Artikeln publicerades 22 april 2022

Information från senaste mötet i KS

Här följer en sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022. Flera av ärendena i nämnderna följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på informationssida som staden publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 30 Gemensam lokal lägesbild 2021 - Vaxholms stad och lokalpolisområde södra Roslagen

Rapporten ger en övergripande beskrivning av brottsstatistik, upplevd säkerhet och trygghet samt av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nulägesbilden ligger till grund för arbete och prioriteringar framåt.

Staden har en god social hållbarhet med bland annat en låg arbetslöshet och hög andel medborgare med eftergymnasial utbildning.

Vaxholms stad är, med lägst antal anmälda brott i Stockholms län, en trygg plats att leva, bo och vistas i. De vanligaste brotten är tillgrepps- och trafikbrott följt av skadegörelse.

Våldsbrott hamnar på en betydligt lägre nivå, men mörkertalet är troligtvis stort inom vissa brottskategorier.

Helhetsbilden är att invånarna upplever Vaxholm som en mycket trygg kommun. En högre andel Vaxholmsbor än invånare i någon annan av länets kommuner känner sig trygga ute i sitt närområde på kvällstid. Företagen placerar Vaxholm på tredje plats i landet vad gäller trygghet och brottslighet.

Problem som lyfts i Polisens trygghetsundersökning är främst nedskräpning, mörka områden, belysning och skadegörelse. Av Stockholmsenkäten framgår att huvuddelen av ungdomarna känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan. Områden att uppmärksamma är alkoholbruket bland ungdomar och att narkotika är lätt att komma över.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 5 - 6 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Hela rapporten finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 31 Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021

Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och har resulterat i stimulansmedel för landets kommuner.

Medlen kan användas för lokala satsningar inom området psykisk hälsa och syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa.

Stimulansmedlen 2021 har bland annat använts till:

 • kommunikationsmaterial i form av filmer om vad socialförvaltningen gör för unga och för föräldrar
 • en projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser
 • resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro
 • en fördjupningsstudie kring ungas psykiska hälsa
 • Kulturskolans ”dansa utan krav”
 • föräIdrastödsarbete
 • en serie föreläsningar om föräldraskap.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 7 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Årsapporten finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 32 Hållbarhetsredovisning 2021

Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet. Den utgör ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.

Läs mer:

På sidan 8 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Ta del av hela hållbarhetsredovisningen i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 33 Sveriges kommuners och regioners modellnätverk för jämställdhet

Vaxholms stad har 2020 - 2022 deltagit i modellkoncept för jämställdhet, vilket är en del av SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner. Syftet är att uppnå likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Nu bjuder SKR in de kommuner och regioner som deltagit i modellkonceptet att delta i ett modellnätverk.

Syftet med nätverket är att erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte för att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Kommunstyrelsens beslut: Kommunens deltagande i Sveriges kommuner och regioners modellnätverk för jämställdhet godkänns.

Läs mer:

På sidan 9 i i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 34 Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022 - 2024 enligt miljöbalken, strandskydd

I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022 enligt miljöbalken, strandskydd, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens beslut.

Kommunstyrelsens beslut: Stadsbyggnadsnämndens beslut, om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022 - 2024 - miljöbalken strandskydd, noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 10 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 35 Information om antagen tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022 - 2024 enligt plan och bygglagen

I samband med att stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om ny tillsynsplan 2022 enligt plan- och bygglagen, saknades beslut om att informera kommunstyrelsen om nämndens beslut.

Kommunstyrelsens beslut: Stadsbyggnadsnämndens beslut, om antagande av tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2022-2024 plan- och bygglagen, noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 11 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 36 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2021

Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till inspektionen för vård och omsorg (IVO) i fråga om beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal fyra 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SOL är ett beslut ej verkställt inom tre månader. Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden.

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader. Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått plats i februari 2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 12 i i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 37 Svar på uppföljande granskning 2021, Vaxholm

Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:

 • nämndernas kontroll av privata utförare
 • förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
 • underhåll av fastigheter, gator, vägar och kajer.

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete gällande underhåll.

Revisionen önskar få ett yttrande från nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av nämndens underhållsarbete, där vissa rekommendationer delvis kvarstår, samt om nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 13 i i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Fler handlingar i ärendet finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 38 Svar till revisionen gällande kompletterande frågor avseende granskning föreningsbidrag

Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att rutinerna och tillämpningen av dem inte är helt ändamålsenlig och att den interna kontrollen i hanteringen av föreningsbidrag inte är tillräcklig.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat om nya riktlinjer för bidragsgivning. Revisionen har tagit del av dessa och återkommit med kompletterande frågor som i första hand berör kontroll och återrapportering till nämnden.

Kommunstyrelsen kommer starta en utredning för att se om kommungemensamma riktlinjer för kontroll och återapportering ska tas fram. Arbetet ska återrapporteras till nämnden för teknik, fritid och kultur. Revisionens frågor tas om hand och förvaltningen ska säkerställa kontroll och återrapportering av bidragsutbetaIningar.

Nämndens svar är att revisionens rekommendationer är rimliga, men att frågan bör hanteras av kommunstyrelsen istället för att hitta specifika förhållningssätt för varje nämnd. Förvaltningen kommer delta i kommunstyrelsens arbete med att utreda en rimlig kommungemensam hållning.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 14 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade handlingar finns att ta del av kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 39 Uppdrag till näringslivsberedningen

Ärendet om ett uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan samt utvidga beredningen med företagsrepresentanter återremitterades från kommunstyrelsen den i februari 2022.

Ärendet återremitterades med motiveringen att:

 • utveckling av stadskärnan definieras
 • beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning.

I tjänsteutlåtandet redovisas en plan och ramar för att ta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan.

Kommunstyrelsens beslut: Näringslivsberedningen får i uppdrag att:

 • ta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan i dialog med näringslivet.
 • Beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredningen.

Läs mer:

På sidan 16 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade handlingar finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 40 Nytt avloppsreningsverk - teknik och lån

Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som beslutsunderlag till det beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. Beslut togs i Vaxholms kommunfullmäktige 2020-06-15 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle utredas.

Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten samma år utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en systemanalys som presenterades i januari 2022.

Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS (aktivt slam) och MBR:

 • har lika livscykelkostnad över tid.
 • bäst möter Roslagsvattens visionsdokument.
 • bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets utformning.
 • ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2.
 • lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel.
 • har stabila och mycket bra reningsresultat.
 • har bäst effekt för rening av mikroplaster och
 • lägst total investering.

MBR:s nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med solceller och grön energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området som valt denna teknik.

Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första investeringskostnaderna börjar faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att Österåkersvatten förordar beslutet.
 • om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174 miljoner kronor, som motsvarar 18,5 procent av hela beloppet.

Läs mer:

På sidan 17 - 18 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Handlingar i ärendet finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 41 Omfördelning av investeringsmedel under 2022, från den allmänna potten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till stadsbyggnadsprojekt för Resarö mitt och ishallen

För att möjliggöra fortsatta utredningar, arkitekter och byggprojektledning förordar förvaltningen att, i mån av utrymme inom avsatt budget om 3,6 miljoner kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, även erhålla mandat att få omfördela medel för fortsatt utredning av ny ishall.

I Vaxholms stads mål och budget 2022 - 2024 finns 3,6 miljoner kronor avsatta för långsiktiga investeringar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget för trafikåtgärder Resarö mitt finns avsatt för år 2023 (4,2 miljoner kronor) och 2024 (20 miljoner kronor). Efter beslut i kommunfullmäktige i november 2021 fastslogs förslag till investeringsbudget 2022- 2024 med tillägg om att budgetmedel för ishallen skjuts fram ett år, till år 2023 (30 miljoner kronor) och år 2024 (60 miljoner kronor).

Utifrån en översyn av det samlade behovet för kommunens trafikåtgärder, behov av drift och underhåll av Överbyvägen samt avtalade motprestationer inom stadsmiljöavtalet och det beviljade bidrag Vaxholms stad erhållit för renovering av kajerna, så har förvaltningen enats om att det är till fördel att använda avsatta medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder till att specifikt användas för projekt Resarö mitt.

Projektet omfattar flera betydande trafiksäkerhetshöjande åtgärder, till exempel

 • en ny och förlängd gång- och cykelväg utmed Överbyvägen
 • en ny cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen
 • nya busshållplatser och avlämningsfickor för skolelever till Resarö skola.

Utöver ett behov av att kunna handla upp nödvändiga konsulter inom Resarö mitt har förvaltningen även uppmärksammat ett behov av att komma framåt med utredningen för ny ishall.

I samband med kommunfullmäktiges beslut för mål och budget 2022 - 2024 beslutades att investeringsmedlen för ny ishall ska skjutas fram ett år till 2023 och 2024. Tillsammans med att det i driftsbudgeten hos exploateringsenheten för år 2022 saknas avsatta medel för utredningar av ishall innebär det att projektet i år saknar utredningsmedel.

För att möjliggöra fortsatta utredningar, arkitekter och byggprojektledning fordras ytterligare finansiering för år 2022. Därav förordar förvaltningen att, i mån av utrymme inom avsatt budget om 3,6 miljoner kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, även erhålla mandat att få omfördela medel för fortsatt utredning av ny ishall.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Delar av budget (uppskattningsvis ca 2,3 miljoner kronor) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (3,6 miljoner kronor) under 2022 får användas för nödvändiga investeringsåtgärder inom stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt under 2022.
 2. Stadsbyggnadsförvaltningen får därtill möjligheten att i mån av utrymme inom denna budget om 3,6 miljoner kronor även använda medel för fortsatt utredning av ny ishall.

Läs mer:

På sidan 19 - 20 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Fler handlingar i ärendet finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 42 Direktdelegation för avrop projekteringsledare Resarö mitt

Genomförandet av detaljplan 382 i Resarö mitt innebär bland annat en förbättrad trafikinfrastruktur. Utvecklingen av trafikinfrastrukturen är även motprestationer tecknat i stadsmiljöavtal med Trafikverket för Vaxholms kajer. Tidplanen anger anläggningsstart i februari 2023 bland annat för utbyggnad av gång- och cykelväg längs Överbyvägen samt augusti 2023 för ny cirkulationsplats.

Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster om ca 3 miljoner kronor för byggprojektledning i projektet Resarö mitt. Exploateringschef föreslås ges i uppdrag att godkänna underlag, tilldela och teckna avtal.

En direktdelegation för avrop av exploateringschef gällande Resarö mitt ger stabilitet i att avtal kan tecknas med tekniska konsulter när det erfordras för att tidsplanen ska kunna hållas i enlighet med tecknat stadsmiljöavtal.

Kommunstyrelsens beslut: Exploateringschef ges utökad delegation om 3 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal för konsulttjänster till byggprojektledning Resarö mitt.

Exploateringschef ges delegation att:

 • godkänna upphandlingsunderlag
 • besluta om tilldelning av vinnande anbud
 • signera avtal med vinnande anbud.

Läs mer:

På sidan 21 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 43 Direktdelegation för avrop projekteringsorganisation, Resarö mitt

Genomförandet av detaljplan 382 i Resarö mitt innebär bland annat en förbättrad trafikinfrastruktur. Utvecklingen av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt är även motprestationer i tecknat stadsmiljöavtal med Trafikverket för Vaxholms kajer. Tidsplanen anger bland annat anläggningsstart i februari 2023 för utbyggnad av gång- och cykelväg längs Överbyvägen och augusti 2023 för ny cirkulationsplats.

Förvaltningen har behov att avropa konsulttjänster om cirka 5 miljoner kronor för projektering i projektet Resarö mitt. Exploateringschef föreslås ges i uppdrag att godkänna underlag, tilldela och teckna avtal.

En direktdelegation för avrop av exploateringschef gällande Resarö mitt kommer att ge en stabilitet i att avtal kan tecknas med de tekniska konsulterna när detta erfordras för att det ska vara möjligt att hålla den tidsplan som stadsmiljöavtalet satt. Det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av konsultavtalen.

Kommunstyrelsens beslut: Exploateringschef ges utökad delegation om 5 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal för konsulttjänster till projektering Resarö mitt.

Exploateringschef ges delegation att:

 • godkänna upphandlingsunderlag.
 • besluta om tilldelning av vinnande anbud.
 • signera avtal med vinnande anbud.

Läs mer:

På sidan 22 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Relaterade handlingar finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 44 Remissyttrande, förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning som ska underlätta kommunernas arbete med hantering av jordbruksmark i den fysiska planeringen och i tillämpningen av plan- och bygglagen.

Vaxholm är positiva till att en vägledning håller på att tas fram. Kommunen ser ett stort värde i att kunskaps- och kartunderlag samlas på ett ställe i en vägledning och en webbapplikation. Kommunen lyfter ett antal förbättringsförslag, bland annat vad gäller förtydliganden och hur kartunderlagen i webbapplikationen kan bli mer användarvänliga.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län godkänns.

Läs mer:

På sidan 23 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Bilagor i form av bland annat remisshandlingar och yttrandet finns i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 45 Remissyttrande, Stockholms stad reviderad framkomlighetsstrategi

Kommunstyrelsen Stockholms stad har remitterat ett förslag till reviderad framkomlighetsstrategi. Stockholms trafikstategi ska tydliggöra hur staden och transportsystemet ska utvecklas. 

Strategin beskriver bland annat hur vägar och gator kan användas och utvecklas när staden växer. Den innehåller även principer för prioriteringar och avvägningar vid beslut för att bidra till ett tryggt, effektivt, framkomligt, miljövänligt, attraktivt och hälsosamt Stockholm.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över remiss Stockholms stad reviderad framkomlighetsstrategi godkänns.

Läs mer:

På sidan 24 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB.kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. kan du ta del av Stockholms stads framkomlighetsstrategi och fler relaterade handlingar.

§ 46 Godkännande av upphandlingdirektiv Västerhamnen, etapp 1 Vaxholms kajer

Vaxholm stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket. Den planerade etappindelningen prioriterats om så att renoveringen startas i Västerhamnen istället för Österhamnen.

Dessa beslut behöver kunna tas snabbt för att en byggstart under hösten 2022 ska vara möjlig. Om inte byggstart i Västerhamnen kan ske under hösten 2022 kommer Västerhamnen och Österhamnen behöva byggas om samtidigt.

Kommunstyrelsens beslut: Upphandlingsdirektiven godkänns. Kommunchef ges i uppdrag att:

 • godkänna upphandlingsunderlag för Västerhamnen innan annonsering.
 • besluta om tilldelning av vinnande anbud.
 • signera avtal med vinnande anbud.

Läs mer:

På sidan 25 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. kan du ta del av relaterade handlingar, bland annat upphandling av Västerhamnen, etapp 1 i Vaxholms kajer.

§ 47 Yttrande granskningsförslag TÖP kust och skärgård, tematiskt tillägg till översiktsplan för Österåkers kommun

Kommunen har fått en remiss från Österåkers kommun för granskning av förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) för kust och skärgårdsfrågor. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till ändring av översiktsplanen.

Kommunen är överlag positiv till planförslaget och har inget nytt att framföra om transportinfrastruktur och trafikförsörjning. Däremot framförs i yttrandet synpunkter på planens hantering av ekologiska spridningssamband i vattenmiljöer samt miljökvalitetsnormer för vatten.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över KS 2017/0258 granskning av förslag tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och skärgård Österåkers kommun godkänns.

Läs mer:

På sidan 26 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. kan du ta del av flera handlingar bland annat granskningshandlingar, yttrandet och samrådsredogörelser.

§ 48 Start-PM kulturmiljöprogram

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett start-PM för arbetet med ett kommunalt kulturmiljöprogram. Det är ett svar på uppdraget att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändig för att kommunens kulturmiljövärden ska tillvaratas på ett ändamålsenligt vis. Det är även ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för den politiska beredningen av arbetet.

Till grund för bedömningen ligger bland annat översikt av tillgängligt kunskapsunderlag, villkor för bidragsstöd från länsstyrelsen och lämpligt format. Arbetet bedöms pågå under 2022 - 2023 till en kostnad av cirka 800 000 kronor.

Uppdraget behöver samordnas med översiktsplanearbetet och efterkommande arbete med en arkitekturpolicy. Ansvaret ligger på kommunstyrelsen, men även stadsbyggnadsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur behöver vara delaktiga.

Kommunstyrelsens beslut: Omarbetat start-PM för kulturmiljöprogram godkänns. 

Läs mer:

På sidan 27 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Start-PM:et för kulturmiljöprogrammet finns att ta del av kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 49 Medarbetarundersökning 2021

Medarbetarundersökningen bland samtliga medarbetare inom Vaxholms stad genomfördes för åttonde året i rad. Resultatet 2021 visar fortsatt höga värden, trots den höga belastning som pandemin inneburit på personalen.

Exempel på styrkor som framkommer är höga värden inom området prestationsnivå, vilket indikerar att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar också höga värden för nio av elva områden.

Exempel på utvecklingsområden är området arbetsrelaterad utmattning (brist på återhämtning, långsiktig arbetsrelaterad trötthet, utmattning) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkningsbara och realistiska mål).

Undersökningen genomfördes med ett webbaserat verktyg via Springlife AB.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 28 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. finner du relaterade handlingar.

§ 50 Systematisk arbetsmiljö, rapport 2021

ÄRendet är en återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud och arbetsskador 2021.

 • Total sjukfrånvaro: 7,4 procent (7,6 procent 2020)
 • Kortidssjukfrånvaro: 3,6 procent (4,7 procent 2020)
 • Långtidssjukfrånvaro: 48,9 procent (39,6 procent 2020)
 • Personalomsättning: 25,7 procent (8,7 procent 2020) men i 2021 år omsättning ingår verksamhetsövergången av särskilt boende till Förenade care AB. Utan verksamhetsövergången var personalomsättningen 10,7 procent 2021.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts:

 • medarbetarundersökning och formulering av handlingsplan per enhet
 • årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud
 • resultat- och målsamtal
 • fysiska skyddsronder
 • löpande rapportering av tillbud och arbetsskador via informationssystem
 • riskanalyser inför verksamhetsförändringar eller omorganisationer
 • arbetsmiljöutredningar kring den social och organisatoriska arbetsmiljön
 • riskbedömningar för gravida arbetstagare där även de rekommendationer och riktlinjer som gäller för gravida medarbetare i samband med covid-19 lyfts in.

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2021:

 • krishantering samt coronarelaterade rutiner och riktlinjer
 • hållbart ledarskap
 • implementering av ledarskapsidé
 • utbildning av ledare i främjande förhållningsätt
 • fortsatt arbete med värdegrund.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 30 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Bilagor finns även att ta del av kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 51 Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Verktyget värderar kommunens övergripande styrning, ledning och samverkan i organisationen.

Vaxholms stad genomförde kommunkompassen våren 2020.

De starkaste område som noterades i utvärderingen var styrning och kontroll.

Störst utvecklingspotential fanns inom områdena chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda och medborgare.

Vaxholm stad har mycket goda resultat inom hållbart medarbetarengagemang. Mycket var på gång inom området chefs- och ledarskap, men hade vid undersökningsdtillfället ännu ej helt genomförts bland annat på grund av den pågående pandemin.

Inom området samspel mellan förtroendevalda och medborgare fanns också pågående utvecklingsarbete inom bland annat dialog och information.

Utifrån resultatet i utvärderingen togs en handlingsplan fram som beskriver utvecklingsarbetet på ca två års sikt (se ärendet som togs upp i KS i juni 2021).

Denna rapport redogör för uppföljning av handlingsplanen av de utvecklingsområden och aktiviteter som var startade eller prioriterade att genomföras för 2021.

För de åtta områdena offentlighet och demokrati, kommunen som samhällsbyggare, styrning och kontroll, effektivitet, brukarens fokus, kvalitetsutveckling, arbetsliv och ledarskap och medarbetarskap är en klar majoritet av aktiviteterna i handlingsplanen avslutade eller pågående enligt plan.

