Artikeln publicerades 22 augusti 2019

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd till överklaganden av detaljplanen för Norrberget

22 augusti 2019 meddelade Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt att några av överklagandena av den nya detaljplanen för Norrberget ska behandlas i överdomstolen.

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget, Dp 410. Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att några av överklagandena får prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen.

Vad händer nu?

Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att pröva de överklaganden som fått prövningstillstånd. Vaxholms stad fullföljer samtidigt överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab projekt och fastigheter AB. Enligt avtalet och inför fastighetsbildning behöver marken på Norrberget vara fri från byggnader under hösten 2019.

Rivningen på Norrberget är planerad i två etapper. Den första etappen, som påbörjades under sommaren och omfattar Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden, påverkas inte av beslutet från Mark- och miljööverdomstolen. Rivningen i denna etapp går enligt tidplan och beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020.

Den andra etappen, som omfattar rivning av skyddsrummen i Norrbergsskolan och Lillstugan samt byggnaden Lillstugan, är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft och denna etapp kommer inte att påbörjas innan Mark- och miljööverdomstolen meddelat sin dom. Även ny bebyggelse på Norrberget är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft.

Lägerhöjden och Lillstugan avslutade sin förskoleverksamhet vid sommaruppehållet, ny förskola står klar och är fullt verksam i Blynäsviken. Lillstugans verksamhet har flyttat till Äppelgården.

Mer information

Om du vill ta del av Mark- och miljööverdomstolens beslut om prövningstillstånd kan du begära ut den av Svea hovrätt eller av Vaxholms stad.

Läs mer om projekt Norrberget Länk till annan webbplats.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Exploateringsenheten i Vaxholms stad via e-post: exploatering@vaxholm.se