Artikeln publicerades 10 februari 2021

Information från KS, februari

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 4 februari -21. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

§ 2 Resultat kommunkompassen, utvärdering av kommunens ledning
och styrning

Informationsärende om en analys Vaxholms stad deltagit i för första gången och nu fått resultat från.

Bakgrund: I maj-juni 2020 genomförde Vaxholms stad kommunkompassen som är ett frivilligt utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Kommunkompassen värderar övergripande styrning, ledning och samverkan i organisationen.

Analysen ger Vaxholms stad en nulägesbild som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet för att skapa förutsättningar att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Bedömningen görs med utgångspunkt från åtta huvudområden som i sin tur består av delområden. Endast sådant som redan finns på plats utvärderas; inte pågående utvecklingsarbeten.

Kommunkompassen har reviderats och innehåller från och med 2020 flera nya frågor samtidigt som många frågor som funnits tidigare nu har skärpts. Därför menar SKR att jämförelse med tidigare års utvärderingar ska göras med försiktighet.

Vaxholms stads ledningsgrupp (tjänstepersoner) jobbar nu med att skapa en åtgärdsplan utifrån resultatet.

Läs mer:

På sidan 4 - 5 i KS-protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Hela rapporten finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 31.9 MB.: ”Kommunkompassen- Analys av Vaxholms stad 2020” .

§ 3 SCB:s medborgarundersökning 2020

Informationsärende om resultatet i den senaste undersökningen.

Bakgrund: SCB:s medborgarundersökning ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det är en attitydundersökning vilket innebär att de svarande inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen ger ett helhetsbetyg inom områdena:

  • kommunen som en plats att bo och leva på
  • kommunens olika verksamheter
  • invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Den totala nöjdheten har ökat inom alla områden, även om skillnaderna inte är statistiskt säkerställda. Medborgarna i Vaxholm tycker Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Området trygghet får höga betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.

De tjänster och verksamheter medborgarna har mest positiv attityd till är vatten och avlopp, räddningstjänst, förskola, grundskola samt idrotts- och motionsanläggningar.

Vaxholms medborgare är mindre nöjda med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

§ 4 Reviderad näringslivsstratgi 2021 - 2025, återremitterat ärende

Näringslivsstrategin återremitterades från kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020.

Läs mer:

På sidan 7 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Ta del av förslaget till näringslivsstrategi som finns med i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 5 Förslag på stödåtgärder för Vaxholms företag 2021

Ett förslag på stödåtgärder har tagits fram då covid-19 skapat ett utmanande läge för många lokala företag.

Under våren 2020 skapade Vaxholms stad olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Inför 2021 har stödåtgärderna utvärderats och uppdaterats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag på stödåtgärder.

§ 6 Upphandling livsmedel, huvudavtal

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade ge stadens
utbildningschef i uppdrag att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av livsmedel avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror. Utbildningschef gavs även uppdraget att besluta om tilldelningsbeslut och att löpande följa upp ramavtalet.

Läs mer:

På sidan 9 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet och ytterligare bakgrund finns i KS-kallelsen Pdf, 31.9 MB..

§ 7 Nybyggnation av skola på Rindö

2016 beslutade KS att bygga en ny skola på Rindö med plats för 200 elever. Antalet har senare reviderats till 175 elever i åldrarna 6 - 12 år. De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott. Det har medfört att KF gett barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en mindre skola på Rindö än den som ursprungligen planerats.

Beslut: Ett tidigare beslut (KS 2016/§6) upphävs: ”Nybyggnation av skola på Rindö”. Detta görs med hänvisning till beslut i kommunfullmäktige (KF 2020/§61) som innebär köp av fastigheten Vaxholm Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Beslutet villkoras med att avtalet med Tornstaden Rindö gamla skola vinner lagakraft.

Läs mer:

På sidan 10 - 11 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Kompletterande bakgrund till ärendet finns även i kallelsen till mötet. Pdf, 31.9 MB.

§ 8 Utbyggnad Resarö skola

På Resarö skola går idag 417 elever från förskoleklass upp till och med årskurs sex. Med permanenta och tillfälliga paviljonger har skolan i dag kapacitet att ta emot alla elever i upptagningsområdet. Däremot understiger matsalens kapacitet behovet.

Matsalen behöver utökas för att möjliggöra lämpliga lunchtider. Samtidigt ska åtgärden skapa utrymmen för fritidsverksamhet och göra det möjligt av avveckla förskolans paviljong som idag inrymmer tre klassrum. Paviljongens bygglov upphör 2021.

Skolans samlade behov är sju tillkommande klassrum med tillhörande grupprum. Dessa föreslås fördelas i en ny byggnad för matsal och kök samt i huvudbyggnaden där ytor omdisponeras.

Beslut: Planeringsutskottet får i uppdrag att bygga ut Resarö skolas matsal och kök. Vidare ges de uppdraget att färdigställa sju klassrum med tillhörande grupprum. Beslutet innebär en revidering av ett tidigare beslut (KS 2015/§46) ”Utbyggnad av Resarö skola”.

Läs mer:

På sidan 12 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Mer bakgrund finns att ta del av även i kallelsen Pdf, 31.9 MB..

§ 9 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021 - 2025

Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade anger en inriktning för den framtida planeringen av äldre- och funktionshinderomsorgen i kommunen.

Omsorgsplanen har tidigare återremitterats från KF och KS i syfte att säkerställa att pensionärsorganisationerna ges möjlighet att vara
remissinstanser.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omsorgsplanen godkänns.

Läs mer:

På sidan 13 - 14 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade finns att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 10 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek

Ärendet om ny lokal för stadsbiblioteket har återremitterats. I remisssvaret förespråkar förvaltningen en ny lokalisering av stadsbibliotek till Söderhamnsplan. Förslaget innebär en utökning av yta som modernisering av bibliotekets lokaler.

Beslut: Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i syfte att anpassa den till bibliotek och turistbyrå.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stadens fastighetsenhet får i uppdrag att teckna lokalhyresavtal med bostadsrättsföreningen Repslagaren 16, i enlighet med avtalsutkast (bilaga 2).

Läs mer:

På sidan 15 16 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet.

Till ärendet finns flera bilagor att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 11 Arrendeavtal gällande camping Eriksö

Ett förslag till arrendeavtal för långsiktigt upplåtande av mark på Eriksö friluftsområde har tagits fram av nämnden för teknik, fritid och kultur.

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över utkastet. Näringslivsberedningen har synpunkter som bedöms viktiga att föra in i den mån de är möjliga i förhållande till upphandlingsjuridik och avtalsjuridik innan annonsering.

När avtalsutkastet är godkänt annonseras det på relevanta förmedlingssidor, Vaxholms stads webbplats och via svensk campings kanaler. Efter slutförhandling ska avtalet godkännas av nämnden innan påskrift.

Beslut: Kommunstyrelsen uppmanar nämnden för teknik, fritid och kultur att beakta näringslivsberedningens yttrande i fortsatt avtalsprocess för Eriksö camping.

Läs mer:

På sidan 17 - 18 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Bilagor finns att ta del av även i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 12 Stadsmiljöavtal, ansökan

Förutsättningar för ansökan om statligt stöd har undersökts inom projektet för renovering av Vaxholms kajer.

Trafikverket tillåter kommuner att ansöka om statligt stöd upp till 50 % för byggkostnader, enligt förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med ett stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer så att fler ska kunna resa med kollektivtrafik eller cykel. För att få stöd ska kommunen stå för motprestationer som bidrar till att öka andelen persontransporter med kollektiv- eller cykeltrafik. Trafikverket utvärderar den samlade effekten av motprestationer.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade godkänna stadsmiljöavtal ansökningsformulär och att stöd om 50 % av 371,5 mkr söks.

Läs mer:

På sidan 19 - 20 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Fler bilagor att ta del av finns i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 13 Yttrande till mark och miljödomstolen

Yttrande i mål nr P 9162-20 angående detaljplan för Ytterby 4:686 med flera (Resarö mitt och Överbyvägen), detaljplan 382

Mark- och miljödomstolen har gett staden möjlighet att lämna yttrande över inkommet överklagande av beslutet om antagande av detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382.

Beslut: Yttrande avseende överklaganden i mål om detaljplan för Ytterby 4:686 med flera (Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382, godkänns som kommunstyrelsens eget.

Läs mer:

På sidan 21 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 14 Svar på motion om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst

En motion har lämnats in om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja för hemtjänstens fordon.

Socialförvaltningen har ett avtal med Färjerederiet att hemtjänstens fordon får åka före i kön. Förturer är Transportstyrelsen ansvar, och enligt trafikförordningens 11 kap. 7 § punkt 7 har hemtjänsten rätt till förtur till överfart med färja.

Socialförvaltningen delar motionärens uppfattning gällande hemtjänstpersonalens problem med övriga bilister i färjekön, där utskällningar, glåpord, hot och knytnävar i biltaket förekommer ofta. Att hemtjänstpersonalen därför inte gärna gör anspråk på sin rätt till förtur i kön ger konsekvenser i form av extra arbets- och restid, då många kunder med flera besök dygnet runt finns på Rindö/Skarpö.

Trafikverket ska under våren i samverkan med kommunen starta en så kallad åtgärdsvalsstudie i syfte att utreda behov i transportsystemet på Rindö och delar av Vaxön. Kommunen kommer i det arbetet lyfta behovet av långsiktiga åtgärder gällande förtur för hemtjänstens fordon.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Läs mer:

På sidan 22 - 23 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Motioner finns att läsa i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 15 Blåplan 2017 - 2030

Vaxholm stads blåplan är ett vägledande styrdokument för vattenfrågor. Planen antogs 2017 och en uppföljning har genomförts.

Uppföljningen visar att arbetet drivs i linje med styrdokumenten och har lett till flera aktiviteter och resultat. Arbetet pågår både kontinuerligt och i projekt där Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, är involverade.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 24 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Blåplanen och bakgrund finns att ta del av i kallsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 16 Rindö hamn etapp 4, Dp 419, planavtal

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Rindö hamn, etapp 4, del av Rindö 3:378.

