Elevresor

Elevresor är resor till och från gymnasieskolan.

Gymnasieskola

För gymnasieskolan gäller lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110). Ansvaret föreligger när färdvägen mellan elevens bostad och skolan är minst 6 kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Kommunen kan besluta att stödet ska lämnas i form av kort för kollektivtrafik. Om stödet istället ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

Elevresors genomförande

Elevresor genomförs i första hand genom att elev erhåller kort för kollektivtrafik. Kontant ersättning kan i vissa undantagsfall beviljas.

Busskort

Elever i gymnasieskola får elevresor i form av SL-kort. Det är elevens gymnasieskola som delar ut SL-korten. Ingen ansökan behöver göras till utbildningsförvaltningen.

Resor med båt

Elever boendes på Tynningö kan erhålla särskilda båtbiljetter för de perioder som busskort ej gäller på båtarna. Ansökan görs på samma sätt som skolskjuts, enligt rutin.

Elever boendes på öar utan bro- eller vägfärjeförbindelse till fastlandet kan erhålla så kallat ”ö-kort”. Ö-kort ansöks om hos regionen och kommunen bekostar egenavgiften.

Ersättning för eget utlägg

Ersättning för färdtjänst eller självskjuts kan ske i särskilda fall där möjlighet att nyttja kollektivtrafik saknas eller avståndet till närmsta hållplats överstiger 6 kilometer. Elever kan i dessa fall få ersättning i enlighet med 1/30 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken efter ansökan om detta.

Funktionsnedsättning

Elever i gymnasieskola som ej har möjlighet att nyttja allmän kollektivtrafik på grund av varaktig funktionsnedsättning hänvisas till färdtjänst. Ansökan om färdtjänst görs hos socialförvaltningen.

Vid beviljad färdtjänst ersätter utbildningsförvaltningen kostnaden för färdtjänstresor upp till högkostnadsskyddet för gymnasieelever folkbokförda i Vaxholms stad.

Ansökan om ersättning görs hos utbildningsförvaltningen.

Ansvar

Kommunens ansvarar endast för att ersätta för vissa elevresor. Kommunen har inget ansvar för utförandet av resan eller för eleven under resan.