Bidrag och stöd till föreningar

Föreningslivet fyller en viktig funktion av det samlade fritidsutbudet i Vaxholms stad och det frivilliga arbetet som föreningarna utgör är av stort värde för Vaxholmsborna.

Kommunen tillhandahåller ett boknings- och bidragssystem åt föreningslivet där de kan ta del av och boka halltider till en subventionerad föreningstaxa, söka bidrag och registreras i kommunens föreningsregister.

Syfte för bidrag

Syftet till det kommunala stödet för ideella föreningar är att:

 • Ge föreningar resurser så att de kan verka för ett allsidigt fritidsutbud för stadens invånare
 • Skapa goda förutstättningar för fysiska aktiviteter ur ett friskvårdande perspektiv
 • Ge den enskilde individen möjlighet att ta del av ett rikt och varierat fritidsutbud, framförallt på den lokala orten

Riktlinjer för bidragsgivning

Nämnden för teknik, fritid och kultur antog 2021-12-09 om riktlinjer för bidragsgivning, TFK 2021/131.048 §92 Pdf, 483.9 kB.. Dessa riktlinjer är gällande för ideell föreningsverksamhet inom idotts- och friluftslivet i Vaxholms stad.

PDF för riktlinjerna är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

För att föreningen ska kunna ta del av bidrag ska föreningen uppfylla grundkraven, övriga bestämmelser, ansökningskrav och i de fall som särskilda krav gäller även uppfylla dem. Föreningsmedlemmar som stadigvarande bor i kommunen utgör grund för beräkning av bidrag.

Prioriterad målgrupp

Prioriterad målgrupp, för nämnden för teknik, fritid och kultur, är barn och ungdomar i åldern 7 – 20 år. Utöver denna målgrupp kan nämnden för teknik, fritid och kultur välja att prioritera andra målgrupper eller områden som nämnden finner särskild anledning att stödja och som ej omfattas av annan kommunal bidragsgivning.

Demokratisk struktur

Kommunens bidrag utgår endast till föreningar med en demokratisk struktur vilket innebär att föreningen ska:

 • Ha en styrelse som är utsedd av medlemmarna vid föreningens årsmöte.
 • Ha demokratiskt uppbyggda stadgar som är godkända av en riksorganisation, specialförbund eller av nämnden för Teknik, Fritid och Kultur.
 • Bedriva verksamhet som är uppbyggd på demokratiska grunder och är öppen för alla.
 • Bedriva idrott som är fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Grundkrav för en föreningen att uppnå för att få söka bidrag

 • I bolagsform vara registrerad som ideell förening.
 • I huvudsak bedriva verksamhet i Vaxholms stad för Vaxholms invånare.
 • Ha en demokratisk struktur.
 • Ha ett medlemsantal som uppgår till minst 10 aktiva medlemmar som deltar i föreningens aktiviteter.
 • Inte ha några oreglerade ekonomiska skulder till Vaxholms stad.
 • Alltid hålla sin föreningssida i kommunens boknings- och bidragssystem uppdaterad med senaste version av:
  - Verksamhetsberättelse
  - Årsmötesprotokoll
  - Ekonomisk redovisning

Övriga bestämmelser

 • Det är obligatoriskt för bidragsberättigade föreningar att med någon representant närvara vid informationsmöten/föreläsningar som tekniska enheten kallar till samt att besvara enkäter eller liknande som skickas ut av förvaltningen.
 • En förening kan endast få bidrag för en och samma verksamhet av en kommunal nämnd.
 • Har föreningen skulder till kommunen har tekniska enheten rätt att kvittera dessa mot innestående bidrag.
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur kan besluta om att bevilja undantag för en förening gällande en eller flera punkter i grundkraven.
 • Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, stödföreningar, supporterklubbar, studieförbund, elevföreningar eller föreningar som beviljas verksamhetsbidrag från annan kommunal förvaltning.

Ansökningskrav

 • Behörig funktion att ansöka om bidrag i kommunens boknings- och bidragssystem är:
  - Ordförande/Firmatecknare
  - Kassör
 • Ansökan ska vara komplett och inkomma i tid för att handläggas.

Särskilda krav för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska:

 • Följa FN:s barnkonvention som skyddar barns rättigheter.
 • Ha en policy mot alkohol, narkotika och tobak och säkerställa att den följs.

Hur ansöker en förening om bidrag?

Godkända ideella föreningar i Vaxholms stad ska ha en inloggning till bidragssystemet där de olika bidragen ansöks om direkt i systemet. För att anmäla en föreningsadministratör till bidragssystemet används e-tjänsten "Registrering av föreningsadministratör Länk till annan webbplats." under under kategorin Kultur, fritid och föreningsliv.

Vaxholms stads bidragssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny förening utan inloggning

Ny förening som ännu inte är godkänd och registrerad i föreningsregistret i Vaxholms stad ska skicka in en ansökan till tekniska enheten via e-tjänsten "Anmälan av ideell förening Länk till annan webbplats." under kategorin Kultur, fritid och föreningsliv. Föreningen behöver också anmäla en föreningsadministratör som får en inloggning till bidragssystemet och det görs via e-tjänsten "Registrering av föreningsadministratör Länk till annan webbplats.".

Bidrag att ansöka

Lokalbidrag

Lokalbidraget ger en förening möjlighet att hyra en egen lokal eller anläggningar om kommunala lokaler inte finns att tillgå.

Bidragsregler:

 • Bidragsberättigad förening hyr egen lokal eller anläggning alternativt innehar egen lokal då kommunala lokaler och anläggningar inte finns att tillgå.
 • Lokalen/anläggningen ska användas för föreningsverksamhet.
 • Bidraget utgår med 30% av bidragsgrundande belopp.
 • Hyresintäkter frånräknas utgående bidrag.
 • Bidragsgrundande kostnader är:
  Hyreskostnad
  Markarrende
  El- och uppvärmningskostnad
  Vatten
  Sopavgift
  Ränta – avser endast lån på egen fasighet
  Försäkring – avser endast lån på egen fastighet
 • Bidragsgrundande kostnader samt hyresintäkter ska redovisas i kommunens boknings- och bidragssystem.

Ansökningsdatum:

Verksamhetsåret – avser perioden 1 januari – 31 december föregående år.

Ansökan sker i kommunens boknings- och bidragssystem och ska göras senast 1 februari

Aktivitetsbidrag

Kommunalt aktivitetsbidrag utgår till bidragsberättigad förening för aktiviteter.

Bidragsregler:

 • Bidraget består av en fast och en rörlig del.
  Fast del – utgör ett grundbidrag per sammankomst.
  Rörlig del – utgör en deltagarpeng per sammankomst.
  Beloppen fastställs årligen av nämnden för Teknik, Fritid och Kultur.
 • Närvarorapportering ska ske i kommunens boknings- och bidragssystem alternativt via Riksidrottsförbundets system.
 • Bidragsberättigad medlem ska tillhöra den prioriterade målgruppen barn och ungdomar mellan 7 – 20 år.
 • Aktiviteten/sammankomsten ska ha en varaktighet på minst sextio (60) minuter.
 • Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst fem (5) deltagare utöver ledaren.
 • Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år.
 • Föreningen ska redovisa minst tio (10) sammankomster för de bidragsberättigade medlemmarna under ansökningsperioden.
 • Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp.

Ansökningsdatum:

Vårtermin – avser perioden 1 januari – 30 juni

 • Aktivitetsredovisningen ska vara registrerad i kommunens boknings- och bidragssystem/Riksidrottsförbundet senast 25 augusti samma år.
 • Förening som önskar att kommunen hämtar aktivitetsredovisningen via Riksidrottsförbundet ska godkänna att kommunen får ta del av redovisningen via kommunfilen.
 • Ansökan sker i kommunens boknings- och bidragssystem och ska göras senast 30 augusti samma år.

Hösttermin – avser perioden 1 juli – 31 december

 • Aktivitetsredovisningen ska vara registrerad i kommunens boknings- och bidragssystem/Riksidrottsförbundet senast 25 februari efterföljande år.
 • Förening som önskar att kommunen hämtar aktivitetsredovisningen via Riksidrottsförbundet ska godkänna att kommunen får ta del av redovisningen via kommunfilen.
 • Ansökan sker i kommunens boknings- och bidragssystem och ska göras senast 28 februari efterföljande år.

Orsaker till att bidrag kan avslås alternativt inte beviljas

Det kan finnas olika orsaker till att en bidragsansökan avslås eller inte beviljas av Vaxholms stad:

 • För sent/ofullständig inkommen ansökan
 • Grundkraven uppfylls ej
 • Bidragsreglerna uppfylls ej
 • Oriktiga uppgifter inlämnas

Viktigt

För sent inkomna ansökningar kommer ej att behandlas enligt riktlinjerna. Utbetalning av bidrag sker alltid snarast möjligt efter det att ansökan prövats och godkänts.