Enheten för samverkan och stöd

Enheten för samverkan och stöd samarbetar med socialförvaltningen, förskolorna och grundskolorna i Vaxholms stad. Syftet med samarbetet är att tillgodose barnets behov av stöd både i skolan och i hemmet. Här hittar du information om ansvarsområden och vilka funktioner som ingår i enheten.

Enheten för samverkan och stöd har ett brett ansvar och verkar för att alla barn och elever i Vaxholms stad ska få det stöd de behöver. Det kan röra sig om allt från extraordinära stödinsatser i skolan till samtalsstöd för familjen.

Inom enhetens ansvarsområde ligger

 • beslut om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever med extraordinärt stödbehov i skolan
 • samverkan kring tidiga insatser i förskolan
 • verksamhetsansvar för elevhälsans medicinska insats
 • mottagande till grundsärskolan
 • ungdomsmottagningen
 • samordning av ungdomsverksamheten
 • samtalsstöd till barn, elever och vårdnadshavare.

Följande funktioner ingår i enheten

 • Enhetschef
 • Central specialpedagog
 • Controller särskilt stöd som handlägger och utreder tilläggsbelopp och verksamhetsstöd
 • Studie- och yrkesvägledare/samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning
 • Skol- och familjestödet som erbjuder exempelvis familjebehandling och samtalsstöd i föräldrarollen
 • Ungdomsstödet som bedriver fältverksamhet och erbjuder individuellt stöd till ungdomar
 • Ungdomssamordnare, ansvarig för fritidsgårdsverksamheten.

Enhetens funktioner

Enheten ger stöd till barn och elever genom följande funktioner:

Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om varje funktion och om hur enheten för samverkan och stöd arbetar inom respektive område.