Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter som Lantmäteriet ansvarar för. Stadsbyggnadsförvaltningen sköter uppdateringar och ajourhållning av lägenhetsregistret för bostäder i Vaxholms stad

Uppgifter om Sveriges bostäder ska finnas enligt lagen om lägenhetsregistret (2006:378). Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter. Registret ska göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik.

Uppgifterna i registret har framför allt samlats in från ägarna till flerbostadshus. Ägare till småhus har oftast inte berörts av insamlingen eftersom uppgifter från sådana hus tas direkt från fastighetsregistret.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgången eller på lägenhetsdörren.

Kontakta hyresvärden om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att skatteverket ska kunna folkbokföra.

Så här är lägenhetsnummer uppbyggda

Lägenhetsnummer består av fyra siffror och följer en bestämd form.
De två första siffrorna anger våningsplan.
De två sista är ett löpnummer från vänster till höger (medsols) och anger lägenhetsdörr inom våningsplanet.

1001 = [entréplan/gatuplan] + [första lägenhetsdörren från vänster räknat]
1104 = [första våningen] + [fjärde lägenhetsdörren från vänster räknat]
0902 = [en trappa ner från entréplan] + [andra lägenhetsdörren från vänster räknat]

Tillsammans med adressen är lägenhetsnumret unikt och pekar ut en bestämd lägenhet. Ett bostadshus med tre trapphus (tre adresser) kan ha tre lägenheter med samma lägenhetsnummer som ändå är unika, t ex:

  • Storgatan 5A lägenhet 1203
  • Storgatan 5B lägenhet 1203
  • Storgatan 5C lägenhet 1203

Läs mer på Registrets innehåll, Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Lägenhetsbestånd

Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet, är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet.

Innan vi kan registrera nya lägenhetsnummer behövs ett beviljat bygglov eller att anmälan om ändring har gjorts.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver anmälan

Du rapporterar ändringarna genom att skicka in blanketten Lägenhetsregister ajourhållning (pdf) Pdf, 87.4 kB..

PDF blanketten är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Vid adress- och lägenhetsfrågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningens stab via Vaxholms stads växel eller skicka e-post direkt till oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se