Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Vaxholms stad behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, e-postadress, telefonnummer eller fotografier av dig.

Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PuL. Nedan beskrivs hur Vaxholms stad samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Du är välkommen att kontakta Vaxholms stads dataskyddsombud vid frågor kring integritets- och dataskydd. Se kontaktuppgifter nedan.

Vaxholms stads hantering av personuppgifter

I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i respektive verksamhet. Även de kommunala bolagen är personuppgiftsansvariga för sina personuppgiftbehandlingar. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att personuppgifter hanteras korrekt, att det finns tillräckliga resurser för arbetet med dataskydd, att personal som hanterar personuppgifter har kunskap om lagregleringen och att organisationen har utsett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud finns nedan.

Vaxholms stads nämnder arbetar med att färdigställa sina förteckningsregister över de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i verksamheterna. Samtidigt sker informationsinsatser för att redogöra för de registrerade hur personuppgifter hanteras av kommunen. Verksamheterna ser även över hur och när samtycken inhämtas och ser till att personuppgiftsbiträdesavtal finns för alla behandlingar som utförs av en tredje part. Vaxholms stad arbetar dessutom för att skapa, etablera och informera om nya rutiner och riktlinjer för till exempel incidentrapportering, kommunikation av personuppgifter via e-post och gallring av personuppgifter.

När och varför behandlas personuppgifter i Vaxholms stad?

För att utföra sina uppdrag hanterar Vaxholms stad en stor mängd personuppgifter om framför allt sina medborgare och anställda. När någon kontaktar kommunen, till exempel för att ansöka om barnomsorg, bygglov eller försörjningsstöd, registreras dennes uppgifter i olika system på berörd förvaltning. Uppgifter kan dels komma från en person direkt, men även från andra källor, till exempel från folkbokföringsregistret, anmälare, anhöriga eller andra myndigheter.

De uppgifter som myndigheten behandlar används till exempel för att behandla ansökningar, ärenden och utredningar, samt för att utföra andra uppgifter som utgör allmänt intresse. Dessutom behandlas en del uppgifter för att uppfylla krav i andra lagstiftningar, bland andra tryckfrihetsförordningen, arkivlagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

I de fall Vaxholms stad behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke finns det alltid möjlighet att återkalla samtycket. Kontakta i sådana fall dataskyddsombud, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Vid frågor om hanteringen av personuppgifter

Du som registrerad kan kontakta kommunens personuppgiftsansvariga om du:

  • har frågor om en behandling
  • vill begära rättelse av din information
  • vill begära att bli raderad
  • vill invända mot behandlingen
  • vill begära ett registerutdrag över våra behandlingar av dina personuppgifter (använd gärna vår e-tjänst).

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du har mer allmänna frågor om personuppgiftsarbetet i Vaxholms stad är du välkommen att kontakta Vaxholms stads personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvariga Vaxholms stad

Dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@vaxholm.se

Kommunstyrelsen
E-post: kansliet@vaxholm.se

Barn- och utbildningsnämnden
E-post: utbildning@vaxholm.se

Socialnämnden:
E-post: sociala@vaxholm.se

Stadsbyggnadsnämnden:
E-post: stadsbyggnad@vaxholm.se

Nämnden för teknik, fritid och kultur:
E-post: tekniska@vaxholm.se

Valnämnden:
E-post: kansliet@vaxholm.se

Kommunala bolag

Vaxholm Smeden 3 AB
E-post: ekonomi@vaxholm.se

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB
E-post: ekonomi@vaxholm.se

Postadress
Vaxholms stad, [Nämndens namn]
185 83 Vaxholm

Telefonnummer: 08-541 708 00 (växeln)