Artikeln publicerades 7 januari 2021

Provborrningar på kajerna avslutade

De borrningsarbeten för markundersökning som genomfördes på vid Vaxholms kajer i december är nu avslutade och kommer att analyseras under kommande veckor. Resultatet ska sedan ligga till grund för planeringen för kommande renovering.

Under december borrades ett antal tallriksstora djupa borrhål i kajerna och i vattnet utanför, bland annat för att ta reda på hur långt det är ner till fast berggrund.

Vid Vaxholms kajer handlar det om cirka 3–5 meters djup, vilket i dessa sammanhang är grunt. Djupare avstånd ner till berggrund hade gjort det mer kostsamt att bygga en stabil kaj på platsen. I ett av borrproven var djupet nära 20 meter. Det är troligen en spricka i berget som inte påverkar det kommande arbetet. Fler utredningar kommer att genomföras för att kontrollera just detta.

I undersökningarna hittades som väntat en del föroreningar i jorden, som asfalt och oljespill. Det är naturligt att sådant spill förekommer i en stadsmiljö med både bil- och lastbilstrafik. Kunskapen gör nu att man bättre kan planera renoveringen, till exempel hur jordmassorna som grävs bort behöver tas om hand och vad det kan komma att kosta.

Under provborrningarna letade man också efter lera, som kan göra marken instabil. Tyvärr hittades en mindre mängd lera som kommer att behöva grävas bort i delar av kajområdet.

Markutredningarna har medfört två mindre avstängningar på kajen på grund av underminering. Båda platserna är på land i närheten av inloppet till gästhamnen och påverkar inte biltrafiken. I början av det nya året tas beslut om de två håligheterna ska lagas under våren eller om arbetet kan vänta tills hela kajen ska renoveras 2022.