Artikeln publicerades 11 juni 2021

Info från KS-mötet i juni 2021

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 78 Besvarande av återremiss: förslag till nytt stadsbibliotek

Förvaltningen lyfte under hösten 2020 ett förslag om ny lokal för stadens stadsbibliotek. Ärendet har sedan dess återremitterats vid tre tillfällen och den senaste återremitteringen yrkar på ny utredning och en rad åtgärder. 

Några av de yrkade åtgärderna:

 • Oberoende extern expertis ska anlitas för att utreda rådhusalternativets och Söderhamnsplansalternativets tekniska, ekonomiska, funktionella och planmässiga förutsättningar och konsekvenser.
 • Föreslagen utredare ska godkännas av såväl mittsamverkan som av förslagsställarna (partilösa och moderater i kommunfullmäktige).
 • De två alternativa lösningarna ska presenteras i ett format som gör det möjligt att jämföra alternativen och samhällsnyttan av alternativen ska beskrivas.

Förvaltningen har, efter samråd med nämndean för teknik, fritid och kulturs presidium, valt att inte säga upp avtal för befintliga lokaler och det är därmed förlängt med tre år. Dessutom har bostadsrättsföreningen, som förvaltningen förhandlat med om nya lokaler, gått vidare i sitt arbete med att finna en hyresgäst. Detta innebär att det inte finns ett alternativ att jämföra rådhusförslaget med.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att uppdatera biblioteksplanen så att den kan ligga till grund för en bedömning av bibliotekets framtida lokalbehov.

Läs mer:

På sidan 5 - 6 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade bilagor finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 79 Utredningsuppdrag ny ishall

Förvaltningen utrett möjligheter att rusta befintlig ishall och funnit att dess ekonomiska och tekniska livslängd är slut. Den bedöms inte vara möjligt att rusta upp utan nybyggnation.

Ny ishall ska möta behoven för ishockey och konståkning. Åtgärden är budgeterad med 45 mkr i kommunens långsiktiga investeringsplan. En kalkyl för projektet utifrån en programhandling bör tas fram och jämföras mot budgeten som vid en första omvärldsjämförelse bedöms vara låg.

Exempel på behov som kommit fram i förvaltningens utredning:

 • ny isolerad ishall som möjliggör förlängd säsong
 • ny ispist och nytt kylsystem med värmeåtervinning
 • ökad energieffektivitet och bättre tillgänglighet.

Kommunstyrelsen beslutar ge exploateringsenheten uppdrag att besluta om start av utredning av ny ishall samt att undersöka extern
finansiering av hela eller delar.

Läs mer:

På sidan 7 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade bilagor finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 80 Svar på motion om permanenta skollokaler

En motion om skollokaler har inkommit och besvarats.  

Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerades haft löpande samverkan med utbildningsförvaltningen i lokalstrategiska frågor.

Tillfälliga lov är en högt prioriterad fråga och för samtliga tillfälliga lov inom kommunal regi finns idag en långsiktig lösning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 8 - 9 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet, bland annat förvaltningens sammanställning av tillfälliga lov och beskrivning av planerade åtgärder. Motionen gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 81 Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Kommunstyrelsen gav i februari nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) i uppdrag att i samverkan med näringslivsberedningen bereda ett ärende om reducering av hyran för utomhusserveringar med 50% till 30 september 2021.

TFK konstaterade vid sammanträde i april att medel saknas inom ram för att möjliggöra en reducerad taxa för utomhusservering under fem ånader, vilket skulle ge ett uppskattat intäktsbortfall om
200 000 kr. Nämnden skickade då med ett önskemål om en utökning av ram.

Ersättning via särskilda stödmedel (statsbidrag) kopplade till corona-pandemin har inte vara möjlig 2021. Bidrag som föregående år fanns att söka var inte då heller aktuell för denna typ av åtgärd.

Kommunstyrelsen ser ingen annan finansiering än inom ram för nämnden för teknik, fritid och kultur och kan därmed konstatera att taxereduktionen inte är möjlig. 

Kommunstyrelsen beslutade att informationen noteras till protokollet.

§ 82 Rekommendation om överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet

Storsthlms styrelse beslutade i mars 2021 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Den reviderade överenskommelsen innehåller förtydliganden av laghänvisningar och har kompletterats med beskrivning av Storsthlms roll, som är att företräda kommunerna på en länsövergripande nivå vid uppföljning och utvärdering.

Beräkningsmodellen i den reviderade överenskommelsen har gjorts om så att ersättningen fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning, och inte som tidigare baserat på befolkning över 65 år.

Kommunstyrelsen beslutade att anta den reviderade överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet.

Läs mer:

På sidan 11 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. finns mer att läsa om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av bilagan med förslag till reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet. 

§ 83 Upphandling (STIC) samhällsbetalda resor, start 2021

Vaxholms stad kommer inom kort att upphandla samhällsbetalda resor och ingå i Stockholms inköpscentrals (STIC:s) upphandling.

De resor som ska upphandlas är skolskjuts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, turbundna resor inom socialnämndens ansvarsområde, turbundna resor inom
omsorgen och turbundna resor för funktionsnedsatta individer.

STIC har ambitionen att ha ett avtal på plats årsskiftet 2021 - 22. Vaxholms stad bedömer att det finns risk för fördröjning, och kan behöva förlänga nuvarande avtal ett år. Möjligheten att omförhandla nuvarande avtal inför en eventuell förlängning kommer att ses över.

Kommunstyrelsen beslutade att Vaxholms stad ska ingå i Stockholms inköpscentrals (STIC:s) upphandling av samhällsbetalda resor.

§ 84 Upphandling internetbaserade matinköp

Socialnämnden beslutade i februari 2019 att införa internetbaserade inköp för personer med hemtjänst och som är beviljade insatsen inköp. Efter att avtal med upphandlad leverantör går ut 30 september 2021 behöver ny upphandling starta.

Socialförvaltningen anser att övergången till internetbaserade matinköp för personer med hemtjänst har haft en rad positiva effekter.

Kommunstyrelsen beslutade att i upphandlingen av
internetbaserade matinköp ge socialförvaltningschef uppdrag att godkänna upphandlingsunderlag, besluta om val av leverantör och teckna avtal med leverantör.

§ 85 Försäljning av mat till fristående förskolor

Utbildningsförvaltningens måltidsenhet får återkommande frågor från fristående förskolor om möjlighet att köpa luncher från de kommunala tillagningsköken. Om Vaxholms stad ska sälja luncher blir det en fråga om offentlig säljverksamhet och därav blir reglerna i konkurrenslagen tillämpliga.

Försäljning av luncher är inte en verksamhet som är förenlig med lag i den bemärkelse som avses i konkurrenslagen 3 kap 27 §. Det krävs därför att kommunen först gör en prövning av vilka konsekvenser en försäljning av luncher skulle ge för konkurrensen på marknaden.

Förvaltningen bedömer att det ur konkurrenssynpunkt finns aspekter som möjliggör att Vaxholms stad kan möta upp de fristående förskolornas behov av att köpa luncher. Ur stadens perspektiv skulle försäljningsverksamheten vara gynnsam då den skulle bidra till att behålla kostenhetens kompetens samt måltidskvalitet i kommunens förskolor.

Praxis kring kommuner och konkurrensbegränsande offentlig verksamhet är begränsad vilket ger ett tolkningsutrymme. Förvaltningen lyfter i sitt tjänsteutlåtande flera faktorer som kan motivera försäljning. Samtidigt betonar förvaltningen att om försäljningsverksamheten ska införas så är det av vikt att det finns en politisk vilja att göra det, liksom en förståelse för att rättsläget till viss del är oklart och att saken kan komma att ligga till grund för prövning hos konkurrensverket.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stad genom barn- och utbildningsnämnden kan bedriva offentlig säljverksamhet av luncher till fristående förskolor som endast är utrustade med ett mottagnings­- eller serveringskök.

§ 86 Utredning om uppsamlingsplatser för skolskjuts på Skarpö och Karlsudd

Förvaltningen har utrett uppsamlingsplatser för skolskjuts och inhämtat vägföreningarnas inställning. Förvaltningen föreslår några utvalda uppsamlingsplatser och att skyltar sätts upp vid dessa.

Uppsamlingsplatser är platser där elever både hämtas och lämnas med skolskjuts och som tidigare benämnts som "upphämtningsplatser".

