Artikeln publicerades 20 mars 2019

Nya riktlinjer för skolskjuts

Inför läsåret 2019/2020 gäller nya riktlinjer för skolskjuts i Vaxholms stad. Syftet med förändringarna är, dels att bedömningsgrunderna ska bli tydligare, dels att kunna möta stora ökningar av kostnader för skolskjuts med taxi.

I januari i år gav kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för skolskjuts. Bakgrunden är att den nya upphandlingen för taxiresor resulterade i en mycket kraftig ökning av kostnader för skolskjuts med taxi. För att göra det möjligt att finansiera skolskjuts inom budget fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om nya riktlinjer 18 mars 2019.

Den största förändringen innebär tydligare och striktare kriterier för att beviljas skolskjuts med taxi till och från skolan. Tidigare har taxi beviljats genom en generell bedömning av trafiksäkerheten på vissa vägar, utan hänsyn till elevens ålder. De nya riktlinjerna utgår istället från trafikförhållanden som olika åldrar bedöms klara av. Konsekvenserna av denna förändring blir en mer rättvis bedömning. Men det kommer också ge färre beviljade taxiresor.

Riktlinjerna bygger på jämförelser med andra kommuner, trafikmätningar, aktuell forskning och gällande praxis. Hänsyn har även tagits till att Vaxholms stad tidigare varit generös vid bedömningen och en individuell prövning kommer även fortsättningsvis att göras i varje enskilt fall.

De största förändringarna i skolskjutsen

Bedömning utgår från riktlinjer om vilka trafikförhållanden olika åldrar bedöms klara av.Avståndskravet lättas upp så att fler beviljas skolskjuts på grund av avstånd.
  • Vid handläggning av ansökan om taxi till annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl, till exempel funktionsnedsättning, tas elevens behov av placering i skola samt avstånd till Vaxholm i beaktande.
  • Gymnasielever kommer inte längre att kunna beviljas taxi genom utbildningsförvaltningen på grund av särskilda skäl. De elever som beviljas färdtjänst av landstinget kommer utbildningsförvaltningen att ersätta reskostnaden upp till högkostnadsskyddet.
  • Utbildningsförvaltningen får möjlighet att ompröva behov av taxi vid upprepade missade turer som inte avbokats.
  • De särskilda områdesbestämmelser som beviljade alla elever på Resarö busskort till Kronängsskolan (oavsett avstånd) tas bort. Bedömningen görs istället utifrån avstånd mellan hem och skola.

Mer information

De nya riktlinjerna omfattar:

  • reviderade riktlinjer för skolskjuts och elevresor
  • riktlinjer för bedömning av elevers trafikmognad relaterat till trafikförhållanden

Klicka här för att läsa mer om de nya riktlinjerna för skolskjuts och elevresor

Vid frågor, vänligen kontakta:
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad

Telefon 08-541 708 00

E-post: skolskjuts@vaxholm.se