Uppföljning av handlingsplanen fortsätter inom ramen för ordinarie process för uppföljning och bokslut.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 32 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. finns relaterade handlingar i ärendet.

§ 52 Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021

Uppföljning av upphandlad verksamhet för privata utförare, som utför en kommunal angelägenhet, ska från och med 2021 ske enligt program för mål och uppföljning av privata utförare.

Under 2020 togs process, stödmaterial och mallar fram och från och med 2021 ansvarar respektive nämnd för att programmet följs och för att uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.

Enligt programmet ska resultat av uppföljningen årligen delges kommunstyrelsen. Uppföljning av uppföljningsplaner för 2021 finns att ta del av som bilagor till ärendet.

Kommunstyrelsens beslut: Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021 för nämnden för trafik, fritid och kultur, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 33 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor, bland annat i form av uppföljningsrapporter.

§ 53 Uppföljning internkontroll 2021, KS och övriga nämnder

Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljning utgår från kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner, uppföljningsrapporter och eventuell revisionsrapport.

Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av internkontrollplanen.

Bedömningen av kommunens internkontroll är att den har genomförts tillfredsställande för 2021.

Utvärdering av arbetssätt har diskuterats inom ramen för kommunens kvalitetsråd och identifierade förbättringsåtgärder tas med i vidare utvecklingsarbete. Inga större förändringar bedöms nödvändiga i detta skede.

Kommunstyrelsens beslut:

 • Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll godkänns.
 • Information om nämndernas uppföljning av internkontroll 2021 noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 34 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan finns som bilagor att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 54 Årsbokslut KS 2021

Förvaltningen redovisar kommunstyrelsens årsbokslut 2021.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 godkänns.
 2. Åtgärdsplanen antas.
 3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.
 4. Åtgärdsplanen kompletteras med en punkt 2.3 utifrån medborgarunderökning SCB med att förvaltning får i uppdrag att se över hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande och återkomma med ett förslag.

Läs mer:

På sidan 35 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. finns bilagor att ta del av, bland annat i form av KS årsbokslut 2021, KS nyckeltal 2021 och åtgärdsplan 2021 kommunstyrelsen.

§ 55 Tilldelning ramavtal persontransport

Ärendet var ett tilldelningsbeslut och vid tidpunkten för protokollets publicering rådde sekretess. Beslutet är nu offentligt.

Vaxholms stad har genom ADDA inköpscentral genomfört en upphandling av persontransport. Vaxholm har annonserat för buss och taxi i två separata avtal. Beräkningar visar att den sammanlagda kostnaden för buss och taxi blir högre jämfört med enbart taxi. Kostnaden för taxi blir högre för 2023 jämfört med 2022 års budget. Omvärldsläget gör att priser kan förväntas öka ytterligare. Vaxholms stad bedömer att de mest ekonomiska alternativ för kommunen är att avbryta upphandlingen för buss samt tilldela beslut för lägsta anbud för taxi.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen tillstyrker ADDA inköpscentral (STIC) att tilldela ramavtal till leverantören Sverigetaxi gällande upphandlingen av persontransport (samhällsbetalda resor) 2021, delområde Taxitjänster samt ger utbildningschef i uppdrag att underteckna avtal med vinnande anbudsgivare.
 2. Kommunstyrelsen beslutar att avbryta delområde Buss i ADDA inköpscentrals upphandling av persontransport (samhällsbetalda resor) 2021.
 3. Finansiering av merkostnaden ges i uppdrag till BUN och SN att utreda hur man kan minimera effekten av densamma.

Läs mer:

Ärendet fanns i skrivande stund inte i protokollet.

§ 56 Årsredovisning Vaxholms stad 2021

Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31. Resultatet för koncernen uppgår till 146 miljoner kronor och för kommunen till 145,9 miljoner kronor. Resultatet för kommunen är 126,3 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunen har tre övergripande målområden:

 • kvalitet
 • livsmiljö och
 • ekonomi.

Då merparten av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld eller på väg att uppfyllas inom alla tre målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.

Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms stads årsredovisning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Årsredovisningen för 2021godkänns.
 2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.

