Artikeln publicerades 9 april 2021

Information från kommunstyrelsen, mars 2021

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar.  Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du prata om ärenden med politiken så hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

§ 28 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2020

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har alla beslut verkställts inom tre månader.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att informationen noteras till protokollet.

§ 29 Rekommendation: överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter

En långsiktig överenskommelse om kommunens och regionens ansvar för kostnader gällande hjälpmedel och medicinska produkter har reviderats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade anta överenskommelsen.

§ 30 Revidering överenskommelse munhälsovård och nödvändig tandvård, personer med funktionsnedsättning

Länets kommuner och har sedan 2011 en överenskommelse med region Stockholm gällande tandvård för uppsökande verksamhet för vissa äldre och vissa personer med funktionsnedsättning. Denna överenskommelse har nu reviderats.

§ 31 Handlingsplan bygglov- och GIS-enheten

Efter vårens genomlysning av bygglov- och GIS-enheten har en handlingsplan tagits fram. Den har tidigare presenterats i stadsbyggnadsnämnden för att nu delges KS i samband med detta möte.

Arbetet med de insatser som specificerats i handlingsplanen pågår.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen till protokolllet och att arbetet ska återrapporteras till KS i slutet av 2021.

§ 32 Remissvar inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 samt 2022-2037

En länsplanen är en viktig del av länets infrastrukturplanering och fokuserar på investeringar i det regionala transportsystemet. Region Stockholm reviderar nu länsplanen för regional transportinfrastruktur och efterfrågar Vaxholms stads synpunkter.

Vaxholm lyfter i sitt remissvar de brister och behov i transportinfrastrukturen som bedöms vara prioriterade att åtgärda.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Vaxholms stads remissvar med ett par revideringar:

 1. Tillägg i remissvaret om gång- och cykelväg längs väg 274 på Rindö.
 2. Prioriteten ändras i remissvaret från "medel" till "hög" för gång- och cykelväg till Bogesund.

Läs mer:

§ 33 Projekteringsavtal gällande arkitekter för SÄBO Norrberget

För den fortsatta projekteringen av särskilt boende (SÄBO) på Norrberget behövs konsulter inom flera yrkesområden. Berörda yrkeskategorier har upphandlats via ramavtal SKL STIC teknik 2019 med Ework Group AB. Vaxholms stad har ett ramavtal genom Sveriges kommuner och regioner. Ordervärdet överstiger det belopp det finns delegation för tjänsteman att underteckna.

Beslut: Kommunstyrelsen tilldelar TOL arkitekter AB uppdrag att fortsätta den arkitektoniska projekteringen av SÄBO Norrberget, enligt ramavtal SKL STIC teknik 2019 för arkitektuppdrag samt uppdrar åt exploateringschef att teckna avtal.

§ 34 Svar på revisionsrapport avseende granskning om KS säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt

PwC genomförde i november 2020, på uppdrag av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer, en granskning av bygg- och anläggningsprojekt i syfte att bedöma om KS säkerställer att de bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektivet ekonomi och kvalitet. Förvaltningen redovisar ett svar på revisionens bedömning, och du kan ta del av det i sin helhet i protokollet.

Beslut: Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska återkomma i slutet av året med en återkoppling om åtgärderna.

Kommunstyrelsen förslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att informationen noteras till protokollet.

§ 35 Uppföljning internkontroll 2020 för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av Vaxholms stads internkontrollplaner genomförs. Bedömningen är att den samordning som skett mellan nämnderna under de senaste åren har medfört en positiv utveckling.

Utvärderingen och bedömningen ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontroll 2020 och informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 36 Ekonomiskt utfall januari - februari 2021

För årets två första månader är resultatet 11,2 miljoner kronor (mnkr) vilket överstiger budgeten med 9,9 mnkr.

Samtliga nämnder har för denna period en positiv budgetavvikelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att informationen noteras till protokollet.

§ 37 Årsbokslut kommunstyrelsen 2020

Förvaltningen redovisade årsbokslut 2020.

