Officiell anslagstavla

Information till följd av COVID-19

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om vilka sammanträden som ställs in i schemat på sidan Sammanträdestider 2021.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 december.
Tid: Måndagen den 13 december kl. 18:00
Plats: Kronängsskolans aula

Nedladdningsbar kallelse till sammanträde 13 december (pdf) Pdf, 146 MB.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och åhörare välkomnas att ta del av sammanträdet fysiskt i aulan eller på sidan Webbsändning kommunfullmäktige. 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet, kansliet@vaxholm.se, senast kl. 17:00 måndagen den 6 december. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden och ska i första hand själv läsa upp sin fråga

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Arvodeskommittén
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-30 §§ 5-9
Tillkännagivandet publicerat: 2021-12-07 till och med 2021-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-11 §§ 81-89
Tillkännagivandet publicerat: 2021-12-03 till och med 2021-12-25
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 3.3 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-25 §§ 171-193
Tillkännagivandet publicerat: 2021-11-30 till och med 2021-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 11.8 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-17 §§ 74-82
Tillkännagivandet publicerat: 2021-11-24 till och med 2021-12-16
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 6 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-15 §§ 80-90
Tillkännagivandet publicerat: 2021-11-19 till och med 2021-12-13
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-10 §§ 58-64
Tillkännagivandet publicerat: 2021-11-15 till och med 2021-12-07
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-11-10 §§ 66-72
Tillkännagivandet publicerat: 2021-11-15 till och med 2021-12-07
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Kungörelse om bygglov
Följande beslut har fattats av Stadsbyggnadsnämnden:
Bygglov för utökning av småbåtshamn
Fastighet: RAMSÖ S:4, Skogsön Södra Samfällighet
Ärendenummer: BYGG.2021.221
Publiceringsdatum: 2021-11-30

Överklagande kan göras skriftligen inom tre veckor från publiceringsdatum (senast 2021-12-21). Handlingarna i ärendet finns på bygglov- och GIS-enheten i Vaxholms stad. Kontakta oss, gärna via e-post bygglov@vaxholm.se, om du vill begära ut handlingarna.

Underrättelse om granskning - Detaljplan del av Lägret, Dp 422
Granskningstid: 2021-11-17 - 2021-12-08
Nedladdningsbar Underrättelse: Underrättelse (informationsbrev) Pdf, 187.9 kB.
Planhandlingar: Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns i sin helhet på Vaxholms stads webbplats. Länk till Dp 422

Kungörelse om samråd - Detaljplan för Prästgården(Vega), Dp 425
Samrådstid: 2021-11-17 - 2021-12-08
Nedladdningsbar Kungörelse: Kungörelse Pdf, 130.2 kB.
Planhandlingar: Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns i sin helhet på Vaxholms stads webbplats. Länk till Dp 425