Konkurrensutsatt verksamhet

Vaxholms stad välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar. Upphandlingsenhetens upphandlingar sker i det elektroniska verktyget e-Avrop. Där kan du även lämna in ett elektroniskt anbud.

I Vaxholms stad finns en central upphandlingsenhet som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingar. Upphandlingsenheten är även stöd för verksam-heternas upphandlingar.

Hur sker upphandling i Vaxholms stad?

I Vaxholms stad finns en central upphandlingsenhet som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingar. Upphandlingsenheten är även stöd för verksamheternas upphandlingar.

All upphandling i Vaxholms stad sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) och enligt kommunens policys och riktlinjer för inköpsverksamhet.

Vaxholms stad genomför löpande upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingar som rör Vaxholms stad kan göras av såväl kommunen som andra aktörer.

Lagen om offentlig upphandling

Vaxholms stad är liksom alla offentliga myndigheter och bolag skyldiga att handla upp varor och tjänster enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen reglerar i detalj hur en upphandling ska gå till.

Enligt lagen är kommunen skyldig att annonsera alla inköp som kommer att göras.

Upphandlingskraven finns i ett förfrågningsunderlag. Kommunen måste annonsera förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud.

Utvärderingen ska ske snarast efter anbudstidens utgång och ske på sakliga grunder och får inte avvika från den utvärderingsmetod som ska ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget.

Utfallet av utvärderingen ska avgöra vem som vinner kontraktet och detta tillkännages i ett tilldelningsbeslut som offentliggörs efter utvärderingen.

Vid invändningar

Den som lämnat anbud och har invändningar mot sakligheten i myndighetens hantering av upphandlingen kan vända sig till förvaltningsrätten i det län där upphandlingen görs med en begäran om överprövning.

Kommunal och regional samverkan

En del upphandlingar sker inom en kommunal samverkan, Stockholm NordOst (STONO). Samarbetsgruppen UNO (Upphandling NordOst) består av Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vaxholms stad har tillsammans med Täby kommun och Nacka kommun under 2013 inlett ett regionalt samarbete med SKL Kommentus/Stockholms Inköpscentral (Stic) som ska arbeta med upphandlingsområden som kan lämpa sig för regional samverkan, med synergieffekter, volymfördelar och bättre avtalsvillkor som målsättning. Sedan årsskiftet 2013/2014 har Lidingö, Järfälla och Värmdö anslutit sig.