Punkt 3 i barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag lades till vid nämndens sammanträde då ärendet behandlades 2021-04-26/§ 35.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Informationen noteras till protokollet.
 2. Nämnden för teknik-, fritid och kultur får i uppdrag att skriva avtal med berörda vägföreningar samt att säkerställa uppsättning av skyltar på föreslagna platser snarast möjligt 2021.
 3. Nämnden för teknik-, fritid och kultur får i uppdrag att teckna avtal om uppsamlingsplats för skolskjuts på Karlsudd enligt dess vägsamfällighets förslagna plats enligt bilagd karta, bilaga 2 till protokollet.
 4. Nämnden för teknik-, fritid och kultur får i uppdrag att utreda belysningslösning vid uppsamlingsplats på Karlsudd till en skälig kostnad, med hänsyn till barnperspektivet.

§ 87 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige i april 2021.

Riktlinjer för återremittering och fortsatt utredning var följande:

 • Kommunen förhandlar med övriga parter om ett års förlängning av avtalet
 • Kommunen utreder möjligheterna till:

- fortsatt drift av linfärjan i nuvarande form.
- förutsättningarna och möjligheten för fortsatt färjetrafik till Kastellet men med exempelvis ombyggd färja, nya samarbetspartners etc.
- att påverka Trafikförvaltningen att markant öka trafiken med Waxholmsbåt till Kastellet. Inte enbart sommartid utan året runt.

I tjänsteutlåtandet redovisas svar på det uppdrag som framställdes i det återremitterade ärendet.

I den sammanfattande bedömningen kvarstår att kommunens möjlighet att finansiellt fortsätta bidra till färjan är begränsad. En fortsättning av linfärjan är dock önskvärd, men med en aktör som är närmare verksamheten och driver den mer aktivt än vad kommunen har möjlighet att göra.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

 • utredningen noteras till protokollet.
 • Vaxholms stad inte ingår en ny avtalsperiod efter 2021.

§ 88 Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021 - 2030

Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens erksamheter enligt tidigare politiskt beslut i KS. Hållbarhetsstrategi 2021-2030 har tagits fram för att möjliggöra måluppfyllelse.

Strategin anger riktningen och åtgärder och ska integreras i kommunens mål- och budgetprocess. Därefter arbetar förvaltningar och enheter vidare med att identifiera och prioritera fokusområden och insatser årligen.

Hållbarhetsstrategin ersätter tidigare styrdokument miljöprogram för Vaxholm 2014 - 2020 och Vaxholms strategi för social hållbarhet 2014 - 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

 • förslag till hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030 antas.
 • en klimatkartläggning ska arbetas fram.

§ 89 Remissvar gällande folkhälsopolicy för region Stockholm

Region Stockholm har remitterat ett förslag till folkhälsopolicy.

Policyn ska ange riktning för region Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla processer och vidta åtgärder för att arbeta och skapa förutsättningar för en god hälsa för alla.

Utgångspunkten i regionens folkhälsoarbete är att alla människor ska få likvärdiga förutsättningar att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Folkhälsoarbetet ska omfatta alla som bor, verkar eller vistas i regionen.

Inkomna synpunkter behandlas och därefter beslutas policyn i regionfullmäktige i november 2021.

Kommunstyrelsens beslut: remissvar i enlighet med tjänsteutlåtandet överlämnas.

Läs mer:

På sidan 21 -22 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Remisshandlingar och remissvar finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 90 Remissvar gällande region Stockholms strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022 - 2030

Region Stockholm har remitterat förslag till strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022 -2030.

Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa ska gälla för region Stockholm 2022 - 2030.

Strategin har två huvudinriktningar: att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande med mål att utveckla och stärka psykologiska och sociala förmågor, samt förebygga psykisk ohälsa med mål att minska symtom på psykisk ohälsa.

Inkomna synpunkter behandlas och därefter ska strategin beslutas av regionfullmäktige i november 2021.

Kommunstyrelsens beslut: Remissvar i enlighet med tjänsteutlåtandet överlämnas.

Läs mer:

På sidan 23 - 24 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Remisshandlingen och remissvar finns att ta del av i kallsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 91 Uppdatering om Vaxholms grönplan och process framåt

Informationsärende där förvaltningen ger en rapport om hur arbetet med kommunens grönplan sett ut sedan det startade i september 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att informationen noteras till protokollet. 

Läs mer:

På sidan 25 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa om kommunes arbete med grönplanen. I kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av bilagor bland annat i form av en rapport om ekologiska spridningssamband i Vaxholm, analys av äldre tall- och ädellövskogsmiljöer.

§ 92 Avfallsföreskrifter, beslut om utställning

Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägare vad gäller sortering, hämtställen med mera. En ny lagstiftning inom avfallsområdet motiverar en omarbetning av föreskrifterna.

Tillsammans med avfallsplanen utgör avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning.

Kommunstyrelsens beslut: Förslaget till avfallföreskrifter godkänns inför utställning.

Läs mer:

På sidan 26 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av avfallsföreskrifterna och tillhörande bilagor.

§ 93 Informationsärende, återkoppling gestaltning BAS- och MAX-förslag Vaxholms kajer

Två visionerna för gestaltning av Vaxholms kajer som renoveras har sin utgångspunkt i dialoger som genomförts med allmänheten. Synpunkter på gestaltningsförslagen, samt viktiga tekniska och funktionella förutsättningar kommer arbetas in och redovisas för beslut i KF 15 november.

Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag.

Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinansiering för att rusta kajen, förbättra dess funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Om Vaxholms stad får fullt statligt stöd är det möjligt att göra en större renovering av kajområdet och intilliggande områden; ett MAX-förslag.

Kommunstyrelsens beslut:

 • Informationen noteras till protokollet.
 • Förvaltningen ges ett inriktningsbeslut om att jobba vidare med maxförslaget och återkomma med det efter sommaren för vidare beslut om projektets omfattning och budget.

Läs mer:

På sidan 27 - 28 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB. kan du även ta del av programhandlingen för gestaltning av Vaxholms kajer.

§ 94 Yttrande över trafikändringsremiss T22

Trafikförvaltningen ger kommunen möjlighet att lämna ett yttrande på en trafikändringsremiss inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22).

Årets trafikförändringsremiss har påverkats av pandemin och de förändrade resandenivåer som den tros föra med sig.

Under 2020 har trafikförvaltningens resandeunderlag sjunkit med cirka 50 procent och trafikförvaltningens uteblivna intäkter för 2020 var cirka 4 miljarder kronor.

Målet för trafikförvaltningen är att fortsätta utföra full trafik under 2021 och på sikt få tillbaka resenärer efter att restriktionerna lyfts. Då bedömningen är att pandemin bidrar till att förändrade resandebehov på lång sikt arbetar trafikförvaltningen därför med att utreda om det finns behov av andra biljetformat eller annat.

Remissen innefattar ett antal förslag på trafikförändringar, både gällande buss- och sjötrafik. Kortfattat föreslås förändringar för busslinjerna 670, 680, 699 och 681, samt för sjötrafikslinjerna 4, 5 och 83. Det föreslås förändringar för buss 615 och 683 (Österåker) som påverkar Vaxholm, men inte avsevärt.

Att attraktiva kommunikationer på land och vatten utvecklas är viktigt, i kommunen och i regionen, för att bidra till ett ökat hållbart resande.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) godkänns med ändringar/tillägg enligt nedan:

 • Sidan 7: Meningen "Förslaget innebär att stora delar av Bogesund kan endast nås med bil." ändras till "Under pandemin har vi sett en markant ökning av antal besökare till naturreservatet på Bogesund. Att i ett sådant läge korta ner linje 681, och därmed göra stora delar av Bogesund tillgängligt endast men bil, riskerar att bryta denna positiva trend."
 • Sidan 9: Tillägg om att "Kapaciteten på färjetrafiken mellan Rindö och Vaxholm är inte tillräcklig vilket speciellt märks i rusningstid med långa köer till färjan. För att öka andelen Rindöbor som pendlar med buss snarare än bil, och därmed minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt avlasta färjeleden, behöver buss bli ett mer attraktivt alternativ genom kortade restider och ökad turtäthet. Vi föreslår därför att man inrättar en direktbuss som i rusningstid trafikerar sträckan Oskar-Fredriksborg<-> Tekniska högskolan."

Läs mer:

På sidan 29 - 30 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Trafikförändringsremissen finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 95 Svar på motion från (V) avseende flexibla parkeringstal

Kommunstyrelsen har besvarat en motion med förslaget att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i arbetet för att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Kommunstyrelsen beslutade att motionen om flexibla parkeringstal avslås.

Läs mer:

På sidan 31 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Motionen finns att ta del av som bilaga i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 96 PM: Lokalisering av sjömackar i Vaxholm

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2020-05-27 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett PM kring lokalisering av sjömackar i Vaxholm.

PM:et syftat till att belysa förutsättningarna för sjömackarna och resonera kring lämpliga lokaliseringar i Vaxholms stad, genom att:

 • sammanställa de aspekter som påverkar lokalisering av sjömacksverksamhet
 • konsekvensbedöma nuvarande lokaliseringar
 • identifiera och konsekvensbedöma alternativa lokaliseringar
 • lyfta frågor kring prioriteringar mellan olika intressen och behov.

Antalet mackar i skärgården är relativt få och utspridda. För många båtresenärer har Vaxholm en viktig funktion beläget halvvägs mellan Stockholm och ytterskärgården. Samtidigt är det farliga verksamheter som ligger mitt i stadskärnan och kräver visst skyddsavstånd, genererar båttrafik som påverkar trafiksäkerhet på vattnet och omgivningen genom buller.

Kommunstyrelsens beslut: Positivt planbesked (KS 2020-02-06 § 9) avslutas.

Läs mer:

På sidan 32 - 33 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Fler bilagor finns även att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 110.3 MB..

§ 97 Ny översiktsplan: Hantering av motion om bevarandefrågor i översiktsplanen

Efter ett beslut i kommunfullmäktige (KF 2021 §35) finns ett förändrat uppdrag att utreda kulturmiljövärdena i kommunen, samt en ny prioritering där ett kulturmiljöprogram ska tas fram för att kunna ge vägledning till den nya översiktsplanen.

Då förvaltningen saknar resurser för att arbeta med båda uppdragen parallellt behöver översiktsplanearbetet pausas. När planarbetet kan behöva vara vilande i flera år bör en sammanställning tas fram som underlättar en uppstart.

Både den gällande översiktsplan, Vaxholm 2030, och förslaget till ny översiktsplan, Vaxholm 2040, bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen ha brister vad gäller hanteringen av kulturmiljövärden. Medel avsatta för att åtgärda detta under de närmaste månaderna kan användas för kulturmiljöuppdraget.

I och med en förändring av plan- och bygglagens 3 kapitel behöver förvaltningen bevaka förseningen och eventuellt inleda arbete med en planeringstrategi under början av nästa mandatperiod för att säkerställa att kommunen har en aktuell översiktsplan.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan, Vaxholm 2040, pausas tillsvidare från och med 10 september 2021.

 2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sammanfatta de stora dragen av vad som framgått av samrådet samt viktiga frågeställningar som återstår i arbetet och återrapportera detta till kommunstyrelsen i hösten 2021.

 3. Ekonomiska medel om 80 000 kr omfördelas från översiktsplanearbetet till kulturmiljöprogrammet.

 4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp ärendet i kommunstyrelsen i början av nästa mandatperiod med en bedömning av huruvida en ny översiktsplan bedöms vara möjlig att anta inom 24 månader från ordinarie val eller om en planeringsstrategi behöver påbörjas.

Läs mer:

På sidan 34 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Flera relaterade bilagor finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB..

§ 98 Kulturmiljöprogram: Hantering av motion om bevarandefrågor i översiktsplanen

Sedan 2017 finns ett uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram för kommunen. Ett beslut i KF 2021 §35 har utökat uppdraget till att innefatta nya inventeringar av kulturmiljövärdena i kommunen samt en ny prioritering där ett kulturmiljöprogram ska tas fram. Denna ska ge vägledning till den nya översiktsplanen.

Förvaltningen saknar i nuläget resurser för att arbeta med båda uppdragen parallellt. Detaljerade avgränsningar av omfattning, kostnader och tid är svåra att göra då förvaltningen saknar tillgång till sakkunnig kompetens inom kulturmiljövård.

Viss vägledning går att få med hjälp av miljökonsekvensbeskrivningen för förslag till ny översiktsplan Vaxholm 2040. Genomförandet beräknas ta åtminstone två år och kostnaden uppskattas preliminärt till 1,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis, samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för politisk beredning för framtagandet av kulturmiljöprogram och återkomma med detta till kommunstyrelsen hösten 2021.

Läs mer:

På sidan 35 - 36 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till mötet Pdf, 110.3 MB. hittar du bilagor i form av bland annat miljökonsekvensbeskrivning för Vaxholm översiktsplan samt den inlämnade motionen.

§ 99 Uppföljning mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020

Kommunfullmäktige antog 2018 riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020. Denna uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer.

Under perioden 2018 - 2020 har kommunen haft svårt att uppnå den önskade takten för bostadsbyggande. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål, men det saknas planer för genomförande. Därför är det inte säkert att de färdigställs inom den önskade tidsramen.

Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men vissa brister finns i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer.

Behovet av särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och ställning på bostadsmarknaden behöver mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.

Nästa periods mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara på ett sätt som möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att uppföljning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020 noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 36 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av relaterade bilagor såsom mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018 - 2020.

§ 100 Projektavslut Rindö skola, del av Rindö 3:391

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari i år togs beslut om att ett tidigare beslut (KS 2016/§6 "Nybyggnation av skola på Rindö") ska upphävas. Detta med hänvisning till ett beslut i kommunfullmäktige (KF 2020/§61) om köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 som innebar att skolan kan fortsätta bedriva verksamhet inom den befintliga huvudbyggnaden. Beslutet villkorades av att kommunens avtal med Tornstaden Rindö gamla skola vinner laga kraft.

Aktieöverlåtelseavtalet för Rindö skola är nu juridiskt gällande och kommunen kan fortsatt bedriva verksamhet inom befintlig skohuvudbyggnad. Då villkoret är uppfyllt och ursprungligt beslut för en ny skola på Rindö har upphävts bör även projektets uppstartsbeslut KS 2017 /§34 upphävas.

Ett minskat behov av utbildningsplatser och möjlighet att fortsätta i den befintliga skolbyggnad medför att det inte längre finns något behov av uppdraget. Om behovet ökar återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

Kommunstyrelsens beslut: Beslut KS 2017/§34 "Nybyggnad av skola -uppstartsbeslut, del av Rindö 3:391" upphävs med hänvisning till beslut i kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och utökat behov återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag.

Läs mer:

På sidan 37 i KS protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I KS-kallelsen Pdf, 110.3 MB. finns flera relaterde bilagor att ta del av.

§ 101 Handlingsplan utifrån resultat i kommunkompassen

Kommunledningskontoret presenterade för KS kommunens handlingsplan utifrån resultatet av utvärderingsverktyget kommunkompassen. Den används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och värderar övergripande styrning, ledning och samverkan i organisationen. Vaxholms stad genomförde kommunkompassen 2020.

Bedömningen görs med utgångspunkt från åtta huvudområden där ett stort antal frågor belyses. I utvärderingen värderas endast sådant som finns på plats och inte pågående eller planerade utvecklingsarbeten.

Analysen ger Vaxholms stad en nulägesbild och underlag som kan användas i fortsatt utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Med utgångspunkt från resultatet har Vaxholms stad tagit fram en handlingsplan som beskriver utvecklingsarbetet. Planen har behandlats och beslutats i stadens ledningsgrupp. Vissa aktiviteter skulle ha utförts även utan denna plan, medan andra har initierats i samband med arbetet med planen. Att samla allt i en plan ger överblick och möjlighet att följa hur det fortskrider samtidigt som det underlättar rapporteringen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar:

 1. Informationen noteras till protokollet.
 2. Uppföljning av handlingsplanen rapporteras till kommunstyrelsen senast mars 2022.

Läs mer:

På sidan 38 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av bilagor i form av bland annat handlingsplanen där planerade aktiviteter beskrivs.

§ 102 Tertialbokslut 1, 2021, kommunstyrelsen

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsens tertialbokslut 1 2021 godkänns. 

§ 103 Tertilabokslut 1, 2021, Vaxholms stad

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för Vaxholms stad. Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Tertialbokslut 1 - 2021 Vaxholms stad godkänns.
 2. Åtgärdsplaner från nämnder noteras till protokollet

§ 104 Ramärende 2022 - 2024

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så kallade ramärendet, före sommaruppehållet.

Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar.

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2022 - 2024. Ramärendet utgör underlag för nämndernas arbete med att utforma ett yttrande till mål och budget. Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2022 - 2024 vilket behandlas politiskt under hösten 2021.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Ramärendet för åren 2022-2024 godkänns.
 2. Ekonomichefen får göra redaktionella förändringar.

Läs mer:

På sidan 41 - 42 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av bilagor i form av bland annat ramärendet.

§ 105 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-04-30

Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till
kommunfullmäktige om stadens finansiella verksamhet.

I ärendet beskrivs:

 • aktuell livkviditetsreserv
 • placeringsportföljens volym, instrument och motparter
 • utlåning bolag
 • skuldportföljens volym och motparter
 • skuldportföljens kapitalbidning
 • skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta
 • skuldportföljens derivat födelat på instrument och motparter
 • leasing
 • stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
 • pensioner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 1. Information noteras till protokollet.
 2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.
 3. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörlig ränta för den redovisade perioden godkänns.

Läs mer:

På sidan 42 - 45 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I KS-kallesen Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 106 Storstockholms brandförsvar: justering av taxor för sotning och brandskyddskontroll inom Vaxholms stad och Österåkers kommun

Storstockholms brandförsvar har fattat beslutat att till Vaxholms stad och Österåkers kommun föreslå justering av taxor för sotning och brandskyddskontroll. SSBF föreslår ingen förändring av nivån på själva taxan, utan att enbart definitionen av begreppet fast landförbindelse med fastlandet justeras.

Syftet är att tydliggöra hur den av SSBF upphandlade sotarentreprenören får tillämpa den tilläggsavgift som är fastställd av kommunen för besök vid fastigheter där entreprenören själv måste stå för egen båttransport.

Beslutet innebär att begreppet fast landförbindelse med fastlandet definieras som en stadigvarande upprätthållen vägförbindelse med fastlandet via bro eller färjeled trafikerad av Vägverkets vägfärjor.

För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Storstockholms brandförsvars taxor för sotning och brandskyddskontroll revideras enligt följande:

 1. Punkten 5. 7 Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll justeras.
 2. Justeringen börjar gälla 2021-07-01.

Läs mer:

På sidan 46 i KS-protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen Pdf, 110.3 MB. kan du ta del av bilagor i form av bland annat missiv och protokollsutdrag SSBF.

§ 107 Leader - lokal ledd utveckling av Stockholmsbygd

Leader är en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är den som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 

För att lokala aktörer ska kunna medverka krävs att kommunen är part.

Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö.

Nu är det dags för en ny programperiod och Vaxholms stad har fått en förfrågan om att delta. Medverkan gör det möjligt för enskilda aktörer att söka medel för lokala utvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsens beslut:

• Informationen noteras till protokollet.
• Vaxholms stad går med i strategiprocess för Leader Stockholmsbygd inför den nya programperioden, till en kostnad på cirka 25 000 kr.

§ 108 Obesvarade motioner per 2021-06-14

Tre motioner som återstår att besvaras redovisas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisning av obesvarade motioner per 2021-06-14 noteras till protokollet.

§ 109 Firmatecknare Vaxholms stad

Rätten att teckna stadens firma anpassas med anledning av personförändring.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Firmateckningsrätten utövas av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) alternativt kommunstyrelsens vice ordförande Anders Garstål (S), alternativt förtroendevald som utsetts till ersättare för desamma, i förening med antingen kommunchef Marie Wiklund, ekonomichef Koray Kahruman, förvaltningschefer Anders Roxström, Agneta Franzen eller Susanne Eden.
 2. Kommunchef ensam har rätt att underteckna reguljära bank-och postärenden samt att kommunchef har rätt att delegera detta till annan tjänsteperson i särskild ordning.

 

Läs mer:

På sidan 50 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade bilagor finns i kallelsen till KS. Pdf, 110.3 MB.

§ 110 Förtjänsttecken Vaxholms stad 2021

Sedan 2012 delar Vaxholms stad ut förtjänsttecken för att hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat kommunen i en vidare bemärkelse.

Utmärkelsen består av förtjänsttecken och blommor och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Med anledning av pågående pandemi föreslås förtjänsttecknet 2021 delas ut genom att plakett skickas hem till kommunmedborgarens folkbokföringsadress.

Kommunstyrelsens beslut: Förtjänsttecken delas ut genom att plakett skickas till kommunmedborgarens folkbokföringsadress.

Läs mer:

På sidan 51 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade bilagor finns i kallelsen till KS. Pdf, 110.3 MB.

§ 111 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut:

Kommunstyrelsens beslut: anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 52 i protokollet Pdf, 15 MB. kan du läsa mer om ärendet.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm