Artikeln publicerades 14 februari 2020

Oljesanering på tomten fortgår

Sedan den 7 januari, då förekomst av olja konstaterades på vattenytan i norra Vaxholmsfjärden, nedanför gamla Norrbergsskolans tomt, har flera aktörer fortsatt samverka för att omhänderta oljeläckaget.

Arbetet med att begränsa oljan i vattnet har varit prioriterat. Likaså att lokalisera var olja förekommer för att kunna planera för sanering. Provtagning och analys av oljan har genomförts parallellt med rivning av olika byggnadsdelar i sökandet efter källan.

De oljetankar som längre tillbaka i tiden använts på Norrbergsskolan avvecklades troligtvis redan år 2000, då avtal om fjärrvärme slöts. I samband med att olja i början av året upptäcktes i slänten ned mot vattnet inleddes provtagningar som med säkerhet visade att de gamla oljetankarna kunde uteslutas som källa till läckaget. De är sedan dess sanerade och bortforslade.

När undersökningarna gick vidare och rivningsrester togs bort på platsen där tankarna stått togs ett litet hål upp i betonggolvet på platsen för det gamla pannrummet. Det kunde då konstateras att det under betongplattan fanns ett vattentryck från dräneringslagret som sakta trängde upp. En sugbil har därefter anlitats och oljeblandat vatten har sugits ur den oljeavskiljare som fanns i pannrummet. Då vattentrycket lättade minskade även de små rännilarna med olja längs bergssluttningen ner mot vattnet.

Nu är berget där pannrummet låg frilagt och sanering inleds.

Vatten som sugs upp från det förorenade markområdet filtreras, för att renas och tas omhand på ett säkert sätt.

På Norrbergstomten pågår sedan sommaren 2019 rivning av den gamla Norrbergsskolan. Detta rivningsarbete fortgår parallellt med arbetet kring oljeläckan, där insatser genomförs som ett eget projekt tillsammans med rivningsentreprenören och övriga samverkande aktörer.

Bakgrund

På Vaxön i Vaxholm pågår sedan 2019 rivning av Norrbergsskolan. Skolan har stått tom sedan höstterminen 2017 då verksamheten flyttades till den nybyggda högstadieskolan Kronängsskolan, även den belägen på Vaxön.

Läs tidigare information om oljeläckaget:

Nyhet om oljeläckaget publicerad 17 januari

Nyheter om oljeläckaget publicerad 9 januari