Bedömning och betyg

Skolans lärare har till uppgift att bedöma elevernas kunskapsutveckling i varje ämne.

Skolan ansvarar för att alla elever ska få en individuellt anpassad undervisning- Skolan ansvarar också för att lärarna följer upp och planerar för elevernas utveckling genom hela skoltiden.

Betyg

Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i.

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.