Artikeln publicerades 21 juni 2021

Info från kommunfullmäktiges möte 14 juni 2021

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 14 juni 2021. Du kan även ta del av webbsändningen från KF här.

Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker och tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

 

§ 40 Information revisionsplan

Revisionens ordförande, Anders Haglund, informerar kommunfullmäktige om revisionsplanen för 2021

Mer information i webbsändningen

I ärendet till KF finns inga bifogade handlingar, men du kan titta på webbsändningen om du är intresserad av vad som sades under denna punkt. Under filmrutan kan du klicka på ärendet "Information revisionsplan" så startar visningen precis där denna mötespunkt hanterades.

§ 41 Tertialbokslut 1, 2021 Vaxholms stad

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för Vaxholms stad.

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. Tertialbokslut 1, 2021 Vaxholms stad godkänns.
 2. Åtgärdsplaner från nämnder noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 5 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 3 - 62 i kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av bilagan med tertialbokslutet.

§ 42 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-20

Enligt gällande finanspolicy ska kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige om stadens finansiella verksamhet.

Läs mer:

På sidan 6 - 8 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 63 - 70 i kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 43 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Kommunalförbundet Norrvattens uppdrag är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. Förbundet äger och förvaltar anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer.

Anläggningstillgångarna som byggdes under 60- 70-talet står för stora värden och är avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och då avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga, finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver tas för att finansiera nya anläggningar eller förnya de nuvarande.

Norrvatten behöver rusta och bygga ut vattenverk och ledningsnät. Dessutom ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet och Norrvatten måste anpassa investeringarna till medlemskommunernas tillväxt.

Norrvattens förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 att hemställa till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

Kommunfullmäktiges beslut: Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.

Läs mer:

På sidan 9 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 44 Delägare Vaxholms fästningsmuseum

Strömma turism och sjöfart är huvudägare till Vaxholms fästningsmuseum. Då ägarförhållandena förändras i bolaget erbjuds Vaxholms stad ett delägarskap i museet, vilket för Vaxholms stad skulle innebära köp av 15 procent av aktierna till ett värde av 15 000 kr.

Museets fasta utställningar visar kustförsvarets historia, historiska berättelser om livet på Kastellet och Ytterby gruvas historiska förankring i Vaxholm - alla viktiga delar av Vaxholms historia.

Kommunfullmäktiges beslut: Vaxholms stad går in som delägare med 15 procent i Vaxholms fästningsmuseum.

Läs mer:

På sidan 10 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 45 Energiplan för Vaxholms stad 2021 - 2030

Energiplanen innehåller mål för att öka andelen förnybar energi, för en effektiv energianvändning, för minskad klimatpåverkan och mål för att trygga energiförsörjningen. Delmål och åtgärder beskriver mera utförligt prioriteringar i arbetet med att nå målen.

Kommunfullmäktiges beslut:

 • Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 antas med följande revideringar:
  - Mål 1.6. Ersätta "underlätta övergången till" till "Verka för". Meningen blir: Verka för förnybara bränslen och laddbara lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik, vägfärjor och båttrafik.
  - Tillägg på sista åtgärden under mål 1: " ... och tankställen på land och vatten". Åtgärden blir: Säkerställ att frågor om solenergi, laddpunkter och tankstationer för förnybara bränslen är med i ett tidigt skede vid planeringen av ny bebyggelse, infrastrukturprojekt och tankställen på land
  och vatten.
  - Planen ska kompletteras med följande tillägg: Vid detaljplanering samt när kommunen bygger om eller bygger nytt ska möjligheten till lokal produktion av förnybar energi prioriteras.
 • Bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.
 • Uppföljning av energiplanen ska ske 2023.

Läs mer:

På sidan 11 - 12 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av energiplan, 2021-04-08.

§ 46 Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021 - 2030

Vaxholms stad ska implementera målen och agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt tidigare politiskt beslut i kommunstyrelsen. Hållbarhetsstrategi 2021 - 2030 har tagits fram för att möjliggöra måluppfyllelse.

Strategin anger riktningen och åtgärder och ska integreras i kommunens mål- och budgetprocess. Därefter arbetar förvaltningar och enheter vidare med att årligen identifiera och prioritera insatser.

Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokumenten miljöprogram för Vaxholm 2014 - 2020 och Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014 - 2020.

Kommunfullmäktiges beslut:

 • Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030 antas.
 • En klimatkartläggning ska arbetas fram.

Läs mer:

På sidan 13 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av bilagor bland annat i form av hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021 - 2030.

§ 47 Försäljning av mat till fristående förskolor

Utbildningsförvaltningens måltidsenhet får återkommande frågor från fristående förskolor om möjlighet att köpa luncher från de kommunala tillagningsköken. Om Vaxholms stad ska sälja luncher blir det en fråga om offentlig säljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen tillämpliga.

Försäljning av luncher är inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som avses i konkurrenslagen 3 kap 27 §. Det krävs därför att kommunen först gör en prövning av vilka konsekvenser en försäljning av luncher skulle ge för konkurrensen på marknaden.

Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt finns aspekter som möjliggör att Vaxholms stad kan möta upp de fristående förskolornas behov av att köpa luncher. Ur stadens perspektiv skulle försäljningsverksamheten vara gynnsam då den skulle bidra till att behålla kostenhetens kompetens samt måltidskvalitet i kommunens förskolor.

Praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är begränsad, vilket ger ett tolkningsutrymme.

Förvaltningen lyfter i sitt tjänsteutlåtande flera faktorer som kan motivera försäljning. Samtidigt betonar förvaltningen att om försäljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en politisk vilja att göra det, liksom en förståelse för att rättsläget till viss del är oklart och att saken kan komma att ligga till grund för prövning hos konkurrensverket.

Kommunfullmäktiges beslut: Vaxholms stad kan genom barn- och utbildningsnämnden kan bedriva offentlig säljverksamhet avseende försäljning av luncher till fristående förskolor som endast är utrustade med ett mottagnings­-/serveringskök.

Läs mer:

På sidan 14 - 15 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av bilagor i form av protokollsutdrag och tjänsteutlåtande.

§ 48 Storstockholms brandförsvar, justering av taxor

Storstockholms brandförsvar (SSBF) - Justering av taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och Österåkers kommun.

Storstockholms brandförsvar har fattat beslutat att till Vaxholms stad och Österåkers kommun föreslå justering av taxor för sotning och brandskyddskontroll. SSBF föreslår ingen förändring av nivån på själva taxan, utan att enbart definitionen av begreppet fast landförbindelse med fastlandet justeras.

Syftet är att tydliggöra hur den av SSBF upphandlade sotarentreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd av kommunen för besök vid fastigheter där entreprenören själv måste stå för egen båttransport.

Beslutet innebär att begreppet fast landförbindelse med fastlandet definieras som en stadigvarande upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled trafikerad av Vägverkets vägfärjor.

Kommunfullmäktiges beslut:

Storstockholms brandförsvars taxor för sotning och brandskyddskontroll revideras enligt följande:

 1. Punkten 5.7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast tandförbindelse med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll justeras.
 2. Justeringen börjar gälla 2021-07-01.


Läs mer:

På sidan 16 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av Missiv SSBF 2021-05-03.

§ 49 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan - återremitterat ärende från kommunfullmäktige april 2021

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige i april 2021.

Riktlinjer för återremittering och fortsatt utredning var följande:

 • Kommunen förhandlar med övriga parter om ett års förlängning av avtalet.
 • Kommunen utreder möjligheterna till:

- fortsatt drift av linfärjan i nuvarande form.
- förutsättningarna och möjligheten för fortsatt färjetrafik till Kastellet men med exempelvis ombyggd färja, nya samarbetspartners etc.
- att påverka Trafikförvaltningen att markant öka trafiken med Waxholmsbåt till Kastellet. Inte enbart sommartid utan året runt.

I tjänsteutlåtandet redovisas svar på det uppdrag som framställdes i det återremitterade ärendet.

I den sammanfattande bedömningen kvarstår att kommunens möjlighet att finansiellt fortsätta bidra till färjan är begränsad. En fortsättning av linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.

Kommunfullmäktiges beslut:

 • Utredningen noteras till protokollet.
 • Vaxholms stad ingår inte en ny avtalsperiod efter 2021.

Läs mer:

På sidan 17 - 18 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 50 Besvarande av återremiss - förslag till nytt stadsbibliotek

Förvaltningen lyfte under hösten 2020 ett förslag om ny lokal för stadens stadsbibliotek. Ärendet har sedan dess återremitterats vid tre tillfällen och den senaste återremitteringen yrkar på ny utredning och en rad åtgärder.

Några av de yrkade åtgärderna:

 • Oberoende extern expertis ska anlitas för att utreda rådhusalternativets och Söderhamnsplansalternativets tekniska, ekonomiska, funktionella och planmässiga förutsättningar och konsekvenser.
 • Föreslagen utredare ska godkännas av såväl mittsamverkan som av förslagsställarna (partilösa och moderater i kommunfullmäktige).
 • De två alternativa lösningarna ska presenteras i ett format som gör det möjligt att jämföra alternativen och samhällsnyttan av alternativen ska beskrivas.

Förvaltningen har, efter samråd med nämndean för teknik, fritid och kulturs presidium, valt att inte säga upp avtal för befintliga lokaler och det är därmed förlängt med tre år. Dessutom har bostadsrättsföreningen, som förvaltningen förhandlat med om nya lokaler, gått vidare i sitt arbete med att finna en hyresgäst. Detta innebär att det inte finns ett alternativ att jämföra rådhusförslaget med.

Kommunfullmäktiges beslut:

 • Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen varvid bibliotekets framtida lokalbehov ska framgå.

Läs mer:

På sidan 19 - 20 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 51 Uppföljning mål och riktlinjer för bostadsförörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020

Kommunfullmäktige antog 2018 riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020. Denna uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer.

Under perioden 2018 - 2020 har kommunen haft svårt att uppnå den önskade takten för bostadsbyggande. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål, men det saknas planer för genomförande. Därför är det inte säkert att de färdigställs inom den önskade tidsramen.

Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men vissa brister finns i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer.

Behovet av särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och ställning på bostadsmarknaden behöver mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.

Nästa periods mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara på ett sätt som möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut.

Kommunfullmäktiges beslut: Uppföljning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020 noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 21 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av bilagor, bland annat i form av dokumentet mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020 (reviderad efter KS 2018-03-15).

§ 52 Val och entlediganden

Kommunfullmäktiges beslut:

Entlediganden: Ronny Fredriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Angelika Lang (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i arvodeskommitten.

Fyllnadsval: Agneta Fischerström (KD) väljs till ledamot i arvodeskommitten.

Övriga val: Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) väljs till ersättare i samordningsförbundet Roslagen.

Läs mer:

Du hittar ärendet på sidan 22 i KF-protokollet Pdf, 6 MB..

§ 53 Inkomna interpellationer

En interpellation från Mats Olofsson (M) anmäls; om relationen mellan arvodesreglementet och allmänna reglementet.

Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.

Läs mer:

Du hittar ärendet på sidan 23 i KF-protokollet. Pdf, 6 MB.

§ 54 Obesvarade motioner per 2021-06-14

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige och det bör göras vid KF:s sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2021-06-14 tre obesvarade motioner att redovisa:

 1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad (inkommen
  vid KF 2020-02-17) Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (bordläggs).

 2. Motion av Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner och motionssvar (inkommen vid KF 2021-04-19).
  Beräknas besvaras under hösten 2021.

 3. Motion av Sara Strandberg (V) om flexibla parkeringstal (inkommen vid KF 2021-03-22). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 (bordläggs).

Kommunfullmäktiges beslut: Redovisning av obesvarade motioner per 2021-06-14 noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 24 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 55 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) rörande permanenta skollokaler i Vaxholms stad

Fullmäktige har mottagit en motion om skollokaler. Vaxholms stads fastighetsenheten har sammanställt ett svar utifrån nuläget.

Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och för samtliga tillfälliga lov inom kommunal regi finns idag en långsiktig lösning.

När motionssvaret behandlades i nämnden för teknik, fritid och kultur 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom beslutades tillägget: "En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på frågorna på löptiderna och hitta en rutin."

I fastighetsenhetens skrivelse beskrivs bakgrunden.

Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:

 • Vaxö skola
  Långsiktig plan: lnvesteringsprojekt om ny byggnad på tomten ska ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden finns med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
 • Modulbyggnad för slöjd Rindö skola
  Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta lokalerna. Åtgärden finns med i nämnden för teknik, fritid och kulturs investeringsbudget 2021.
 • Modulbyggnader Ytterby förskola
  Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola höstterminen 2021.
 • Modulbyggnader Resarö skola
  Långsiktig plan: lnvesteringsprojekt om ny byggnad på tomten ska ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden finns med i den långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
 • Förskolan Blynäsviken
  Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden finns med i den långsiktiga investeringsplanen.
 • Johannesberg
  Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår och eventuellt finns en möjlighet för ny permanent byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet bordläggs.

Läs mer:

På sidan 25 - 26 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 56 Svar på motion från Vänsterpariet avseende flexibla parkeringstal

Motion från Sara Strandberg (V) om flexibla parkeringstal, yrkar:
• att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Läs mer:

På sidan 27 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade handlingar.

§ 57 Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad

Sara Strandberg (V) har till kommunstyrelsens ordförande inkommit med rubricerad interpellation.
Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till
dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Läs mer:

På sidan 28 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade handlingar.

§ 58 Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist (-) och Sara Strandberg (V) om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter

Rickard Gille (-), Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist(-) har till kommunstyrelsens ordförande
inkommit med rubricerad interpellation. Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Läs mer:

På sidan 29 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 59 Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling av färjor

Klas Beskow (SD) har till kommunstyrelsens ordförande inkommit med rubricerad interpellation. Den har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Läs mer:

På sidan 30 i KF-protokollet Pdf, 6 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF Pdf, 17.5 MB. kan du ta del av relaterade handlingar.

Sammanträdestider

Möten i Vaxholms kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. På vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden Länk till annan webbplats. hittar du information om vilken dag och tid mötena hålls.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Du kan följa möten i KF live här på vår webbplats. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm