Artikeln publicerades 10 december 2021

Information från kommunstyrelsens möte 25 november 2021

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 25 november 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 172 Resursfördelning baserat på socioekonomiska skillnader i Vaxholms stad

2016 fick SWECO i uppdrag att utreda om det fanns strukturella skillnader mellan barns och elevers socioekonomiska bakgrund i förskolorna och skolorna i Vaxholms stad.

Utredningens slutsatser och rekommendationer blev:

"Ingen omfördelning avseende socioekonomiskt tillägg införs i dagsläget. Vaxholm bör vartannat år, med början hösten 2017, beställa data och körningar enligt den så kallade ”riksmodellen” från SCB. I det läge där Vaxholms kommun visar sig bli mer segregerat kan en omfördelning införas baserat på dessa underlag. Data bör då beställas utan nyanlända för att spegla de strukturer som finns bland etablerade elever i kommunens skolor. Det är svårt att ange en exakt brytpunkt där ett införande bör övervägas men skillnaderna ska ha övergått från att vara individuella till strukturella och det ska på de skolor som bedöms vara mer utsatta finnas elever i alla åldrar med mindre gynnsamma förutsättningar."

I samband med detta beslutade KF i september 2016 att resursfördelning i grundskolan baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund inte skulle införas läsåret 2016/2017. KF beslutade också att förändringar i Vaxholms stads socioekonomiska struktur ska följas upp vartannat år från 2017 och fatta nytt beslut om införande av modell för resursfördelning vid eventuella förändringar.

Sedan dess har för- och grundskolornas socioekonomiska struktur följts upp vartannat år genom data från SCB:s riksmodell. Den senaste uppföljningen i oktober -21 och visar att inga strukturella förändringar skett.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund införs inte i förskolan eller i den obligatoriska grundskolan under 2022-2023. 

Läs mer

På sidan 4 - 5 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade ärenden i form av bland annat resursfördelningsunderlag SCB 2021.

§ 173 Vaxö skola; ny byggnad för slöjdsalar och klassrum - genomförandebeslut

Exploateringsenheten fick vid KS oktobermöte i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett genomförandebeslut för Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum.

Exploateringsenheten har i samråd med utbildningsförvaltningen i sin utredning fastställt den bästa utformningen av byggnaden baserat på skolans behov och den yta som är möjlig för placering av byggnaden.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Med hänsyn tagen till barn- och utbildningsnämndens remissvar, godkänns fortsatt arbete genom att ge exploateringsenheten ett genomförandebeslut för projekt Vaxö.
 2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med begäran om ett upphandlingsbeslut.

Läs mer

På sidan 6 i KS-protokollet (PDF)  Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat tjänsteutlåtande, ritningar, kalkyl och beslut från barn- och utbildningsnämnden.

§ 174 Resarö skola; beslut om uppstart

Exploateringsenheten fick vid kommunstyrelsens oktobermöte i uppdrag att återkomma med ett förslag för ett inriktningsbeslut för ny matsalsbyggnad för Resarö skola.

Läs mer

På sidan 7 - 8 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat ritningar av Resarö skolas ombyggnationer, kalkyl, tjänsteutlåtande och beslut i barn- och utbildningsnämnden.

§ 175 Särskilt boende (SÄBO) Norrberget, inriktningsbeslut

Exploateringsenheten fick vid KS möte i oktober 2021 i uppdrag att återkomma med ett inriktningsbeslut för SÄBO Norrberget.

Det särskilda boendet för äldre är dimensionerat för 60 boende med heldygnsomsorg. Anläggningen planeras med tillagningskök som ska producera mat till de boende, men även till den kommunala hemtjänsten. Här planeras även ett café för uthyrning, parkeringsgarage, reservaggregat för el samt skyddsrum.

I beredeningen av underlaget har samråd ägt rum mellan exploateringsenheten, socialförvaltning, ekonomienheten samt fastighetsenheten gällande ekonomiska konsekvenser, socialnämndens löpande ekonomi med hänvisning till totalkostnaden, driftkostnad och boendekostnad för den enskilde.

En integrering av SÄBO för 60 boenden i bostadsexploateringen på Norrberget innebär möjlighet att tillgodose behovet av tidsenliga lokaler för äldreomsorgsverksamheten. Projektet SÄBO Norrberget avvaktar ett inriktingsbeslut och ett uppdrag att gå vidare i ett förslagshandlingsskede.

SÄBO Norrberget ligger i början av en byggprocess där utredningshandlingarna är klara. Dessa består av översiktliga ritningar, en kostnadsuppskattning samt en översiktlig tidplan.

Byggandet av infrastrukturen i exploateringsområdet har inletts. EON har dragit elledningar åt Besqab vid Roddargatan. Besqab har fått marklov och utför schaktning och sprängning för sina hus i etapp 1 och inväntar bygglov för de byggnader som skall uppföras där. Roslagsvatten har påbörjat flyttningen av ledning åt staden som ligger på fastigheten Lägerhöjden 1, ut i Hamngatan. Med ledning av detta konstateras att staden behöver komma vidare i processen för att möjliggöra att i samverkan utföra exploateringen på Norrberget. Tidplanen styrs för båda parter av att gentemot MSB vara klara med skyddsrummen till den 1 november 2025.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Med hänsyn tagen till socialnämndens remissvar, godkänns fortsatt arbete genom att besluta om ett inriktningsbeslut gällande projekt SÄBO för 60 boenden på Lägerhöjden.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta för att minska totalkostnaden för projektet och att minska kostnadsökningen för nämnden såväl som för boende i det kommande särskilda boendet, med bibehållen kvalitet, samt i övrigt beakta de synpunkter som socialnämnden angett i sin remiss till ärendet
 3. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med begäran om ett genomförandebeslut.

Läs mer

På sidan 9 - 10 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat beslut i socialnämnden "Svar på remiss inriktningsbesut särskilt boende Norrberget", översiktlig tidplan, ritningar och kostnadsuppskattning.

§ 176 Återkoppling: åtgärder vidtagna 2021 för att ytterligare säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ändamålsenligt sätt

Stadsbyggnadsförvaltningen återkopplar åtgärder som vidtagits 2021 i syfte att säkerställa att större bygg- och anläggningsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Vaxholms stad har på några få år haft ett påtagligt växande behov av att planera och genomföra stora och små bygg- och anläggningsprojekt.

Att möta kommunstyrelsens behov av stora investeringar med god kvalité och med en ekonomi i balans har för kommunen medfört ökad behov av såväl kompetens, erfarna medarbetare som strukturer och verktyg.

Stadsbyggnadsförvaltningens svar på revisionsrapporten ”Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt, Vaxholms stad, november 2020”, godkändes av kommunstyrelsens i mars 2021 och överlämnas till revisionen. Då beslutades även att förvaltningen i slutet av 2021 ska återkoppla de åtgärder som utförts under året.

Kommunen har under år 2021 fortsatt vidta åtgärder för att säkerställa att större bygg- och anläggningsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi, tid och kvalitet. Några av de åtgärder som kommunen vidtagit 2021 har bland annat inneburit :

 • uppdaterat lokalförsörjningsplaner
 • genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen
 • remisshantering till nämnder inför beslut av byggprojekt i kommunstyrelsen
 • förstärkt förankringsarbete
 • implementering av ett projektledningsverktyg.

Arbetet med att säkerställa att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet är en pågående process.

Kommunstyrelsens beslut: Stadsbyggnadsförvaltningens återkoppling gällande vidtagna åtgärder under 2021 för att säkerställa att större bygg- och anläggningsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 11- 12 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat tjänsteutlåtande.

§ 177 Godkänna samt teckna upprättat förslag till expoateringsavtal för detaljplan 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1

Kommunstyrelsens planeringsutskott har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg.

Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm exploatering AB. Två mindre delar av planområdet omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring Grenadjärsvillan ska även bostadsbebyggelse samt en ny in- och utfart till Rindö hamn möjliggöras.

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm exploatering AB inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas.

Läs mer

På sidan 13 - 14 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i ärendet.

§ 178 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 - antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att inleda arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut kommunstyrelsens planeringsutskott 2014. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan.

Inom området kring Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny in- och utfart till Rindö hamn från Oskar- Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras.

Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen.

Områdets småskalighet ska framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet.

Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk med mera. I den norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för framtiden.

Planförslaget låg ute på samråd våren 2017. Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning i juni 2019. I juni 2020 skedde en andra gransknings av planförslaget då totalt 18 yttranden inkom, varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408 antas.

