Tillgänglighetsredogörelse

Välkommen till Vaxholms stads tillgänglighetsredogörelse. Vi strävar efter att göra vår webbplats så tillgänglig som möjligt för alla användare. Nedan beskrivs våra mål, pågående åtgärder och framtida planer för att förbättra tillgängligheten.

Vaxholms stad står bakom den här webbplatsen. Vårt mål är att säkerställa att alla användare, oavsett deras förutsättningar, kan uppfatta, hantera och förstå innehållet på vaxholm.se. Vi strävar efter att uppfylla kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och arbetar för att leva upp till kraven i nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1).

Grundläggande tillgänglighet på vaxholm.se

Vi har utvecklat vaxholm.se i enlighet med höga tillgänglighetskrav som gäller för offentliga organisationer. Vår webbplats bygger på vägledning från E-delegationen och är skapad med den senaste versionen av CMS-verktyget Sitevision. Läs mer om tillgänglighet i Sitevision Länk till annan webbplats.

Kända tillgänglighetsproblem

Vi är medvetna om att vi ännu inte uppfyller alla krav i lagen om offentlig digital service. Nedan beskriver vi de kända tillgänglighetsproblemen och våra åtgärdsplaner.

 1. PDF-dokument: Vi har rensat ut många otillgängliga PDF-dokument och ersatt dem med tillgängliga webbsidor. Under 2023 fortsätter vi med att anpassa återstående dokument för att uppfylla tillgänglighetskraven. Vi har även tagit fram en handlingsplan för vårt arbete med tillgängliga dokument som du kan ta del av längre ned på sidan.
 2. E-tjänster: Vissa av våra e-tjänster, levererade av tredje part, är ännu inte helt tillgängliga. Vi arbetar tillsammans med leverantören för att rätta till detta.
 3. Webbsändningar: Vi textar och syntolkar för närvarande inte våra webbsändningar. Detta är i enlighet med lagens undantag, men vi arbetar aktivt för att förbättra detta.
 4. Vaxholmskartan: Länken till vår karta över Vaxholms stad är för närvarande inte tillgänglighetsanpassad. Kartor som inte är avsedda för navigering undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi överväger att bygga en ny, tillgänglighetsanpassad version av kartan.
 5. WAI-ARIA landmärkesroller: Vi har inte implementerat WAI-ARIA landmärkesroller konsekvent, men vi arbetar med en plan för att säkerställa deras närvaro där det behövs.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte nämns här, ber vi dig att rapportera dem till oss. Vi finns här för att hjälpa dig ta del av innehåll som ännu inte fullt ut är tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du stöter på svårigheter, och använd vårt kontaktformulär för att rapportera problem.

Vi vill också finnas till hand för att hjälpa dig att ta del av innehåll som för närvarande inte är tillgänglighetsanpassat. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem så hjälper vi dig så snart vi kan.

Be om hjälp eller rapportera brister via vårt kontaktformulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är ansvarig för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever tillgänglighetsproblem, kontakta i första hand Vaxholms stad så att vi kan åtgärda problemet. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina synpunkter, kan du rapportera till DIGG.

Tillgänglighetstester på Vaxholm.se

Vi strävar efter att säkerställa en hög grad av tillgänglighet på vaxholm.se genom olika metoder och granskningar.

Självskattning och granskning

Sedan lanseringen i september 2020 har vi utfört en omfattande manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet, baserad på Funkas krav. Här kan du kan ta del av granskningsrapporten: Protokoll, egenkontroll av vaxholm.se (Excel) Excel, 29.6 kB.

Granskning av DIGG

I november 2021 genomförde DIGG en förenklad granskning av 33 slumpmässigt utvalda webbsidor på vaxholm.se och påpekade brister i tillgänglighet. Vi använde DIGG:s rapport som grund för att genomföra åtgärder för att förbättra webbplatsens tillgänglighet, såsom att säkerställa enhetlig rubrikstruktur och korrekt användning av radbrytningar och listor. Vaxholms stads supportleverantör åtgärdade identifierade brister som var kopplade till CMS-verktyget. Här kan du ta del av hela rapporten: DIGG:s granskning av vaxholm.se (pdf) Pdf, 2.5 MB.

Vi arbetar aktivt och regelbundet med att åtgärda liknande, återkommande brister. Andra upptäckta brister, såsom otydliga länktexter och öppnande av länkar i nya fönster, åtgärdas regelbundet i samband med våra kontinuerliga genomgångar.

Regelbundna tillgänglighetsöversyner

Vi genomför regelbundna manuella tillgänglighetsöversyner av webbplatsen för att upptäcka och rätta eventuella brister och därmed förbättra användarupplevelsen.

Aktiviteter, åtgärder och planen framåt

Vi strävar kontinuerligt efter att öka tillgängligheten på vaxholm.se. Här redogör vi för tidigare genomförda huvudaktiviteter och åtgärder samt delar med oss av våra planer för framtida förbättringar.

Genomförda aktiviteter och åtgärder 2020-2022

Vi har kontinuerligt investerat i utbildning och kompetensutveckling för att ge berörda medarbetare goda möjligheter att följa kraven för en tillgänglig webbplats:

 • Vid lanseringen 2020 utbildades våra webbredaktörer inom kommunen i att skapa tillgängligt webbinnehåll.
 • 2020 utbildades även Vaxholms stads ledningsgrupp om lagkraven och vikten av att ha en kommunal webbplats som är tillgänglig för alla.
 • Sedan dess har årliga interna utbildningar och stöttningssessioner för webbredaktörerna genomförts för att förbättra deras kunskap om tillgänglighet.
 • Under 2022 deltog ledningsgruppen i en översyn av vårt arbete med tillgängliga dokument och hur vi kan anpassa oss till kraven.
 • Hösten 2022 fokuserade vi på att utbilda ett stort antal webbredaktörer i att "Skapa tillgängliga dokument".

Övriga aktiviteter och åtgärder innefattar:

 • Under 2021-2022 anpassade vi över hundra PDF-dokument. Ett stort antal dokument har rensats bort och ersatts med tillgängliga webbsidor.
 • Vi har regelbundet granskat och systematiskt reviderat hela webbplatsen för att förbättra rubrikstruktur, radbrytning, listor, länkar och andra viktiga tillgänglighetskomponenter.

Genomförda aktiviteter och åtgärder under 2023

 • En manuell tillgänglighetsöversyn genomförs för att säkerställa att vårt innehåll är så tillgängligt som möjligt.
 • Vi satsar fortsatt på kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling för våra webbredaktörer, inklusive utbildning i klarspråk.
 • Vi har genomfört en teknisk översyn av webbplatsen och vidtagit åtgärder för att öka tillgängligheten och prestandan.
 • Vi har utarbetat en handlingsplan för att organisera vårt arbete med att tillgänglighetsanpassa dokument. Handlingsplanen beskriver bland annat organisatorisk struktur, vår plan för fortsatt utbildning av personal och vilket stödmaterial som kommer att tillhandahållas. Ta del av Vaxholms stads handlingsplan för att tillgänglighetsanpassa dokument (pdf) Pdf, 250.4 kB.

Planer för 2024

 • I början av året avslutas den manuella tillgänglighetsgranskningen.
 • Arbetet med att implementera handlingsplanen för arbetet med tillgängliga dokument fortsätter. Det innefattar bland annat:
  • Implementera tillgänglighetsanpassade mallar och arbetsmetoder i organisationen.
  • Säkerställa att alla nya dokument på vaxholm.se följer tillgänglighetsriktlinjer.
  • Genomföra utbildning, uppföljning och fortsatt arbete med att anpassa dokument och mallar för ökad tillgänglighet.
 • Vi fortsätter arbetet med att utbilda och kompetensutveckla vår personal i tillgänglighet och klarspråk.
 • Vi fortsätter genomföra självskattningsprov och granskningar.
 • Upptäckta tillgänglighes
 • brister kommer löpande att åtgärdas och ett regelbundet förbättringsarbete av webbplatsens design, teknik och innehåll kommer att genomföras.

Nästa tillgänglighetsöversyn

En tillgänglighetsgranskning genomfördes och slutfördes under första halvåret av 2022. Under hösten 2023 och i början av 2024 genomförs en ny manuell tillgänglighetsgranskning av webbplatsens redaktionella innehåll.

Publicering av webbplatsen

Webbplatsen publicerades: 20200915.