Bidrag och stöd till föreningar

Föreningslivet utgör en betydelsefull del av det samlade fritidsutbudet i Vaxholms stad. Det ligger i kommunens intresse att skapa goda förutsättningar för föreningslivet och stimulera dess verksamhet.

Kommunens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för föreningslivet och stimulera dess verksamhet. Vaxholms stad stöttar ideella föreningar på olika sätt genom att ge både bidrag och stöd.

Syfte för bidrag

Syftet till det kommunala stödet för ideella föreningar/organisationer är att:

 • Ge föreningar resurser som stärker deras ställning i samhället
 • Verka för ett allsidigt fritidsutbud
 • Skapa goda förutstättningar för fysiska aktiviteter ur ett friskvårdande perspektiv
 • Ge den enskilde individen möjlighet att ta del av ett rikt och varierat fritidsutbud, framförallt på den lokala orten

Vilka föreningar kan söka bidrag?

Det är enbart ideella föreningar/organisationer som är berättigade att ansöka bidrag hos Vaxholms stad.

Vad ska föreningen uppnå för att få söka bidrag?

 • Föreningen ska vara ideell och registrerad hos Vaxholms stad
 • Antalet bidragsberättigade medlemmar måste uppgå till minst 10 stycken
 • Lämna in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, uppgift om firmatecknare samt lämna in plan för verksamheten under året omedelbart efter varje årsmöte

Hur ansöker en förening om bidrag?

Godkända ideella föreningar/organisationer i Vaxholms stad ska ha en inloggning till bidragssystemet där de olika typerna av ansökningar ska göras direkt i systemet. För att anmäla en föreningsadministratör till bidragssystemet används e-tjänsten "Registrering av föreningsadministratör Länk till annan webbplats." under under kategorin Kultur, fritid och föreningsliv.

Vaxholms stads bidragssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny förening utan inloggning

Ny förening som ännu inte är godkänd och registrerad i föreningsregistret i Vaxholms stad ska skicka in en ansökan till tekniska enheten via e-tjänsten "Anmälan av ideell förening Länk till annan webbplats." under kategorin Kultur, fritid och föreningsliv. Föreningen behöver också anmäla en föreningsadministratör som får en inloggning till bidragssystemet och det görs via e-tjänsten "Registrering av föreningsadministratör Länk till annan webbplats.".

Bidrag att ansöka

Lokalbidrag

Lokalbidraget ger en förening möjlighet att hyra en egen lokal om kommunala lokaler och anläggningar inte finns eller då särskilda skäl bedöms finnas. Lokalbidrag kan också utgå till föreningar som har egna lokaler för sina aktiviteter, när kommunala lokaler inte finns att tillgå.

Förutsättningar för lokalbidrag:

 • att anläggningen/lokalen används för föreningsverksamhet
 • att vid årsredovisning ska eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag
 • att bidragsgrundande kostnader är följande: hyra, markarrende, el- och uppvärmningskostnader, vatten, sopavgifter, ränta på lån avseende egen fastighet, försäkring avseende egen fastighet
 • att föreningarna inkommer med ansökan på tid som fastställts av tekniska enheten samt
 • att ansökan avser kommande verksamhetsår

Vid prövning ska hänsyn tas till medlemsantalet och föreningens möjligheter att effektivt utnyttja lokalen/anläggningen, som ska godkännas av tekniska enheten. Lokalbidrag utgår med den procentsats av bidragsgrundande belopp eller annan bedömning som nämnden för teknik, fritid och kultur fastställer inför varje nytt budgetår.

Ansökan om lokalbidrag ska för innevarande år göras senast den 14 februari.

Lokalbidragsredovisning av beviljat lokalbidrag ska vara tekniska enheten tillhanda senast den 31 december varje år.

Aktivitetsbidrag

Kommunalt aktivitetsbidrag utgår till bidragsberättigad förening/organisation för aktiviteter som genomföres enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet.

Bidragsberättigad sammankomst innebär en ledarledd sammankomst med minst fem (5) deltagare i åldern 7 - 20 år under minst en (1) timme. Verksamheten ska vara av sådan art och inriktning att den enligt bestämmelserna kan definieras som ett verksamhetstillfälle.

Verksamhetstillfälle definieras i enlighet med bestämmelserna för statligt aktivitetsstöd, se närvarokort - lokalt aktivitetsstöd.

Närvarokort ska förvaras av föreningen och arkiveras i minst fyra (4) år.

Bidraget utgår med det belopp/aktivitet för deltagare i åldern 7 - 20 år som fastställs av nämnden för teknik, fritid och kultur inför varje nytt budgetår.

Ansökan inlämnas senast den 30 juni för vårens aktiviteter och senast den 31 december för höstens aktiviteter.

Vänortsbidrag

Kommunens policy är att bidra med 200 kr per föreningsmedlem (som deltar i utbytet) i bidrag för vänortsbesök. Kommunens vänorter är Korpo (Finland) och Dagö (Estland). Bidraget utgår till de medlemmar som skall ha ett aktivt utbyte med vänorten dvs. ”lagmedlemmar”, ”körmedlemmar” etc. Bidrag utgår ej till medresenärer som familjemedlemmar och liknande.

Ansökan kan göras när som helst under året på särskild blankett. Ansökan om vänortsbidrag skall ställas till Kulturförvaltningen (Kulturnämnden).

Viktigt!

För sent inkomna ansökningar kommer ej att behandlas enligt bestämmelserna i normerna. Utbetalning av bidrag sker alltid snarast möjligt efter det att ansökan prövats och godkänts.