Läs mer

På sidan 15 - 16 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat plankarta, planbeskrivning, tjänsteutlåtande, granskningsutlåtande, gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg.

§ 179 Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer

Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.

Ett första gestaltningsprogram togs fram i maj 2021. Därefter har programmet bearbetats med hänsyn till de synpunkter som inkommit från verksamma i området, invånare, besökare, politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs.

Kajen rustas för att klara en livslängd på 120 år. Tidsplanen för arbetet sträcker sig från 2021 till 2026.

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. En förutsättning för stödet är att tidsplanen hålls.

För att ta del av stöder ska Vaxholms stad även utföra en rad åtgärder för att skapa en god miljö för resenärer och goda förutsättningar för kollektivtrafiken både på land och vatten.

Ett gestaltningsprogram har tagits fram och stödet är förutsättningen för att renoveringen kan genomföras.

En viktig del i arbetet med programmet har varit de tidiga dialogerna med berörda såsom verksamma inom området, region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare och besökare med flera.

Möten har också hållits med alla politiska partier.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer godkänns.

Läs mer

På sidan 17 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat uppdaterat gestaltningsprogram.

§ 180 Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter förutom bygglov- och GIS-enheten

Under hösten 2021 har pågående och kommande större arbetsuppgifter på stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter, planenheten, exploateringsenheten, tekniska enheten och fastighetsenhetenen beskrivits.

Beskrivningen utgör en del av arbetet med att öka det strategiska fokuset och få större samsyn mellan politik och förvaltning, i enlighet med den genomlysning som genomfördes under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar: att förvaltningen får i uppdrag att vidareutveckla listan för att tydligare beskriva förvaltningens prioriterade arbetsuppgifter utifrån tillgängliga resurser och återkomma med en bearbetad lista på planeringsutskottets och kommunstyrelsens första sammanträde 2022.

Läs mer

På sidan 18 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i ärendet.

§ 181 Attraktiv arbetsgivare - det nya normala

Den 1 oktober 2021 öppnade Vaxholm stad åter kontoret efter att flertalet medarbetare inom administrationen under flera månader arbetet på distans utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin. 

Många upplever att hemarbete underlättar balansen mellan arbetsliv och övriga livet.

Att minska arbetsresor sparar tid och bidrar positivt till miljön. För Vaxholm stad som attraktiv arbetsgivare är det naturligt att även i fortsättningen erbjuda möjlighet att arbeta delvis på distans.

Distansarbete ska utgå ifrån verksamhetens, våra invånares och företagares behov. Det ska säkerställa leverans av kvalitet och service och samtidigt möjliggöra ökad flexibilitet vad gäller arbetsplats.

Vid planering av återgång, som sker successivt, kombineras distansarbete med arbete på kontoret och i övergången planerar chef och medarbetare tillsammans hur det kan ske balanserat.

Parallellt tas nu riktlinjer för distansarbete fram liksom stödmaterial. En översyn av försäkringar och arbetstidsavtal görs för att anpassastill nya förutsättningar.

Kommunstyrelsen beslutar: att informationen "Attraktiv arbetsplats – det nya normala" noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 19 - 20 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar i form av bland annat riktlinjer för distansarbete,

§ 182 Information om beslutade uppföljningsplaner för privata utförare 2021

Under 2020 har process, stödmaterial och mallar tagits fram, och från och med 2021 ansvarar respektive nämnd för att programmet följs och rapporteras till kommunstyrelsen.

Uppföljning av upphandlad verksamhet för privata utförare som utför en kommunal angelägenhet ska från och med 2021 ske enligt program för mål och uppföljning av privata utförare (KS 2019/208.55).

Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar: att information om beslutade uppföljningsplaner för privata utförare 2021 för nämnden för teknik, fritid och kultur, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 21 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. finns uppföljningsplaner för 2021 som bilagor.

§ 183 Svar på revisionrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag

De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till Price waterhouse coopers att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om rutiner för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och om det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.

Granskningen omfattar

 • riktlinjer och rutiner
 • om dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag
 • om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenliga och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig.

Kommunstyrelsen beslutar: att kommunstyrelsens svar på revisionsrapport "Granskning av föreningsbidrag" godkänns och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 22 - 23 KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i revisionsrapporten och finns att ta del av i kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB..

§ 184 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med 127,5 miljoner kronor.