Läs mer:

På sidan 38 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. Nämndernas åtgärdsplaner och Vaxholms stads prsredovisning 2021 finns bland de bifogade handlingarna i ärendet och du finner dem i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB..

§ 57 Ekonomiskt utfall januari - februari 2022

Utfallet fram till och med februari månad 2022 visar ett resultat på 16,6 miljoner kronor. Det överstiger budgeten med 11,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror dels på att det finns budgeterade kostnader som kommer senare på året, dels på flera vakanta tjänster.

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,2 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen.

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,5 miljoner kronor vilket dels beror på att skolorna genererar ett överskott. Men även verksamheten för samverkan och stöd och den gemensamma administrationen bidrar till överskottet.

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på en halv miljon kronor. I princip går hela underskottet att härleda till bygglovsverksamheten där det fortsatt är långa handläggningstider med avgiftsreduceringar. Samtidigt stöttar extraresurser verksamheten, vilket ger ökade lönekostnader.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på satsningar som inte ännu är genomförda.

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Överskottet beror på en förbättrad skatteprognos och lägre räntekostnader jämfört med budget.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 40 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 58 Förhandling i hovrätten avseende Campus idrottshall

Svea Hovrätt har beviljat prövningstillstånd, mål nr T 8169-19, av ärendet i Attunda tingsrätt, mål nr T 3168-16, mellan Fastec Sverige AB och Vaxholms stad, med anledning av tvisten som uppstod vid totalentreprenaden av byggnation av Campus idrottshall.

Rättegången är planerad till april 2022, med sakframställan 4 och 5 april och slutanföranden 28 och 29 april.

Tingsrättens dom utföll till kommunens fördel där Fastec ska betala kommunen 30 451 864 kronor samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 maj 2017 till dess betalning sker. Tingsrätten kom även fram till att Fastec ska ersätta kommunens rättegångskostnader i tingsrätten om 10 851 420 kronor.

Dröjsmålsräntan uppgår per dagens datum till cirka 11 miljoner kronor.

Inför och fram till dom i Svea hovrätt faller kan förlikningsförsök och överenskommelse ske mellan parterna.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 41 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 59 Förstärkning av Vaxholms stads arbete med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar

Vaxholms stad samverkar sedan flera år tillbaka med Danderyds kommun kring en tjänst som säkerhetschef.

Nuvarande samverkansavtal tecknades 2017 och innebär att Danderyds kommun hyr ut sin säkerhetschef till Vaxholm motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. Sedan 2018 har samverkan även utökats genom att Danderyd också hyr ut beredskapssamordnare motsvarande 25 procent av en heltidstjänst.

De senaste årens utveckling har ställt en rad nya krav på kommunerna inom säkerhetsområdet. Mer konkret handlar det om omfattande arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Till detta ska läggas övrigt säkerhetsarbete som till exempel samverkan med räddningstjänst och polis, informationssäkerhet och brandskydd.

Kommunledningskontorets bedömning är att det finns behov av ytterligare resurser för att nå en tillfredsställande nivå inom det samlade säkerhetsarbetet i Vaxholms stad. Därför föreslås att en tjänst inrättas på heltid som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef i Vaxholms stad.

Kommunstyrelsens beslut: En heltidstjänst inrättas på kommunledningskontoret för säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef.

Läs mer:

På sidan 42 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 60 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023 - 2026

Arvodeskommitten inledde arbetet med reviderat arvodesreglemente inför ny mandatperiod i mars 2021. Kommitten har därefter genomfört fem formella beslutssammanträden och ytterligare tre informella diskussionsmöten.

Arbetet med reviderat arvodesreglemente har gjorts av den politiska organisationen genom ledamöter och ersättare i arvodeskommitten och förvaltningens roll har varit passiv.

Vid kommittens sammanträde 24 februari beslutades:

 • att förvaltningen får i uppdrag att utifrån dokumenterad beslutsgång sammanställa ett slutgiltigt förslag till arvodesreglemente
 • att förvaltningen får i uppdrag att utifrån ett förvaltningsperspektiv kvalitetsgranska reglementet och framföra eventuella synpunkter vid nästa sammanträde.

Förvaltningen samanställde inför arvodeskommittens sammanträde 2022-03-03 ett komplett förslag till reviderat arvodesreglemente. Vid sammanställningen utgick förvaltningen helt ifrån den beslutsgång som dokumenterades i protokollet från 2022-02-24 och endast språkliga rättelser gjordes. I arbetet med sammanställningen kvalitetsgranskade förvaltningen förslaget och överlämnade synpunkter till kommitten.

Vid arvodeskommitten sammanträde 2022-03-03 beslutade kommitten att med vissa förändringar föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026.

Förvaltningen bedömer att det förslag till arvodesreglemente som överlämnas till kommunstyrelsen är tillämpningsbart ur ett förvaltnings/administrativt perspektiv.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 antas.

Läs mer:

På sidan 44 - 45 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet. bland bilagorna som du kan ta del av i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. finns bland annat arvodeskommitténs förslag.

§ 61 Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till paragraf 13 i Vaxholms stads lokala ordningsföreskrifter

Klas Beskow (SD) yrkar i motionen att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13:

"Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun:

Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan, inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till Shelltomten.

Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till lCA Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.

Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2. Återvinningsstationen Löjvik, Resarö."

Förvaltningens svar

En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven.

Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142).

Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle upphävas av länsstyrelsen.

Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.

Läs mer:

På sidan 46 - 47 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 62 Samarbetsavtal med kanotister, Vaxholms kanotsällskap

Förfrågningar har kommit till Vaxholms stad om samarbete med två framgångsrika kanotister i Vaxholms kanotsällskap.

Vaxholms kanotsällskap har genom åren lyckats mycket väl med att få fram duktiga kanotister.

Ett samarbete mellan kommunen och idrottarnas förening ger kommunen möjligheter att erbjuda tillfällen för idrottarna att med sina kunskaper och erfarenheter inom flera olika områden bidra som förebilder och inspiratörer till Vaxholms barn, ungdomar, unga vuxna - men även till andra lokala idrottsföreningar.

Även barn som inte är engagerade i idrottsföreningar kan erbjudas ta del av det idrottarna förmedlar via Vaxholms stads utbildnings- och fritidsverksamheter och aktiviteter som kommunen arrangerar under skollov.

Samarbetsavtal med de båda elitkanotisterna tecknas för tre år och beräknas ha ett totalt värde om 180 000 kronor, varav 30 000 kr per person och år.

Kommunstyrelsens beslut: Samarbetsavtal ingås mellan Vaxholms stad och de två elitkanotisterna inom Vaxholms kanotsällskap.

Läs mer:

På sidan 46 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 63 Beslut om flaggning

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Vaxholms stad sedan 28 februari flaggat med Ukrainas flagga intill både den svenska flaggan och Vaxholms stads kommunvapen.

Beslut fattades av kommunstyrelsens ordförande med stöd av p. 1.1 i kommunstyrelsens delegeringsordning då ett beslut inte kunde avvaktas till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Nuvarande beslut gäller till och med 24 mars.

På uppdrag av kommunstyrelsens presidium föreslås nu att flaggning fortgår tillsvidare och att nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att hantera det dagliga arbetet med flaggning.

Kommunstyrelsens beslut: Vaxholms stad ska tillsvidare flagga dygnet runt med Ukrainas flagga tillsammans med den svenska flaggan samt Vaxholms stads kommunvapen. 

Läs mer:

På sidan 50 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 64 Val och entlediganden

Kommunstyrelsen beslutade om val och entlediganden av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens planeringsutskott och till det politiska redaktionsrådet för tidningen Viktigt i Vaxholm.

Läs mer:

På sidan 51 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du ta del av listan med ledamöter som valts och entledigats.

§ 65 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut: Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 52 i KS-protokollet Pdf, 14.9 MB. kan du läsa mer om ärendet och i kallelsen till KS Pdf, 45.9 MB. finner du ärendelistan med delegeringsbeslut.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på sidan med årets mötesschema för politiska sammanträden. Länk till annan webbplats.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm