Artikeln publicerades 19 maj 2021

Information från senaste KS-mötet

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 6 maj 2021.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 62 Ansökan om planbesked för Kullö 1:27 med flera

En ansökan om planbesked har inkommit, bland annat från ägaren av fastigheten Kullö 1:27. Planbesked kan ansökas i de fall någon avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Kommunen ska i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.

Området är planlagt, gränsar till väg 274 och på platsen finns bland annat ett värmeverk och växthus.

Syftet med ansökan är att möjliggöra en förbättrad trafiklösning för boende på Kullön, livsmedelshandel och ett antal arbetsplatser. Lidl avser etablera en modern handelsbyggnad med hållbarhetsfokus.

Inom gällande detaljplan för verksamhetsområdet finns utrymme att utveckla ytterligare verksamheter. Detaljplanen innehåller bestämmelser om gestaltning och anpassning till Kullöns karaktär. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.

I handelsutredningen från 2011-02-09 konstateras att läget är kritiskt för centrumhandeln och att ”rätt läge” är en förutsättning för att en etablering av en större livsmedelsbutik ska bli lyckad.

Kommunstyrelsens beslut:

  • Negativt planbesked för Kullö 1:27 m.fl. lämnas.
  • Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny handelsutredning inklusive behov av och lämplig plats för en större livsmedelsbutik.

§ 63 Ansökan om planbesked (GDPR-granskad)

Materialet publiceras inte alls eller delvis på webben, till skydd för den personliga integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv.

Kommunstyrelsens beslut: Negativt planbesked lämnas.

§ 64 Ekonomiskt utfall och prognos januari - mars 2021

Utfallet till och med mars månad 2021 visar ett resultat på 14,7 mnkr, vilket överstiger budget med 12,5 mnkr.

Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 15,4 mnkr och ett resultat på 5,0 procent av skatteintäkter och generella skattebidrag.

Samtliga nämnder har en positiv budgetavvikelse.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade notera informationen till protokollet

Läs mer:

§ 65 Riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens resultatöverföring

Finansiering av utbildningsförvaltningens verksamheter och fristående verksamheter sker via grundbelopp. Likabehandlingsprincipen innebär att grundbeloppet ska beräknas och betalas ut till de fristående verksamheterna efter samma grunder som vid fördelning av resurser till kommunens egna verksamheter.

Egen regins verksamheter tar med sig sitt resultat varje år och om det blir ett underskott ska kommunen kompensera de fristående verksamheterna. Annars innebär det att likabehandlingsprincipen inte följs.

Rättsläget är otydligt kring om, hur och när kompensationen av fristående verksamheter ska ske. SKR rekommenderar att kommunen har tydliga riktlinjer för vad som gäller i den egna kommunen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer.

Bakgrunden är ett ackumulerat underskott som behöver hanteras samtidigt som kommunens resultatredovisning för egen regin kan förbättras. SKR rekommenderar att kommunen delar in egen regin i två koncerner. Från och med 2021 kommer Vaxholm överföra resultatet enligt den nya koncernindelningen.

Kommunstyrelsen beslutade att informatinen noteras till protokollet

Läs mer:

§ 66 Uppdrag om framtagande av förfrågningsunderlag lokalvårdstjänster

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för framtagande av underlag för upphandling av nytt lokalvårdsavtal. 

§ 67 Energiplan för Vaxholms stad 2021 - 2030

Energiplanen innehåller mål för att öka andelen förnybar energi, för en effektiv energianvändning, för minskad klimatpåverkan och mål för att trygga energiförsörjningen. Delmål och åtgärder beskriver mera utförligt prioriteringar i arbetet med att nå målen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  • energiplan för Vaxholms stad 2021 - 2030 antas.
  • bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.
  • uppföljning av energiplanen ska ske 2023.

§ 68 Yttrande över förslag till regional cykelplan för Stockholms län

Region Stockholms tillväxt-och regionplanenämnd har remitterat förslag till regional cykelplan för länet och ber om kommunens synpunkter.

Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av regionala cykelstråk. Planen ska betraktas som vägledande och ett stöd för länets aktörer. Sammanfattning av Vaxholms stads synpunkter på planen:

• Prioritera utbyggnaden av saknade utpekade regionala cykelstråk
• Fritidsresor med cykel
• Kombinationsresor
• Infartsparkeringar för cykel

Kommunstyrelsen beslutade godkänna kommunens yttrande över förslag till regional cykelplan för Stockholms län.

Läs mer:

§ 69 Informationsärende: återkoppling gestaltning Vaxholms kajer

Inom projektet för Vaxholms kajer har arbetet med gestaltningsförslag inletts och utgår från en landskapsanalys med åtgärdsförslag som redovisades på KS 2021-03-25.

Beslut om omfattning av gestaltning tas efter sommaren och det färdiga förslaget redovisas vid kommunstyrelsens möte 6 juni 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Läs mer:

§ 70 Yttrande över samråd om förslag till översiktsplan för Täby kommun

Kommunen har tagit del av en remiss från Täby kommun som gäller samråd om förslag till ny översiktsplan Täby 2050 - staden på landet. Remissen syftar till att ge kommunen möjlighet att yttra sig om mellankommunala intressen i planförslaget.

Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men har vissa synpunkter på hur regionala ekologiska spridningssamband behandlas i planen, och hur den bidrar till att miljökvalitetsnormer för ytvatten uppfylls.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över samråd om förslag till översiktsplan för Täby kommun godkänns med revideringen av näst sista stycket, sista meningen i yttrandet där det ska stå "Detta med anledning av att en god skyfallshantering inte garanterar en god dagvattenrening och vice versa".

Läs mer:

§ 71 Yttrande över samråd om förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och skärgård, Österåkers kommun

Kommunen har tagit del av en remiss från Österåkers kommun som gäller samråd om förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor.

Överlag ser kommunen positivt på planförslaget, men har vissa synpunkter på hur planen säkerställer att
miljökvalitetsnormer för ytvatten kan uppfyllas.

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna kommunens yttrande.

Läs mer:

§ 72 Arbetsmiljörapport, medarbetare 2020

Det systematiska arbetsmiljöarbetet återrapporterades till KS, liksom sjukfrånvaro, handlingsplaner och rapporterade tillbud och olycksfall 2020.

Några av de genomförda insatserna 2020:

  • medarbetarundersökning och handlingsplaner
  • arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud
  • resultat- och målsamtal
  • riskanalyser inför verksamhetsförändringar och omorganiseringar
  • arbetsmiljöutredningar.

Utvecklingsarbetet har bland annat inkluderat fortsatt implementering av Vaxholms stads värdegrund, krishantering, hållbart ledarskap, krisrutiner (pandemi) och fortsatt implementering av ledaridé och ett främjande och hållbart ledarskap.

Kommunstyrelsen beslutade att informationen noteras till protokollet.

§ 73 Medarbetarenkät resultat 2020

Resultatet i den årliga medarbetarenkäten visar 2020 fortsatt höga värden, trots den höga belastning som coronapandemin inneburit för kommunens medarbetare.

Resultatet indikerar att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar också höga värden för ledarskap (ledarskapsindex), över riktvärdet. De områden som kan förbättras inom organisationens är även detta år stressrelaterade områden (arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkningsbara och realistiska mål).

Kommunstyrelsen beslutade att informationen noteras till protokollet.

§ 74 Hemställan om utökad låneram för kommunalföbundet Norrvatten

Kommunalförbundet Norrvattens uppdrag är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. Förbundet äger och förvaltar anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer.

Anläggningstillgångarna som byggdes under 60- 70-talet står för stora värden och är avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Förbundet lyder under självkostnadsprincipen, och då avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga, finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver tas för att finansiera nya anläggningar eller förnya de nuvarande.

Norrvatten behöver rusta och bygga ut vattenverk och ledningsnät. Dessutom ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet och Norrvatten måste anpassa investeringarna till medlemskommunernas tillväxt.

Norrvattens förbundsfullmäktige beslutade den 10 mars 2021 (§6) att hemställa till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 800 Mkr till 2 100 Mkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Norrvattens nuvarande låneram utökas med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor. 

Läs mer:

§ 75 Delägare Vaxholms fästningsmuseum

Strömma turism och sjöfart är huvudägare till Vaxholms fästningsmuseum. Då ägarförhållandena förändras i bolaget erbjuds Vaxholms stad ett delägarskap i museet, vilket för Vaxholms stad skulle innebära köp av 15 % av aktierna till ett värde av 15 000 kr.

Museet fasta utställningar visar kustförsvarets historia, historiska berättelser om livet på Kastellet och Ytterby gruvas historiska förankring i Vaxholm - alla viktiga delar av Vaxholms historia.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vaxholms stad går in som delägare med 15% i Vaxholms fästningsmuseum.

§ 76 Information från slutrevisionsmöte för år 2020

Inför att revisorerna avger revisionsberättelse om årsredovisningen genomförs ett slutrevisionsmöte med kommunens förtroendevalda revisorer och nämndernas presidier.

Under slutrevisionsmötet, som genomfördes 26 mars 2021, redogör nämndernas presidium för nämndernas verksamhet från föregående år med fokus på de delar som är av vikt för revisionsberättelsen. Inför mötet ställde revisorerna även ett antal specifika frågor som de önskat få svar på. Revisorerna önskar nu att samtliga ledamöter och ersättare i nämnderna tar del av anteckningarna från slutrevisionsmötet.

Kommunstyrelsens beslutade att informationen noteras till protokollet.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm