Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Fristående och kommunala förskolor och skolor kan ansöka om bidrag för att tillgodose ett barns eller en elevs behov av extraordinära insatser. Här hittar du information om tilläggsbelopp och hur ansökan går till.

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Bidrag kan sökas för barn eller elev, som har omfattande behov. Begreppet tilläggsbelopp avser det stöd som lämnas till fristående skolor. Hantering av tilläggsbelopp regleras i skollagen och genom rättspraxis.
Motsvarande bidrag för Vaxholms stads egna förskolor och skolor kallas verksamhetsstöd. Det hanteras utifrån samma rutiner och rättsliga regelverk som gäller för tilläggsbelopp.

Strukturbidrag

Vaxholms stad tillämpar också en ersättningsmodell som kallas strukturbidrag. Det ges för de barn/elever från Vaxholm som går i en fristående resursskola, som i sitt tillstånd från Skolinspektionen har begränsat sitt mottagande för elever med särskilda behov och som erbjuder mindre undervisningsgrupper. Strukturbidraget avser organisatoriska kostnader och bidragets storlek beslutas varje kalenderår. Resursskolan behöver inte ansöka om att få strukturbidraget. Det lämnas automatiskt och följs upp av Vaxholms stad varje läsår.

Särskilt stöd inom ramen för grundbelopp

Varje förskola/skola ansvarar för att verksamheten utformas så att varje barn/elev kan delta efter sina förutsättningar och behov, oavsett resurstilldelning.
Inom ramen för grundbeloppet ska näst intill alla barn/elever få sina behov tillgodosedda. (se bilaga 1, 14 kap 4§ skolförordningen).

Allmänt om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd avser sådana insatser som inte ryms inom grundbeloppet. Extraordinära insatser handlar om väsentligt avvikande insatser som går utöver särskilt stöd. De ska avse enskilt barn eller en elev som har omfattade behov. Även insatsernas omfattning och varaktighet spelar roll för om insatsen ska betraktas som extraordinär eller inte.

Det är rektor som beslutar hur medlen ska användas och insatserna ska dokumenteras i barnets/elevens handlingsplan/ åtgärdsprogram.

Vad kan man få tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för?

Tre saker bedöms i en ansökan; är elevens behov omfattande, är insatserna extraordinära och är insatserna kopplade till de omfattande behoven:

Exempel på vad som kan bedömas vara omfattande behov:

 • Diabetes för ett litet barn med egenvårdsplan som innebär insatser ca varje kvart hela dagen. Egenvårdsplanen ska lämnas i ansökan.
 • Rullstolsburen multihandikappad elev som inte klarar förflyttningar och ADL själv.
 • En elev med mycket stora sociala svårigheter. Alla andra alternativ måste ha prövats och utvärderats. Eleven ska till exempel ha fått möjlighet till undervisning i mindre undervisningsgrupp. Skolan måste visa att det är helt omöjligt för eleven att fungera tillsammans med andra elever överhuvudtaget.
 • En elev i yngre ålder som rymmer och inte förstår konsekvenser av till exempel trafik.
 • Elev med mycket grav funktionsnedsättning.
 • Multipla olika slags diagnoser kan göra att behoven blir omfattande. Om en elev har synnedsättning och till exempel autism kan detta tillsammans utgöra omfattande behov.

Exempel på vad som, helt eller delvis, kan bedömas utgöra extraordinära insatser:

 • Medicinsk/fysisk assistans (sedan 2015/16).
 • Resurs som ska ge mycket stort pedagogiskt stöd utifrån elevens omfattande behov
 • Bygga om fast inredning, till exempel hörselslinga, hiss, fast lift, särskild individuell teknisk utrustning. Byggnationen ska vara till för en individuell elev.
 • Visst socialt assistentstöd vid exempelvis övergångar, matsituationer, fri lek.
 • Insatser behöver vara av sådan art att de är en förutsättning för att eleven ska kunna vara i skolan.

Underlag i ansökan - vad som behövs för att ansökan ska kunna bedömas korrekt

Ansökan ska vara fullständig med en tydlig beskrivning behov samt av planerade stödinsatser och mål för dessa. Extraordinära insatser ska vara utformade individuellt och utifrån individens behov. I en ansökan behöver det extraordinära stödet preciseras och kostnadsberäknas. Följande uppgifter ska därför lämnas i ansökan:

 1. Elevens måluppfyllelse i förhållande till kunskapskriterierna (åk 1–5).
 2. Elevens senaste betyg (åk 6 - gymnasiet)
 3. Förskolans/skolans pedagogiska utredning, enligt 3 kap 8§ och 8 kap 9§.
 4. En handlingsplan (för förskola) alternativt ett åtgärdsprogram (för grund-/grundsärskola, gymnasie-/gymnasiesärskola).
 5. En utvärdering av de extra anpassningar och det särskilda stöd som skolan genomfört tidigare.
 6. Elevens närvaro det senaste läsåret.
 7. I förekommande fall, beslut om anpassad studiegång med information om omfattningen av den.
 8. Eventuellt läkarutlåtanden eller andra medicinska underlag om det relateras till sådana i ansökan.
 9. Specificering och kostnadsberäkning av de extraordinära insatserna.


Vid en förnyad ansökan ska dessutom en digital utvärdering bifogas där det framgår hur barnets/elevens omfattande behov av extraordinärt särskilt stöd har utformats, vilka resultat som har uppnåtts samt en utvärdering av insatsernas resultat. Ansökan bedöms alltid individuellt utifrån elevens unika situation.

Om en elev byter skola måste ny ansökan göras av den nya rektorn.

Ansökningsformulär

Ansökan görs av rektor eller av behörig firmatecknare. En ofullständig ansökan kan inte bedömas. Ansökan om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd görs i Vaxholms stads e-tjänst på hemsidan. Välj Barn och utbildning, och därefter Övrigt. Välj sedan e-tjänsten Ansök om tilläggsbelopp.

Sista ansökningsdag

Ansökdatum beror på om eleven är ny på förskolan/skolan eller inte.

För barn/elever som går i förskolan/skolan sedan tidigare, ska ansökan lämnas in senast 15 mars för att beslut om tilläggsbelopp ska kunna fattas före 1 juli inför nästkommande läsår. Ansökan kan göras för ett helt stadium om behov och insatser kan bedömas vara stadigvarande.

För barn/elever som är nya för skolan, som börjar F-klass eller åk 7 samt gymnasieskola åk 1 ska ansökan vara inne senast 15 oktober, Om ansökan beviljas ersätts skolan retroaktivt från och med 1 juli eller från det datum barnet/eleven skrevs in i verksamheten. Detta görs för att skolan ska få tid på sig att lära känna eleven och kunna lämna en självständig ansökan. Observera att ansökan kan göras för ett helt stadium om behov och insatser är utredda och dessa kan bedömas vara stadigvarande.

Ansökan kan göras andra tider än ovan. Om ansökan beviljas gäller ersättning från det datum då ansökan är fullständig.

Återkallelseförbehåll

Beslutet om tilläggsbelopp kan komma att återkallas vid ändrade förhållanden, som till exempel att barnet/eleven slutar på skolan, flyttar från kommunen eller har förändrade behov som medför förändrade stödinsatser. Skolan har en anmälningsplikt vid sådana ändrade förhållanden. Om barnet/eleven slutar skolan i förtid, ska erhållen ersättning återbetalas månaden efter det att barnet/eleven har slutat.

Uppföljning

Alla förskolor/skolor som erhåller tilläggsbelopp är skyldiga att varje år, samt vid hemkommunens uppmaning, lämna uppföljning och utvärdering av elevens situation och resultat enligt särskild anvisning i e-tjänst. Om barnets/elevens behov och insatserna kvarstår fortlöper gällande beslut. Om ändringar skett omprövas beslutet, utifrån de underlag som skolan lämnat i uppföljning.

FN:s barnkonvention

I arbetet med att ta fram nya rutiner för hantering av tilläggsbelopp gjorde Vaxholms stad en barnkonsekvensanalys i enlighet med FN:s barnkonvention. Analysen i sin helhet finns att tillgå genom att ta kontakt med utbildningsförvaltningen via e-post: utbildningsförvaltningen.se. Rutinerna följer lagstiftningen och utvecklingen av rättspraxis och medför inga negativa konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd.

Mer information

Ytterligare information om lagar och regelverk för tilläggsbelopp finns på Skolverket: Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder Länk till annan webbplats..