Vägen till en centrumstrategi

Projektet ”Vaxholms centrumutveckling” inleddes på initiativ av kommunstyrelsen hösten 2022 med syfte att ta fram en gemensam centrumstrategi med tillhörande handlingsplan för att utveckla stadskärnan och göra Vaxholm till en levande skärgårdsstad året runt. Här får du information om hur arbetet med att ta fram strategin har gått till.

Sedan starten engagerade projektet ett stort antal medborgare, näringsidkare och föreningar, politiker och tjänstepersoner, och genomfördes i följande steg:

 1. Nulägesbeskrivning (september 2022 – februari 2023)
 2. Strategiarbete (mars – november 2023).
 3. Handlingsplan (november 2023 – mars 2024).

Varje steg bereddes i näringslivsberedningen och beslutades av kommunstyrelsen innan nästa steg i arbetet tog vid.

Arbete med nulägesbeskrivning

Första steget i arbetet var att beskriva Vaxholms nuläge. Nulägesbeskrivningen arbetades fram under perioden september 2022–februari 2023 i dialog med Vaxholms näringsliv, föreningsliv, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, medborgare i olika åldrar, tjänstepersoner inom stadsbyggnadsförvaltningen samt politiska representanter från näringslivsberedningen och nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholms stad.

Nulägesbeskrivningen godkändes av kommunstyrelsen den 23 mars 2023, varefter arbetet med strategin kunde påbörjas.

Här kan du ta del av nulägesbeskrivningen.

Strategiarbete

Den 18 april 2023 startade strategiarbetet med en kickoff i rådhuset. Totalt samlades 70 personer; näringsidkare, fastighetsägare, föreningsrepresentanter, tjänstepersoner, politiker och intresserade medborgare. Utöver en dragning av den framtagna nulägesbeskrivningen och information om projektet fick deltagarna även lyssna till Lars Albinsson som föreläste om vad som skapar en levande stad. Under kvällen deltog även Tomas Johansson, dåvarande centrumutvecklare för Norrtälje handelsstad, som berättade om hur man arbetat med motsvarande frågeställningar i Norrtälje.

Under våren och hösten 2023 genomfördes tio workshops med syfte att ge input till strategin. Alla som ville bidra med tankar och idéer välkomnades att delta. Totalt deltog ett 60-tal personer (näringsidkare, fastighetsägare, föreningsrepresentanter, medborgare, tjänstepersoner från Vaxholms stad och representanter från de politiska partierna) vid minst ett workshopstillfälle.

Workshoparna var indelade i fem fokusområden där två workshops genomfördes inom varje område:

 1. Utbud och etablering
 2. Platsen
 3. Kommunikationer
 4. Varumärket
 5. Organisation och samverkan

Om du är intresserad av att ta del av minnesanteckningarna från genomförda workshops, kontakta näringslivsansvarig Mikaela Lodén på e-post: mikaela.loden@vaxholm.se.

Under hösten 2023 arbetade Vaxholms stads näringslivsberedning vidare med den input som framkommit under genomförda workshops som underlag för strategin. Arbetet synkades med Vaxholms stads pågående arbeten med:

 1. Vaxholms kajer
 2. rådhusutredningen
 3. handelsutredningen
 4. översiktsplan 2040.

Den framtagna strategin beslutades av kommunstyrelsen den 23 november 2023.

Här kan du ta del av Vaxholms centrumstrategi 2024-2035 (pdf) Pdf, 504.5 kB..

Handlingsplan

Den beslutade strategin konkretiserades i en handlingsplan som beskriver de steg som behöver tas för att strategin ska gå från ord till genomförd plan. Handlingsplanen, som sträcker sig från 2024 – 2035, bereddes av näringslivberedningen och beslutades av kommunstyrelsen den 21 mars 2024.

Här kan du ta del av Handlingsplan Vaxholms centrumutveckling 2024 – 2035 (pdf) Pdf, 203.8 kB..

Genomförande

Med godkänd strategi och handlingsplan påbörjas det praktiska arbetet med att genomföra handlingsplanen så att målsättningarna i strategin blir verklighet. Vissa steg löper över flera år medan andra genomförs på kortare tid. Du kan följa det fortsatta arbetet med genomförande av Vaxholms centrumstrategi på sidan Centrumutveckling.

Kontaktinformation

Du är också välkommen att kontakta näringslivsansvarig Mikaela Lodén för information om hur du kan bidra till utvecklingen och engagera dig i arbetet.

Epost: mikaela.loden@vaxholm.se