Beslut: Kommunstyrelsens årsbokslut godkänns.

Läs mer:

§ 38 Årsredovisning Vaxholms stad 2020

Vaxholms stads årsredovisning är upprättad per 2020-12-31 och resultatet för koncernen uppgår till 35,5 mnkr och för kommunen till 33,3 mnkr. Resultatet för kommunen är 17,2 mnkr bättre än budget.

Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.

Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.

Läs mer:

§ 39 Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell och genomförande av framtida gemensamt reningsverk Vaxholm och Österåker kommun

Reningsverket i Blynäs i Vaxholm och Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i
form av bland annat kväverening behövs en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.

I detta ärende föreslås Vaxholms kommunfullmäktige att bland annat besluta att uppdra åt Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder med syftet att tillskapa ett nytt reningsverk, belägen på Margretelund i Österåkers kommun.

Underlaget för beslut utgörs av Vaxholmsvattens AB:s framställan
och innefattar även en framställan om att bilda ett nytt bolag, samägt med Österåkervatten AB och som tills vidare benämns NYAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Uppdra till Vaxholmsvatten AB att bilda en nytt, med Österåkersvatten AB samägt, dotterbolag - benämnt NYAB, vars syfte och ändamål är att anlägga, äga, förvalta och driva det nya reningsverket i Margretelund, Österåkers kommun.
 1. Notera att del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 med befintligt reningsverk förvärvas till NYAB för ovanstående syften.
 1. Uppdra åt Vaxholmsvatten AB att genomföra den framtida process och plan samt därtill hörande beslut och åtgärder, i enlighet med framställan, bilaga 3,
 1. Godkänna aktieägaravtal mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB, enligt bilaga 4 samt uppdra åt Vaxholmsvatten AB att ingå avtalet.
 1. Godkänna bolagsordning för NYAB, enligt bilaga 5 samt uppdra åt ombudet att besluta att på NYAB:s bolagsstämma rösta för att anta föreslagen bolagsordning,
 1. Godkänna kostnadsfördelning mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkervatten AB och investering enligt framställan, bilaga 3, p. 6 Investeringsbeslut,
 1. Utse ledamöter och suppleant i NYABs styrelse, i enligt med föreslagen NYABs bolagsordning samt Vaxholm kommunfullmäktiges förslag,
 1. Utse lekmannarevisorer i enlighet med NYABs bolagsordning, samt Vaxholm kommunfullmäktiges förslag,
 1. Uppdra åt Vaxholms stads ombud att vid Vaxholmsvatten ABs bolagstämma i övrigt rösta i enlighet med Vaxholms stads kommunfullmäktiges beslut i detta ärende,
 1. Godkänna att gällande ägardirektiv för Roslagsvatten AB i tillämpliga delar gäller även för NYAB,
 2. Godkänna Vaxholms stad går i propieborgen, såsom för egen skuld, för Vaxholmsvatten AB, i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt aktieägaravtalet med Österåkervatten AB.
 1. Uppmana Vaxholmsvatten AB att som sitt ombud utse Vaxholms stads ombud.

§ 40 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö

En motion har lämnats in av Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljön i Vaxholm. I kallelsen kan du ta del av motionen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

§ 41 Återkoppling och redovisning av arbetet med förstudie av Vaxholms kajer

Den första fasen inom projektet Vaxholms kajer har avslutats. Där har bland annat ingått en landskapsanalys och dialoger med näringsliv och förskolebarn med flera har genomförts.

Åtgärdsförslag ska leda fram till gestaltningsförslag för kajerna i fas 2 och ska redovisas innan sommaren 2021. Vaxholms stad har sökt statligt stöd för renoveringen och när besked om stöd kommer är det möjligt att ta beslut om gestaltning.

Fas två har delvis inletts parallellt med en teknisk inventering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna återrapporteringen av fas 1. Vidare beslutar KS att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med gestalning i två nivåer inom ramen för fas 2.

