Artikeln publicerades 4 juni 2019

Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3 ställs ut på granskning

Den 22 maj tog kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att genomföra granskning av detaljplaneförslaget för Rindö hamn etapp 3, Dp 408.

Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter från allmänheten och remissinstanser. Förslaget ställs ut på granskning under perioden 4 juni 2019 – 26 juni 2019. Samtliga handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt under ordinarie öppettider i kommunhuset på Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.

Handlingar Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast 26 juni 2019. Underteckna skrivelsen och uppge namn och postadress. Namnteckning bör förses med namnförtydligande.

Postadress:
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Eller skicka e‐post: plan@vaxholm.se