Vasallen är markägare, men Tornstaden har köpeavtal med Vasallen och avser att exploatera fastigheten. För att möjliggöra Tornstadens ambition fordras ett planavtal mellan kommunen och Tornstaden.

Planarbetet ska bekostas av den som har nytta av detaljplanen, och det krävs ett planavtal med exploatören av området för framtagande av detaljplanen. Planavtalet reglerar förutsättningar och kostnadsfördelning för planarbetet.

Kommunstyrelsens beslut
Vaxholms stads planchef får teckna planavtal för Rindö hamn, etapp 4 med Tornstaden Rindö Nr 1 AB samt godkänner förslaget till planavtal.

Läs mer:

På sidan 25 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Bilagor och bakgrund finns i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 17 Svar på motion: Hållbart båtliv för båtägare

En motion om hållbart båtliv har lämnats in. Vaxholms stad och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns
att tillgå.

Utvecklingen av hållbara metoder för båtägare är en pågående process där uppdateringar sker löpande . En fysisk miljöpolicy för båtlivet skulle innebära föråldrad informationen då uppdateringar sker så snabbt.

Kommunen har som uppdrag att informera om och möjliggöra hållbara lösningar genom tillsyn samt guidning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Läs mer:

På sidan 26 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Motioner finns att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 18 Remissvar: Länsstyrelsens strategi för friluftsliv i Stockholms län

Vaxholms stad har skrivit ett svar på en remiss om Länsstyrelsens strategi för friluftsliv.

Vaxholms stad ser det som positivt att friluftsfrågor lyfts fram regionalt. För att ytterligare stimulera och underlätta aktivt friluftsliv pekar Vaxholms stad på några förslag till kompletteringar.

Beslut: Remissvar till Länsstyrelsen överlämnas i enlighet med Vaxholms stads tjänsteutlåtande.

Läs mer:

På sidan 27 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Ytterligare bilagor finns att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 19 Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 samt upphandlingsplan

Vaxholms måluppfyllelse 2020 och redovisning av besparingsåtgärder för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsen har två olika roller:

  • att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag.
  • I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor.

Kommunen styrs genom mål inom de tre övergripande målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen följs upp genom indikatorer. I protokollet kan du bland annat ta del av de redovisade målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden.

Kommunfullmäktige beslutade om kommunens mål- och budget i december 2020. Där tilldelades ett utökat sparkrav på 2,4 mnkr till kommunstyrelsen. Det totala sparkravet uppgår till 3,2 mnkr vilket motsvarar 4 % av kommunstyrelsens budget.

I protokollet framgår några av besparingsåtgärderna för kommunstyrelsens verksamheter. Där redovisas även hur kommunstyrelsens totala budgetram för 2021 om 76,6 mnkr har fördelats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Läs mer:

På sidan 28 - 34 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 20 Information om framtida reningsverk - ÖVAR

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp avser att återkomma till kommunfullmäktige i april med ett avtalsförslag.

Bakgrund:
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att:

  • Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun.
  • samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk i Margretelund (Österåker) och att de båda kommunerna kommer överens om grunderna för ett sådant samarbete.
  • en utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige med ett slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Under hösten 2020 har tjänstepersoner företrätt kommunen för att jobba fram förslag till avtalsmodell och avtalskonstruktion tillsammans med tjänstepersoner från Roslagsvatten och Österåkers kommun.

Bilagt handlingarna återfinns en kort avrapportering om nuläget från Roslagsvatten.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att informationen noteras till protokollet

Läs mer:

På sidan 35 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Fler bilagor finns även att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 21 Dataskyddsombud årsrapport 2020

Dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 2018 och har som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter - särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer anpassar sina verksamheter för att leva upp till de krav förordningen ställer.

Vaxholms stads riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter föreskriver att personuppgiftsansvariga nämnder varje år får en redovisning av det arbete verksamheten utför för att efterleva förordningen, lagstiftningen och de lokala styrdokumenten. I årsrapport för 2020 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder, granskningar med mera.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 36 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Fler bilagor finns även att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 22 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden.

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium sett över formerna för allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Syftet är att skapa en tydlighet för både allmänhet och förtroendevalda i hur allmänhetens frågestund genomförs.

Alla partier har vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Läs mer:

På sidan 37 - 38 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet. Arbetsordningen med regler för allmänhetens frågestund finns även att ta del av i kallelsen till mötet Pdf, 31.9 MB..

§ 23 Val och entlediganden

Val av arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning, politiskt redaktionsråd - för samtliga med mandatperiod 2021-02-04 fram till första sammanträdet med KS under 2022.

Läs mer:

På sidan 39 - 41 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 24 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut: Anmälda delegeringsbeslut noterades till protokollet

Läs mer:

På sidan 42 i protokollet Pdf, 11.6 MB. kan du läsa mer om ärendet.

Sammanträdestider 2021

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm