Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller tretton år. När eleverna börjar i mellanstadiet kallas fritidshemmet för fritidsklubb.

Samtliga skolor i Vaxholm med elever i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder fritidshem och fritidsklubb. Kontakta gärna respektive skola för mer information.

Ansök om plats på fritidshem eller säg upp plats via Vaxholms stads e-tjänster. Välj Barn och utbildning, och därefter Ansöka om grundskola. Ansök eller säg upp plats på fritidshem, e-tjänstlänk till annan webbplats

Villkor

  • En plats i förskola, familjedaghem och fritidshem är att betrakta som ett abonnemang och avgiften ska betalas även om barnet är borta på grund av sjukdom, ledighet eller annan anledning. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet.
  • Avgiften gäller från första dagen som platsen är tillgänglig.
  • Avgiften blir lägre om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen samtidigt.
  • Avgiften blir lägre om den sammanlagda bruttoinkomsten understiger 50 340 kr och hushållets inkomster registrerats i stadens e-tjänst
  • Avgiften ska vara betald den sista dagen i månaden.
  • Avgift betalas varje månad under 12 månader per år.

Avgifter

Det finns en övre gräns för din avgift som kallas maxtaxa. Hushåll som har en gemensam månadsinkomst på minst 50 340 kronor före skatt, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets totala inkomster (se tabell nedan).

Avgifter för fritidshem och fritidsklubb (barn sex-tolv år).‌

Antal barn

Procent av hushållets inkomster

Maximal avgift per månad

Barn 1 (yngsta)

2 procent

1 007 kronor

Barn 2

1 procent

503 kronor

Barn 3

1 procent

503 kronor

Barn 4

0 procent

O kronor

Tabellen ovan visar maximal avgift per månad och barn. För ett barn, eller för det yngsta barnet i hushållet, är avgiften som högst 1 007 kronor. För det andra barnet, det näst yngsta barnet, betalar du som mest 503 kronor för en plats i fritidshem eller fritidsklubb.

Reducerad avgift

Om ditt hushåll har en sammanlagd bruttoinkomst som är lägre än 50 340 kronor per månad kan du ansöka om en reducerad avgift. Det gör du genom att ange ditt hushålls gemensamma inkomster i Vaxholms stads e-tjänst. Till inkomst räknas bland annat lön, inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning. Barnbidrag och studiemedel från CSN räknas inte som inkomst. Den lägre avgiften börjar gälla nästkommande månad. En kontroll kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

För att lämna inkomstuppgift, gå till Vaxholms stads e-tjänst. Välj Barn och utbildning, och välj därefter Ansöka om grundskola. Väl inne i e-tjänsten kan du lämna inkomstuppgift under Min sida. Lämna inkomstuppgift, e-tjänstlänk till annan webbplats

Fritidshemmets uppgift

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skola och fritidshem ska tillsammans bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Här ska också elevernas lust att lära tas tillvara.