Läs mer:

§ 42 Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030

Vaxholms stads avfallsplan beskriver det arbete Roslagsvatten AB bedriver med finansiering av avfallstaxan. Den beskriver även kommunens ansvar i egenskap av verksamhetsutövare, mark- och fastighetsägare.

Kommunen ska enligt lag ha en avfallsplan. Under de senaste åren har lagen skärpts i syfte att öka förutsättningarna för att nå målen minskad resursförbrukning, minskad klimatpåverkan samt EU:s mål om cirkulär ekonomi.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att:

 • Vaxholms stads avfallsplan antas
 • bedömningen görs att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

§ 43 Aktualiserat planuppdrag, Rindö hamn etapp 4, detaljplan 419

Förvaltningen bedömer tillkommande bebyggelse inom del av Rindö 3:378 som möjlig.

Kommunstyrelsen beslutar att planuppdrag för detaljplan 419, Rindö hamn etapp 4, aktualiseras.

§ 44 Inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037 – möjlighet att lämna underlag

Region Stockholm arbetar med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur. I en remiss efterfrågar region Stockholm Vaxholms stads beskrivningar av behov och brister fram till år 2037.

Tidsramen för revidering av länsplan är snäv. Beredning av remissen har inletts och avsikten är att ledningsgruppen för Stockholm nordost (STONO) beslutar om ett gemensamt remissvar.

Som komplettering till det gemensamma remissvaret från STONO återkommer förvaltningen med ett eget svar från Vaxholms stad till nästa möte i kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkänna Stockholm nordosts (STONO) gemensamma remissvar.

Läs mer:

§ 45 Vaxholms stads huvudmannaskap för linfärjan

Linfärjan trafikerar Vaxön - Vaxholmen. I mars 2019 undertecknade Vaholms stad ett treårigt samarbetsavtal med leverantör för drift av linfärjan. Avtalstiden löper ut 13 september 2021.

Sedan linfärjan började trafikera leden har antalet besökare till Vaxholms kastell kraftigt ökat. Aktörerna på ön är positiva till linfärjan och tillgängligheten till besöksmålet har förbättrats för funktionshindrade.

Den ambition som funnits om att biljettintäkter skulle täcka kosnader för drift kommer inte uppnås. Resultatet för 2019 landade på strax över tillförda budgetmedel, och under det första pandemiåret 2020 har lägre biljettintäkter påverkat resultatet negativt.

En utvärdering har genomförts där bland annat resandestatistik och ekonomiskt utfall redovisas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 • att utvärderingen noteras till protokollet
 • att kommunfullmäktige inte ingår en ny avtalsperiod efter 2021.

Läs mer:

§ 46 Yttrande för samråd inom vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt

Vaxholms stad har fått vattenmyndighetens samrådsmaterial för att lämna ett yttrande på det beskrivna arbetet med åtgärder för kommunens miljötillsyn, VA- och dagvattenplaner, fysisk planering, vattenskydd, vattenuttag och övergripande vattenplanering.

Beslut: Vaxholms stad önskar förtydligande av en åtgärd men har i övrigt inga invändningar mot samrådsunderlaget.

§ 47 Yttrande av förslag till Mälarens vattenvårdsförbund vision 2022-2027

Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) verkar idag som en plattform för samverkan då flera län och kommuner är delaktiga. Finansieringen av arbetet baseras på statliga bidrag och medlemmars medfinansiering.

Vaxholms stad är inte medlem i MVVF men har ett stort intresse av att Mälarens vattenkvalitet är god, då kommunens vattendistributör tar dricksvatten därifrån.

Vaxholms stad förstår och lyfter vikten av arbetet MVVF genomför. Men då visionen är kopplad till Mälaren och dess avrinningsområde, vilket kommunen inte är en del av, är förslaget att Vaxholms stad därför avstår från att ingå medlemskap och därmed inte betalar den årliga medlemsavgiften.

Beslut: Yttrande av förslag till medlemskap enligt Mälarens vattenvårdsförbunds vision 2022–2027 avslås.

§ 48 Yttrande över samrådsremiss om uppdaterat åtgärdsprogram för Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens genomför ett samråd om uppdatering av åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö, där Vaxholms stad berörs av åtta av åtgärderna.

Beslut: Kommunstyrelsen har inga invändningar mot samrådsunderlaget.

Läs mer:

§ 49 Hållbarhetsredovisning 2020

Vaxholms stad tar fram en hållbarhetsredovisning som en frivillig komplettrande rapport till årsredovisningen. Den beskriver kommunens arbete mot de globala målen och Agenda 2030 och de utmaningar kommunen står inför.

Syftet med redovisningen är att göra det möjligt för fler invånare och intressenter att ta del av det hållbarhetsarbete som genomförs inom kommunen.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 50 Remissvar förslag till ny överenskommelse för regional
energi- och klimatrådgivning 2022-2025

Kommunerna i Stockholms län samverkar kring energi- och klimatrådgivning. Avtalet löper ut vid årets slut och ett nytt förslag är nu på remiss bland kommunerna.

Vaxholms stad ser positivt på fortsatt samverkan inom energi- och klimatrådgivningen. I den nya samverkansöverenskommelsen föreslår Vaxholms stad att ett förtydligande görs kring avgiften till den regionala samverkan, för att göra det tydligt vilka medel kommunen har för lokala aktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutar att remissvar kan lämnas i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Läs mer:

§ 51 Årsrapport, uppdrag psykisk hälsa 2020

Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Genom överenskommelsen får kommuner stimulansmedel för lokala satsningar inom området psykisk hälsa.

Exempel på några av de satsningar som genomförts i Vaxholm med stimulansmedel är kulturskolans satsning "dansa utan krav", insatser inom suicidprevention och samverkansteam för att främja skolnärvaro.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

§ 52 Vaxholm - en modellkommun för jämställdhetsintegrering

Vaxholms stad deltar i projektet modellkommuner som bygger på ett koncept för lärande och utbyte av erfarenheter genom bland annat benchmarking. Modellkommuner pågår under ett och ett halvt år och syftar till att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Vaxholms stad har tagit ett politiskt beslut om deltagande och fokusområdet jämställdhet finns integrerat inom de flesta nämnders mål under året.

Kommunstyrelsen beslutar att informationen noteras till protokollet.

§ 53 Tillförordnad rektor i förskolan 2021

Efter sommaren inleds rekrytering av rektor då ordinarie rektor avslutar sin tjänst.

Kommunstyrelsens beslut: Annika Fogeström utses till tillförordnad rektor i förskolan med start 1 april 2021.

§ 54 Svar på revisorernas kompletterande frågor kring förstudie tillgänglighet och service 2020 Vaxholm

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC genomfört en förstudie avseende service och
tillgänglighet. Syftet är att ge revisionen underlag för bedömning av om det finns behov av en fördjupad granskning av kommunens service och tillgänglighet.

Revisionens bedömning efter förstudien är att det inte finns något behov av en fördjupad granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med service och tillgänglighet.

Nämndernas svar på revisorernas frågor om tillgänglighet, bemötande och arbete med svarstider lämnas vidare till kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 55 Storstockholms brandförsvar: Revidering av taxor för tillsyn LSO och LBE samt tillståndsprövning LBE

Storstockholms brandförsvar fattat beslut om att till medlemskommunerna föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn och tillståndsprövning . Detta med anledning av Riksdagens beslut om förändringar i lagen om skydd mot
olyckor som trädde i kraft 1 januari 2021.

LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering, och ett lagförslag som föreslås träda i kraft 1 juli 2021 medför ökad handläggningstid, vilket kommunen/kommunalförbundet enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för. Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter föreslås införas i SSBF:s medlemskommuner 1
januari 2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Storstockholms brandförsvars taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsprövning enligt LBE revideras enligt nedan:

 1. Modellen för taxor och avgifter för både tillsyn LSO och LBE och tillståndsprövning LBE baseras på en rörlig avgift (löpande kostnad för faktiskt nedlagd handläggningstid), med en fastställd timtaxa.
  Timdebitering sker per påbörjad 15-minuters-period.

 2. Timtaxan nedjusteras något i förhållande till den nuvarande timtaxa, utifrån genomförda kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för taxekonstruktion enligt LSO- och LBE.

 3. Timtaxan justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

 4. Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter införs i SSBF:s medlemskommuner 1 januari 2022.

§ 56 Ansvarig utgivare kommunfullmäktiges webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden i Vaxholm direktsänds via internet och finns tillgängliga i efterhand på kommunens webbplats. Yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser kräver att den som sänder till allmänheten utser en person som är ansvarig för sändningens innehåll.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Karin Enström (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Var och en som framträder i kommunfullmäktiges direktsändning ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott denna kan begå.

I kommunfullmäktige: Noteras till protokollet att ansvarig utgivare Karin Enström (M) utser Rickard Gille (-) till 1:e ställföreträdande ansvarig utgivare och Mailis Dahlberg (C) till 2:e ställföreträdande ansvarig utgivare.

§ 57 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar: att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet

§ 58 Val och entlediganden

Kommunstyrelsen beslutar: Jan Reuterdahl (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens näringslivsberedning från och med 8 april 2021.

Fyllnadsval: Harald Lynell (L) väljs till ledamot i kommunstyrelsens näringslivsberedning vid kommunstyrelsens första sammanträde.

§ 59 Tilfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen

Pandemin har slagit hårt på näringslivet och restaurangbranschen är särskilt utsatt. För att stötta företagen och minska risken för konkurser och ökad arbetslöshet föreslås en tillfällig avgiftsbefrielse för tillsyn enligt alkohollagen under 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Vaxholms stad under 2021.

Läs mer

Föredragningslistan till KS justerades efter att kallelsen gått ut. Detta var ett av de två ärenden som lades till och därför inte finns med i kallelsen.

§ 60 Delegering till KS att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats

Med stöd av den så kallade covid-19-lagen och tillhörande begränsningsförordning har regeringen gett kommuner möjlighet att meddela föreskrifter om föbud mot att vistas i en park, på en badplats eller andra liknande särskilda platser om det finns betydande risk för trängsel och smittspridning.

Kommunstyrelsen beslutar: Delegering ges till kommunchef att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns påtaglig risk för trängsel och under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 (nedan).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 1. Följande bestämmelse införs som ny 8 § p. 6 i kommunstyrelsens reglemente: "med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel."

 2. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort 8 § p. 6 ur kommunstyrelsens reglemente när bestämmelsen, som bemyndigandet grundar sig på, upphör att gälla.

Läs mer

Föredragningslistan till KS justerades efter att kallelsen gått ut. Detta var ett av de två ärenden som lades till och därför inte finns med i kallelsen.

Kommunstyrelsens extra sammanträde 2021-03-22

Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott samt politiskt redaktionsråd

Kommunstyrelsen väljer arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning samt politiskt redaktionsråd.

Till arbetsutskottet valde kommunstyrelsen sju ledamöter och sju ersättare. Till ordförande valdes Malin Forsbrand (C) och viceordförande Anders Garstål (S). Val av 2:e vice ordförande bordlades till dess att sammanträde kan genomföras med sluten omröstning.

Till planeringsutskottet valdes sju ledamöter och sju ersättare. Toll ordförande i planeringsutskottet valdes Malin Forsbrand (C), till 1:e vice ordförande Anders Garstål (S), men val av 2:e vice ordförande bordlades till dess att sammanträde kan genomföras med sluten omröstning.

Till näringslivsberedeningen valdes fem ledamöter och till ordförande valdes Ulrika Schelwander (C).

Till det politiska redaktionsrådet för tidningen Viktigt i Vaxholm valdes fem ledamöter.

Läs mer

Hela listan med valda ledamöter finner du i protokollet som gäller enbart detta ärende (pdf) Pdf, 658.1 kB..

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.