Artikeln publicerades 22 februari 2022

Information från kommunfullmäktiges februarimöte

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 14 februari 2022. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

 

§ 2 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - återremitterat från KF

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har det upprättats ett förslag på exploateringsavtal. Exploateringsavtalet säkerställer att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras och att kostnadsansvaret för kommande utbyggnad klargörs.

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 ingår i ramavtalet från 2009 för Rindö hamn. I ramavtal ryms föreslagen exploatering avseende antal bostäder som begränsades i ramavtalet. Begränsningen gjordes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till Vaxholm påverkar trafiksituationen på Vaxön.

Särskilt skydd av solgrottor har bedömts samlat.

Exploateringsavtalet följer detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Då inga ändringar föreslås av detaljplanen finns inte heller skäl att ändra exploateringsavtalet.

Kommunfullmäktiges beslut: Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm exploatering AB inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, godkänns och avtal tecknas.

Läs mer:

På sidan 4 - 6 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av tjänsteutlåtande, KF-beslut 2021-12-13 och exploateringsavtal med bilagor för detaljplanen.

§ 3 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, dp 408, antagande - återremitterat från KF

Antagande av detaljplanen minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige i december 2021 med skriftlig motivering enligt bilaga 3 som du hittar i KF-beslutet, samt med följande tilläggsmotivering; "innan beslut om nya detaljplaner på Rindö kan bli aktuella måste en ny trafikutredning genomföras och en plan för genomförande av rekommenderade åtgärder finnas på plats samt att i detaljplanen behöver skydd inarbetas även för solgrottor med värdenivå 3."

Läs mer:

På sidan 7 - 8 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av gestaltningsprogram, tjänsteutlåtande, plankarta, planbeskrivning och beslutsprotokoll från KF 2021-12-13.

§ 4 Vaxholms kajer, beslut om konstruktion för Västerhamnen

Kommunfullmäktige tog i december 2021 ett inriktningsbeslut om utformningen av Vaxholms kajer. Stenmuren som kajen är byggd på i Västerhamnen har begränsad bärighet.

Det har visat sig att stenmuren i vissa delar riskerar att rasa. Muren är inte kulturvärdesskyddad men har ändå ett kulturvärde enligt den antikvariska utredningen. Försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, skulle göra att bygget tar längre tid och blir dyrare än planerat.

Stenmuren är inte skyddad, men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade bygghandlingarna.

Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från gestaltningsprogrammet.
 2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra mindre avsteg från gestaltningsprogrammet.

Läs mer:

På sidan 9 - 10 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor i form av tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från kommunstyrelsen och planeringsutskottet.

§ 5 Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk

Bolaget Övar AB kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och som ska betjäna både Österåkers och Vaxholma invånare med avloppsrening.

Övar AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5 procent och Vaxholmsvatten med 18,5 procent. Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel blir 4 255 000 kronor.

När styckningen av fastigheten är klar ska Vaxholmsvatten betala sin andel i form av aktier i Övar.

Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i Övar AB som Vaxholmsvatten ska betala till Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till Vaxholmsvatten. Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att behålla soliditeten på 8,5 procent.

Kommunfullmäktiges beslut: Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.

Läs mer:

På sidan 11 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat tjänsteutlåtande och hemställan.

§ 6 Översyn av bokslutsprocessen

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en översyn av budget- och bokslutsprocessen och ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen. I ett senare ärende under året genomförs översynen av budgetprocessen, som innebär ett mer omfattande arbete.  

Vaxholms stad har i dag sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år; delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande är frivilliga.

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska administrationen kring bokslutsprocessen. Förvaltningarnas feedback till ekonomi- och upphandlingsenheten är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk.

Syftet med att reducera antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten.

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från sju till fem enligt följande:

 • Mars månads bokslut inklusive prognos tas bort. Under denna period har kommunen en tät intervall av bokslut (i februari och i april) och jobbar parallellt med årsbokslutet. I aprilbokslutet genomförs dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.
 • Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har vuxit mycket i omfattning och innebär för förvaltningarna mycket administrativ tid. Tertialbokslut 1 kommer även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot tas nyckeltalsrapporteringen och åtgärdsplanerna bort och texterna minskar i omfattning. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.
 • Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti och rapporteras till politiken i september. På grund av sommarledigheterna sker genomförandet och rapporteringen långt efter själva bokslutsmånaden och bokslutet förlorar under tiden sin relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.
 • Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året, i april och i augusti, är tillräckligt.

Kommunfullmäktiges beslut: Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen.

Läs mer:

På sidan 12 - 13 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.  

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor.

§ 7 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens upphandlingar och inköp

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Efter granskningen är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Bedömning för varje revisionsfråga:

 • 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler? Bedömning: Delvis
 • 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov? Bedömning: Ja
 • 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest? Bedömning: Ja

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 14 - 15 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor i form av rapporten granskning av stadens upphandlingar och inköp samt tjänsteutlåtandet med svar på revisionsrapporten.


§ 8 Inkomna motioner

Två motioner anmäldes till kommunfullmäktige:

 • Motion gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens tidning Viktigt i Vaxholm.
 • Motion gällande kulturhus och bibliotek i rådhuset.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Läs mer:

På sidan 16 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av inlämnade motioner.

§ 9 Val och entlediganden

Kommunfullmäktige tog beslut om val och entlediganden.

I KF-protokollet redovisas den kompletta namnlistan med alla val och entlediganden.

Läs mer:

På sidan 17 - 18 i KF-protokollet Pdf, 11.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KF Pdf, 281.7 MB. (pdf) kan du ta del av relaterade bilagor.

Sammanträdestider

Möten i Vaxholms kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. På vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden Länk till annan webbplats. hittar du information om vilken dag och tid mötena hålls. Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Du kan följa möten i KF live här på vår webbplats. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm