Officiell anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Information till följd av COVID-19

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om vilka sammanträden som ställs in i schemat på sidan Sammanträdestider 2020.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 september.
Tid: Måndagen den 21 september kl. 18:00
Plats: Kronängsskolans aula

Nedladdningsbar kallelse till sammanträde 21 september (pdf)PDF

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten men med anledning av Covid-19 uppmanar vi att allmänheten tar del av sammanträdet på sidan Webbsändning kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-09-10 §§ 102-120
Tillkännagivandet publicerat:
2020-09-14 till och med 2020-10-06
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Revisionen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-09-09 §§ 1-2
Tillkännagivandet publicerat:
2020-09-10 till och med 2020-10-05
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-08-27 §§ 36-49
Tillkännagivandet publicerat:
2020-09-02 till och med 2020-09-24
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-08-26 §§ 59-66
Tillkännagivandet publicerat:
2020-08-31 till och med 2020-09-22
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-08-26 §§ 22-30
Tillkännagivandet publicerat:
2020-08-28 till och med 2020-09-21
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-08-26 §§ 21-24
Tillkännagivandet publicerat:
2020-08-28 till och med 2020-09-21
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-08-25 §§ 50-60
Tillkännagivandet publicerat:
2020-08-27 till och med 2020-09-18
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-08-24 §§ 60-67
Tillkännagivandet publicerat:
2020-08-27 till och med 2020-09-18
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-08-25 §§ 14-17
Tillkännagivandet publicerat:
2020-08-26 till och med 2020-09-17
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Kungörelser/underrättelser enligt plan- och bygglagen

Samråd för detaljplan

Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, del av fastighet Vaxön 1:81, Vaxholms stad, Stockholms län.

Planområdet ligger på Vaxöns östra del, mellan Lägergatan och Stockholmsvägen (väg 274). Marken ägs av Vaxholms stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att området kan användas som park och parkering. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Vaxholms stad. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till betydande intresse för allmänheten för rekreation och kulturmiljö. Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att samråd ska genomföras, PLU 2020-08-26 §22.

Information om samråd Planförslaget visas den 8 sep – 6 okt 2020 på Kommunhuset, Eriksövägen 27, vardagar kl 8 -16, på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, ordinarie öppettider, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. Vi finns på plats vid planområdet, tennisbanan Lägret, måndagen den 21 sep 2020 mellan kl 15-18 för att svara på frågor.

Synpunkter ska framföras skriftligen samt vara Stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 6 okt 2020 via mail: plan@vaxholm.se Eller adress: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm

Att överklaga ett beslut

I 13 kap. Kommunallag (2017:725) finns bestämmelser om laglighetsprövning. Kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut om de till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag, t.ex. skollagen.

Begäran om laglighetsprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet justerats. Om du vill överklaga ett beslut som fattats på delegation räknas tiden från det datum som nämndprotokollet anslogs, i vilket det överklagade beslutet anmäldes.

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stödjer sitt klagande på.

För laglighetsprövning gäller följande:

  • Alla kommunmedlemmar kan överklaga
  • Domstolen prövar om beslutet tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om ett organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning
  • Vid bifall kan domstolen endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut.