Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning.

Pågående översiktsplanearbete

Under hösten 2018 inleds arbetet med en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Läs mer på Vaxholm 2040 - ny översiktsplan.

Du kan också kontakta projektledare Matilda Karlström.
Telefonnummer: 08-541 708 83
E-post: matilda.karlstrom@vaxholm.se

Vaxholm 2030: en vision för Vaxholms framtida utveckling

Vaxholms stadsgällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2013.

En fördjupning av översiktsplanen kan göras för vissa områden, detta för att noggrannare kunna utreda förutsättningarna inför kommande detaljplanering. Översiktsplan Vaxholm 2030 (pdf) Pdf, 30.7 MB.

Blåplan för Vaxholms stad

Vaxholms stads blåplan är ett tillägg till översiktsplanen Vaxholm 2030 och behandlar vattnet ur ett brett perspektiv samt belyser intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Att lyfta samverkan med grannkommuner kring vattenfrågor är en annan viktig del av planen. Planen är uppdelad i tre delar som behandlar styrdokument, riktlinjer strategier och lagar som planen förhåller sig till, men förutsättningar och förslag på utveckling för kommunens vattenområden. Blåplan 2017-2030 Vaxholms stad (pdf) Pdf, 1.7 MB.

Fördjupade översiktsplaner

I Vaxholm finns tre gällande fördjupningar av översiktsplanen för Resarö, Kullön samt Rindö och Skarpö.

  • Fördjupning av översiktsplanen i delen Kullön
    antogs av kommunfullmäktige den 28 november 1994.
  • Fördjupning av översiktsplanen i delen Resarö antogs av kommunfullmäktige den 27 september 1993.
  • Fördjupning av översiktsplanen i delen Rindö och Skarpö antogs av kommunfullmäktige den 2 mars 2009.

Dokument

Prövning av översiktsplanens aktualitet

Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. För att säkerställa planens aktualitet ska kommunfullmäktige pröva planen efter de krav som ställs på översiktsplaner i plan- och bygglagen minst en gång per mandatperiod. Det är hela översiktsplanen med fördjupningar och tillägg som ska prövas. Den 18 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut om översiktsplanens aktualitet. Vaxholms översiktsplan bedöms vara i huvudsak aktuell. Beslut om översiktsplanens aktualitet (pdf) Pdf, 2 MB.