Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut så finns det två olika sätt att överklaga. Antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen. Laglighetsprövning innebär att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Stockholm.

Du som är skriven i Vaxholms stad, äger en fast egendom eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga ett kommunalt beslut som fattats med kommunallagen som grund med ett så kallat kommunalbesvär, även kallat laglighetsprövning.

Du har tre veckor på dig att överklaga. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det fattats på fel sätt, strider mot lagen, överskrider kommunens befogenheter, eller fattats av fel instans i kommunen. Det är inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är fel eller olämpligt.

Alla kommuninvånare kan överklaga ett beslut som fattats med kommunallagen som grund.

Så här gör du

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat och innehålla information om:

  • vilket beslut du är missnöjd med
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet
  • vilka fel du anser att det finns i beslutet och ange på vilken grund det ska upphävas
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Du ska skicka in överklagan inom 3 veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. I Vaxholms stad finns den officiella anslagstavlan i kommunhusets entré samt på vår webbplats.

Officiell anslagstavla, Vaxholms stad

Ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

I det fall överklagande skickas till kommunen är Vaxholms stad skyldig att vidarebefordra överklagandet till Förvaltningsrätten utan dröjsmål med information om när det kommit in.

Förvaltningsbesvär

Du som är direkt, personligt berörd av ett beslut som fattats med förvaltningslagen som grund kan överklaga beslutet med ett så kallat förvaltningsbesvär. Det kan exempelvis handla om beslut om bygglov eller socialt bistånd. Du har tre veckor på dig att överklaga.

Så här gör du

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat och innehålla information om:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet
  • vilka fel du anser det finns och ange hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Du måste skicka in överklagan till den nämnd som fattat beslutet inom 3 veckor från den dag du fått ta del av nämndens beslut.

Överklagandet ska riktas till:

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Överklagandet ska skickas till:

Vaxholms stad, [ange nämnd]
185 83 Vaxholm

Ansvariga i kommunen bedömer om ärendet ska prövas på nytt eller inte. Om beslutet inte ska omprövas hos kommunen skickas det vidare till förvaltningsrätten.