Officiell anslagstavla

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2024.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 april.
Tid: Måndagen den 22 april kl. 18:00
Plats: Kronängsskolans aula

Under sammanträdet ska "Årsredovisning Vaxholms stad 2023" samt "Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet år 2023 samt granskningsrapporter avseende bolagen. Prövning av fråga om anmärkning och ansvarsfrihet" behandlas.

Information om samtliga ärenden finns i, Nedladdningsbar kallelse till sammanträde 22 april (pdf) Pdf, 49.2 MB.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och åhörare välkomnas att ta del av sammanträdet fysiskt i aulan eller på sidan Webbsändning kommunfullmäktige. 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet, kansliet@vaxholm.se, senast kl. 17:00 måndagen den 15 april. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden och ska i första hand själv läsa upp sin fråga

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn-och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-04-15
Beslutsparagrafer: §§ 32-49
Anslag publicerat: 2024-04-17 till 2024-05-10

Nedladdningsbart protokoll

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Revisionen
Sammanträdesdatum: 2024-04-08
Beslutsparagrafer: §§ 3-4
Anslag publicerat: 2024-04-09 till 2024-05-02

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 489.2 kB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Sammanträdesdatum: 2024-03-20
Beslutsparagrafer: §§ 11-25
Anslag publicerat: 2024-03-26 till 2024-04-17

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.9 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-03-20
Beslutsparagrafer: §§ 27-40
Anslag publicerat: 2024-03-25 till 2024-04-16

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2024-03-21
Beslutsparagrafer: §§ 20-55
Anslag publicerat: 2024-03-25 till 2024-04-16

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-03-12
Beslutsparagrafer: §§ 21-31
Anslag publicerat: 2024-03-15 till 2024-04-08

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 692.6 kB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn-och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-03-11
Beslutsparagrafer: §§ 17-31
Anslag publicerat: 2024-03-15 till 2024-04-08

Nedladdningsbart protokoll

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsens arbetssutskott
Sammanträdesdatum: 2024-03-13
Beslutsparagrafer: §§ 10-21
Anslag publicerat: 2024-03-15 till 2024-04-08

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 814.1 kB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Sammanträdesdatum: 2024-03-13
Beslutsparagrafer: §§ 6-11
Anslag publicerat: 2024-03-14 till 2024-04-05

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 473 kB.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Underrättelse om granskning
Vattentjänstplan för Vaxholms stad 2024
Granskningstid: 2024-04-20 till och med 2024-05-19
Nedladdningsbar Underrättelse: Informationsbrev granskning Vattentjänstplan för Vaxholms stad, Förlängd granskningstid Pdf, 132 kB.
Planhandlingar:
Granskningsförslaget med tillhörande handlingar finns i sin helhet på Vaxholms stads webbplats VA-plan och Vattentjänstplan
Synpunkter: Synpunkter på granskningsförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 19 maj 2024, adress:

Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

eller:

E-post: plan@vaxholm.se

Kungörelse
Laga kraft detaljplan för Domaren 15, Dp 416, Vaxö, Vaxholms stad.
Detaljplan: Domaren 15, Dp 416
Datum laga kraft: 2024-02-21

Detaljplanen för Domaren 15, Dp 416, antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2023, §26. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står fast. Planen vann laga kraft den 21 februari 2024.

Vem som kan ha rätt till ersättning vid planläggning framgår av 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 15 kap. 5 § i Plan- och bygglagen ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

Nedladdningsbart dokument för kungörelse Pdf, 147.8 kB.
Kompletta handlingar i ärendet finns på planenheten i Vaxholms stad. Kontakta oss gärna om du vill begära ut handlingarna.

E-post: plan@vaxholm.se