Officiell anslagstavla

Här hittar du information om kommande politiska sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll och andra viktiga meddelanden som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2024.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2024-06-17
Beslutsparagrafer: §§ 33-56
Anslag publicerat: 2024-06-20 till 2024-07-12

Nedladdningsbart protokoll

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagen miljö-och hälsoskyddsnämnd
Sammanträdesdatum: 2024-06-10
Beslutsparagrafer: §§ 40-48, 50-57
Anslag publicerat: 2024-06-18 till 2024-07-10

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagen miljö-och hälsoskyddsnämnd
Sammanträdesdatum: 2024-06-10
Beslutsparagrafer: §§ 49
Anslag publicerat: 2024-06-18 till 2024-07-10

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Beslutsparagrafer: §§ 63-83
Anslag publicerat: 2024-06-17 till 2024-07-09

Nedladdningsbart protokoll

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Beslutsparagrafer: §§ 9-11
Anslag publicerat: 2024-06-12 till 2024-07-04

Nedladdningsbart protokoll

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Beslutsparagrafer: §§ 14-16
Anslag publicerat: 2024-06-12 till 2024-07-04

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2024-05-30
Beslutsparagrafer: §§ 77-115
Anslag publicerat: 2024-06-03 till 2024-06-25

Nedladdningsbart protokoll

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-05-31
Beslutsparagrafer: §§ 13-22
Anslag publicerat: 2024-06-03 till 2024-06-26

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.2 MB.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Stadsbyggnadsnämnden informerar
Följande ansökan om bygglov har inkommit för åtgärd utanför område med detaljplan:
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
Fastighet: Stegesund 1:105, Vikingsborgsvägen 26, 185 99 Vaxholm
Ärendenummer: BYGG.2024.300
Sista dag för synpunkter: 2024-08-15
Handlingar i ärendet:
Situationsplan på nybyggnadskarta, inkom 2024-07-04 Pdf, 550.5 kB.
Situationsplan, inkom 2024-07-04 Pdf, 693.7 kB.
Fasadritningar 4 st., inkom 2024-07-04 Pdf, 3.4 MB.
Planritningar 2 st., inkom 2024-05-24 Pdf, 155.3 kB.
Planritningar 3 st., inkom 2024-07-04 Pdf, 1.7 MB.
Sektionsritning, inkom 2024-05-24 Pdf, 185.7 kB.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas tillfälle att inkomma med synpunkter innan beslut tas i ärendet.

Synpunkter lämnas skriftligen senast 2024-08-15 till bygglov@vaxholm.se eller Vaxholms stad, Bygglov- och GIS-enheten, 185 83 Vaxholm.

På yttrandet uppges ert namn, adress, fastighetsbeteckning och ärendets diarienummer.