Artikeln publicerades 4 juni 2019

Detaljplanen för Kulan 6 ställs ut på granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett flerbostadshus med cirka 50 lägenheter inom kvarteret Kulan på Vaxön.

Den 22 maj tog kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att genomföra granskning av detaljplaneförslaget för Kulan 6, Dp 418. Förslaget har bearbetats utifrån inkomna synpunkter från allmänheten och remissinstanser under det samråd som hölls i slutet av förra året.

Förslaget ställs ut på granskning under perioden 5 juni 2019 – 26 juni 2019. Samtliga handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt under ordinarie öppettider i kommunhuset på Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.

Handlingar Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast 26 juni 2019. Underteckna skrivelsen och uppge namn och postadress. Namnteckning bör förses med namnförtydligande.

Postadress:
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Eller skicka e‐post: plan@vaxholm.se