetar Vaxholms stads planenhet med en ny detaljplan för det område i sydvästra delen av Lägret som idag används till parkering och tennisbana (Dp 422, Del av Lägret).

Planområdet, som är cirka 6 000 m², ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka.

Syftet är att kunna fortsätta att använda marken som parkering och park (till exempel som bollplan). Enligt uppdraget ska planändringen ge förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan.

Enligt gällande detaljplan (Dp 1, från 1926) ska området vara ”Allmänna platser, planterade”. Men idag används alltså en del av området istället som parkering. Detaljplanen behöver därför ändras för att kunna söka permanent bygglov för parkeringen.

Stort intresse för platsen

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd 8 september – 6 oktober med bland annat möte på platsen och samrådshandlingar på biblioteket.

– Det har varit ett stort intresse för hur platsen ska användas i framtiden och det har kommit in många yttranden, säger planarkitekt Anna Rhedin. Nästa steg bli att sammanställa alla yttranden i en samrådsredogörelse och förankra detta hos politikerna.

Förhoppningsvis ska detaljplanen kunna antas av kommunfullmäktige i slutet av 2021.

Lekplatsen på Lägret

I en annan del av Lägret, mot Hamngatan, har tekniska enheten börjat planera för att utveckla lekplatsen.

Klätterställning i parken Lägret

Alla barn har rätt till en trygg, stimulerande och rolig lek. En lekplats ska vara säker och tillgänglig för alla. Nu behövs barnens hjälp för att få fram bra idéer. Barn är ju experter på lek och vad som är roligt att göra. Vuxna är bra på regler, krav på säkerhet och vad som är tillgängligt och fungerar bra för så många som möjligt. Därför bjuder Vaxholms stad in barn att komma med förslag.

Skriv till oss och lämna ditt förslag i brevlådan på Lägret.

Du kan också mejla till tekniska@vaxholm.se eller skicka ett vanligt brev till Vaxholms stad, Tekniska enheten, Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm. Märk kuvertet eller mejlet ”Lekplats Lägret”.

Senast 4 december 2020 behöver vi få in alla synpunkter och förslag för lekplatsen.

Arbetet med att göra om lekplatsen är tänkt att göras klart under 2021.

flygbild karta över området som beskrivs i artikeln