96,8 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 117,9 miljoner kronor och ett resultat 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21,1 miljoner kronor och ett resultat på 5,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 98,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på exploateringsverksamheten som genererar miljoner kronor.

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 11,7 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget.

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom förskolan samt lägre kostnader inom enheten för samverkan och stöd. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,5 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 miljoner kronor. Underskotten beror framförallt på lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd att avgifterna reduceras eller uteblir, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den budgeterade nivån. Utöver detta har nämnden fått beslut om att utöka sin bemanning utöver budgetramen. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 miljoner kronor.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 4,8 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på orealiserade budgetsatsningar, högre mark- arrende och parkeringsintäkter. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,0 miljoner kronor.

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 8,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på förbättrade skatteprognoser under året. Vi har fått en försämrad pensionsprognos under året men de förbättrade skatteprognoserna är så pass stora att resultatet ändå blir positivt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att informationen noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 24 - 25 KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar.

§ 185 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31

Enligt finanspolicyn ska kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige om stadens finansiella verksamhet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde rapporteradesper 2021-10-31 :

 1. Aktuell likviditetssituation
 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
 3. Utlåning till bolag
 4. Skuldportföljens volym och motparter
 5. Skuldportföljens kapitalbindning
 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittliga ränta
 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
 8. Leasing
 9. Stadens boergensåtagande fördelade på respektive motpart
 10. Övrigt - beslut om att avsluta ränteswapparna i förtid.

Ta del av rapporten av samtliga punkter i länkade nämndhandlingar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Information noteras till protokollet.
 2. Ekonomichefen får mandat att avsluta ränteswapparna i förtid.
 3. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt ränta från perioden då ränteswapparna avslutas fram till kommunens nästa låneförfall godkänns.

Läs mer

På sidan 26 - 30 KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du relaterade handlingar.

§ 186 Svar på frågeställningar till möte mellan revisionen och kommunstyrelsens presidium

Kommunens förtroenderevision har inför ett möte med kommunstyrelsens presidium den 26 oktober 2021 ombett presidiet att besvara ett antal insända frågor.

Frågor och svar återfinns i ärendet som du finner i länkade nämndhandlingar.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 31 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du presidiets svar på insända frågor från revisionen.

§ 187 Upphandling av ramavtal: datorer/klienter till personal och skola

Vaxholms stads befintliga avtal för köp och leasing av datorer och läsplattor för personal och skola löper ut 2022-04-30, varför IT- och upphandlingsenheten har initierat en upphandling. Ärendet lyfts till kommunstyrelsen för beslut då avtalets totala värde, uppskattas uppgå till ca 9 Mkr under avtalsperioden.

Kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Upphandling av ett nytt ramavtal gällande datorer/klienter till personal och skola med leasing godkänns.
 2. Delegering ges till administrativ chef att:
 • godkänna upphandlingsdokument,
 • fatta tilldelningsbeslut,
 • teckna avtal med vinnande anbudsgivare.

Läs mer

På sidan 32 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 188 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälktige besluta:

 1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2022 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.
 2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni.

Läs mer

På sidan 33 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. Hela rapporten finns att ta del av i kallelsen till KS.

§ 189 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar: att reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.

Läs mer

På sidan 34 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS (PDF) Pdf, 122.5 MB. hittar du den reviderad delegeringsordningen.

§ 190 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstrelsen beslutar: att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Läs mer

På sidan 35 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 191 Yttrande över avgränsningsamråd för ombyggnation och utveckling av Säbyvikens marina

2010 skickade Österåkers kommun ett planprogram för Säbyvikens marina till Vaxholms stad. I oktober 2021 skickade Sweco Sverige AB, på uppdrag av Wasatornet AB, underlag för ett avgränsningssamråd för vattenverksamhet i Säbyvikens marina.

Sweco Sverige AB har för Wasatornet AB:s räkning tagit fram ett samrådsunderlag för vattenverksamhet i Säbyvikens marina då Wasatornet AB bedömer att åtgärderna i vattenområdet kan antas medföra betydande miljöpåverkan under byggskedet. Underlaget berör om- och utbyggnation av kaj, bryggor, upptagningsficka och ramp vilket innebär att muddring av ca 20 500 kvadratmeter kommer ske inom området.

Aktuellt samrådsunderlag lyfter de platsspecifika förutsättningarna och den förväntade påverkan på bland annat strandskydd, riksintressen, natur- och kulturmiljö, vattenmiljö samt marint djur och växtliv.

Vaxholms stad ser positivt på avgränsningssamrådet och kommande miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnationen av Säbyvik marina. Dock anser kommunen att underlaget är bristfälligt och inte inkluderar tillräckligt av påverkan på omkringliggande miljö.

Vaxholms stad önskar därför att samrådsunderlaget och kommande miljökonsekvensbeskrivning utökas med förtydligande kring åtgärder för minskad miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen beslutar: att yttrande över avgränsningssamråd för ombyggnation och utveckling av Säbyvikens marina godkänns med tillägget att kommunstyrelsen ställer sig frågande till den stora muddringsvolymen.

Läs mer

På sidan 36 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 192 Utvärdering och förlängning av inriktningsbeslut nyanlända

Staden har ansvar för boende och till viss del försörjning under de första två åren den nyanlände vistas i kommunen. Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin försörjning och boendesituation. Om individen inte hittar eget boende så kvarstår ansvaret för försörjning och boende hos Vaxholms stad.

Kommunfullmäktiges nuvarande inriktningsbeslut innebär att kommunen ordnar med tillfälliga boenden efter det att individen har vistats två år i kommunens boenden för nyanlända.

Efter beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§84 fattades följande inriktningsbeslut:

 1. Huvudprincipen för de till staden anvisade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.
 2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.
 3. Undantaget gäller i ett år eller till dess att nytt beslut fattas.

Effekten av beslutet bedöms inte ha inneburit ökade kostnader för nämnden under året eftersom det funnits plats i det ordinarie boendebeståndet.

Förvaltningen bedömer att inriktningsbeslutet kan förlängas ytterligare ett år utan större ekonomiska konsekvenser. Bedömningen bygger på att fördelningen av ensamhushåll och familjer nästkommande år är i likhet med tidigare år, det vill säga att det handlar om ett mottagande av 2 - 4 familjer och resten ensamhushåll.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkitige besluta:

 1. Information om utvärdering av inriktningsbeslut nyanlända noteras till protokollet.
 2. Tidigare beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§ 84 förlängs enligt följande:
 • Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.
 • Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.
 • Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.

Läs mer

På sidan 37 - 38 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 193 Fast avgift linfärjan 2022 samt avetablering av färjefäste på Vaxön

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att Vaxholms stad inte ska gå in i en ny avtalsperiod i det tidigare samarbetet med linfärjan till Kastellet. Utifrån beslutet har förvaltningen sonderat intressenter och möjligheter för annan intressent att ta över transportsträckningen mellan Vaxön och Vaxholmen (Kastellet).

Dialog har även förts med Statens fastighetsverk och Trafikverket färjerederiet som är aktiva parter i det tidigare samarbetet.

Det finns intresse både hos tidigare partners men också hos privata aktörer att köra turtrafik till Kastellet. Dock har ingen privat aktör uttalat intresse av att köra en linfärja på lång sikt, utan ser långsiktig lönsamhet endast med en frigående båt.

Renoveringen av kajen påverkar linfärjans angöringspunkt på Vaxön. Renoveringen i Österhamnen startar efter sommaren 2022, vilket skulle möjliggöra en turtrafik med linfärjan till och med 31/8 2022. Därefter ger det stora merkostnader att behålla färjefästet efter 2022 och vid ett senare tillfälle bygga bort detsamma.

Det finns idag en studsavgift som tidigare år inneburit en kostnad om ca 260 tkr/år för en transportör till Kastellet enligt tidigare tidtabell. En generell översyn pågår i kajprojektet, för att se hur framtida avgift vid angöring på kajen kan utformas. Arbete med att ta fram förslag på annan avgiftsform kommer att pågå under 2022. För att möjliggöra en transport under 2022, innan den nya generella avgiftsmodellen är utarbetat, föreslås att en kostnad tas ut av redaren med 170 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • En fast avgift tas ut från operatören av linfärjan 2022 till en kostnad av 170 tkr. Detta belopp inkluderar studsavgift samt hyresplats av kaj till och med 2022-08-31.
 • Färjefästet på Vaxön avetableras efter avslutad säsong 2022-08-31.

Läs mer

På sidan 39 i KS-protokollet (PDF) Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om ärendet.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm