Övriga program och utredningar

Här samlar vi övriga program och utredningar som gjorts i Vaxholms stad.

Handelsutredning

Inom arbetet med översiktsplanen har Vaxholm stad med hjälp av en konsult tagit fram en översiktlig handelsutredning (pdf)PDF med fokus på detaljhandel.

Bevarandeplan Vaxholms stadskärna

Den gamla stadskärnan i Vaxholm har stora kulturhistoriska värden och omfattas av område av riksintresse för kulturmiljön. Redan 1979 togs en bevarandeplan för Vaxholms stadskärna (pdf)PDF fram i syfte att få riktlinjer för ombyggnader och planläggning i de kulturhistoriskt intressanta områdena.

Östersjöns Hus – mötesplats för kunskap om det hållbara havet

Vaxholms stad påbörjade under våren 2011 att studera möjligheten till utveckling av ett centrum för havsmiljöfrågor i stadskärnan.

Förslaget har presenterats för kommunstyrelsen. Vaxholms stad och den tidigare tomtägaren, ST1, har nu skrivit ett avtal som innebär att Vaxholms stad står som ägare till den så kallade Shell-tomten. I dagsläget är inga beslut tagna om fortsättningen.

Gestaltningsförslag Östersjöns hus (pdf)PDF

Kartering av marina naturvärden

Under 2014 gjordes en översiktlig inventering av Vaxholms vattenområden som ett underlag till arbetet med stadens blåplan. Rapporten heter Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten. Kartering av marina naturvärden har även tidigare gjorts på flera mindre platser i samband med detaljplaneläggning.

Havsvattenståndsberäkningar

I samband med översvämningskartering till den nya översiktsplanen tog SMHI fram en rapport om havsvattenståndsberäkningar i Vaxholms stad.

Havsvattenståndsberäkningar Vaxholms stad (pdf)PDF

Parkeringsnorm

Ny parkeringsnorm för Vaxholms stad antogs av Kommunfullmäktige 2014-12-15. I den nya parkeringsnormen beräknas antalet parkeringsplatser
utifrån ytan på den planerade bebyggelsen, jämfört med tidigare då det angavs hur många parkeringsplatser som skulle anordnas per lägenhet. Den nya normen ger en mer rättvisande bild av parkeringsbehovet. Parkeringsnormen omfattar även cykelparkering, vilket på sikt kan skapa förutsättningar för ett ökat cyklande i staden.

Parkeringsnorm för Vaxholms stad (pdf)PDF

Föroreningar i dagvatten och översvämningsanalys -Vaxön

Dessa utredningar gjordes i samband med framtagandet för Vaxholms VA-plan.

Exploateringsprogram Vaxholms stad

Programmet omfattar Vaxön och del av Resarö och beskriver möjliga exploateringprojekt på kommunens mark, med utgångspunkt från översiktsplanen Vaxholm 2030 och rapporten "Vaxön bebyggelseutveckling".

Exploateringsprogram Vaxholms stad (pdf)PDF

Hållbart byggande

Hållbart byggande innebär att bygga resurseffektivt och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Begreppet innefattar grönt och miljövänligt byggande samt berör ett antal miljöaspekter.

Hållbart byggande 2017 (pdf)PDF

Syftet med dessa riktlinjer är att

 • användas som underlag vid underhåll
 • användas vid ny- och ombyggnation i kommunens fastigheter
 • vara ett stöd i dialog med exploatörer om Vaxholms stads hållbarhetsambitioner.

Förutsättningarna i det enskilda fallet samt de ekonomiska aspekterna ska påverka vilken lösning som väljs.

Riktlinjerna är uppdelade i följande miljöaspekter/områden:

 • miljöklassning, miljöcertifiering, energicertifiering, hållbarhetscertifiering
 • sunda inomhusmiljöer
 • energihushållning, energiproduktion
 • material
 • naturresursuttag
 • trafik
 • dagvattenhantering
 • klimatanpassning
 • grönområden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald
 • social hållbarhet.