Artikeln publicerades 16 april 2021

Detaljplanen klar för Resarö mitt

Efter 16 års förarbeten, ändringar och överklaganden har äntligen detaljplanen för Resarö mitt vunnit laga kraft. Tanken med planen är bland annat att förbättra trafiksituationen och trafiksäkerheten genom att bygga en cirkulationsplats, nya busshållplatser och förlängd gång- och cykelväg.

I december 2004 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Resarö mitt. Efter många års planer, diskussioner och återremitteringar beslutade kommunfullmäktige i december 2019 att anta detaljplan 382 – Resarö mitt, Ytterby 4:686 med flera. Planen överklagades då till mark- och miljödomstolen som upphävde planen men efter ändringar i planen antogs detaljplanen av kommunfullmäktige en andra gång, den 16 november 2020.

Detaljplanen överklagades därefter ännu en gång av en fastighetsägare men överklagan avslogs i mark- och miljödomstolen. Eftersom mark- och miljödomstolens beslut därefter inte överklagades vann detaljplanen laga kraft tisdagen den 6 april, vilket betyder att den nu alltså gäller.

Centralt område på Resarö

Detaljplanen handlar om Resarö mitt som är centralpunkt och den enda infarten till Resarö och därmed en viktig knutpunkt för Resaröborna. I en och samma korsning samsas boende, handel, skola, infartsparkering och kollektivtrafik.

– Det är många olika funktioner som sammanstrålar här och det gör planen extra komplicerad, säger stadsbyggnadschef Susanne Edén. Den berör ett viktigt område på Resarö som väldigt många har åsikter om hur det ska gestaltas.

Susanne Edén har arbetat med detaljplanen ända sedan starten 2004. Hon är glad att den nu äntligen är klar.

– Det har tagit väldigt lång tid. Men nu finns planen på plats så att vi kan påbörja konkreta åtgärder för att få en bra och säker trafiksituation och att andra aktörer i området kan utveckla sina idéer.

Trafiksäker samlingspunkt

Syftet med detaljplanen är att förstärka Resarö mitt som samlingspunkt och centrum, samtidigt som man vill öka trafiksäkerheten på platsen. Tanken är att bibehålla en småskalig bebyggelsekaraktär och samtidigt reglera byggrätter på platsen.

I den antagna planen finns bland annat möjligheter till nya bostäder, en cirkulationsplats, nya busshållplatser och parkeringsfickor för att kunna släppa av skolelever. Här ska också finnas möjligheter till ny handel eller service och möjlighet att bygga ut lanthandeln. I planen finns också en ändring av ytorna för skolan.

Dialog och cykelvägar först

När detaljplanen nu vunnit laga kraft är det ännu mycket planering som återstår innan arbetet kan komma igång.

– Det finns fortfarande möjlighet att påverka utformningen inom de gränser byggrätten anger, säger Susanne Edén. Vi har ett uppdrag från våra politiker att involvera Resaröborna i den dialogen.

Vad är det första som kommer att märkas för Resaröborna?

– Först handlar det om information och dialog. Rent konkret är arbetet med att förlänga gång- och cykelvägen längs Överbyvägen prioriterad. Men även den tar ett tag att genomföra, det krävs till exempel en fastighetsbildning först och där är det Lantmäteriets handläggningstider som avgör.

I listan över detaljplaner på Resarö hittar du mer information om detaljplan 382 Resarö Mitt.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas. En detaljplan öppnar möjligheter för en rad olika saker, men den styr oftast inte i detalj hur allt ska utföras. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.